Fusie Gevaert-Agfa Belasting verlaagd in Baden- Württemberg Festivalkalender filmproducenten en heeft de volledige verdwijning van de concurrentie in de filmindustrie verhinderd", aldus de fede ratie. In de dagen, die op de aankondiging van de aandelenverkoop volgden, meld den zich verscheidene groepen van be langstellenden aan. Op de regering werd grote druk uitgeoefend om de verkoop van de aandelen niet te laten doorgaan. Op 16 januari verscheen minister Heath in het Lagerhuis om mede te delen dat de regering voornemens was om aan zijn besluit vast te houden. Uiteindelijk bleek het Lagerhuis in te stemmen met het voornemen van de regering om tot aandelenverkoop over te gaan; met ruime meerderheid van stemmen keurde het Lagerhuis de plan nen goed. De verkoop van de aandelen in British Lion aan particulieren zal dus voort gang vinden. Bepaald is, dat ge- interesseerden voor 4 maart een offerte moeten doen, willen zij voor de aan delen in aanmerking komen. Aan de verkoop van de aandelen zal echter één belangrijke voorwaarde ver bonden worden: de National Film Fi- nance Corporation behoudt één speciaal aandeel, waaraan bijzondere rechten verbonden zijn. De voornaamste van deze rechten houden in het recht van veto bij vrijwillige liquidatie van de filmproduktiemaatschappij, bij verkoop van de onderneming en bij voorgenomen terugbetaling van kapitaal aan aandeel houders. Bovendien krijgt de National Film Finance Corporation en dus in feite de regering het recht om één directeur te benoemen. Aldus kan voorkomen worden, dat de feitelijke macht over British Lion in de toekomst in ongewenste handen komt. Gevaert Photo-Producten N.V., Mort- sel (Antwerpen) en Agfa AG, Lever- kusen hebben de in de voorbije maan den gevoerde onderhandelingen betref fende een vereniging van hun industriële activiteiten in een blijvende bedrijfs economische eenheid met goed gevolg besloten. De vereniging, die in verband met de toenemende integratie van de Europese markt geschiedt, wordt op paritaire basis doorgevoerd en omvat beiderzijds de gezamenlijke industriële activiteit op wetenschappelijk, technisch, commercieel en financieel gebied. Door coördinatie van de wetenschappelijke arbeid moet deze samenwerking het onderzoekspotentieel ten zeerste ver sterken, zij zal de rationalisering van produktie en verkoop verwezenlijken en hierdoor het concurrentievermogen van de gemeenschap verhogen. Daar formele fusies over de grenzen heen juridisch nog niet mogelijk zijn, zal de bedrijfseconomische eenheid al dus verwezenlijkt worden, dat de zaken door een nieuwe Belgische en een nieuwe Duitse exploitatievennootschap gevoerd worden, waarin Gevaert Photo- Producten N.V. en Agfa AG ieder voor de helft deelnemen en waarvan de lei dende organen op paritaire basis uit dezelfde personen samengesteld zijn. Deze vennootschappen zullen eerstdaags opgericht worden; hun activiteit zal op 1 juli 1964 aanvangen. De Landdag van het Westduitse Bondsland Baden-Württemberg heeft be sloten tot een ingrijpende wijziging van de vermakelijkheidsbelasting, die op bioscoopvoorstellingen wordt geheven. Het algemene landstarief voor bioscoop voorstellingen is verlaagd van twintig tot tien procent. In feite is de verma kelijkheidsbelasting echter tot een nog veel lager percentage teruggebracht. Op het algemene tarief worden name lijk twee kortingen toegepast. Indien de bioscoopexploitanten in Baden-Württem berg in hun programma's een korte film vertonen, waaraan de semi-officiële Filmbewertungsstelle in Wiesbaden het predicaat „waardevol" of „bijzonder waardevol" heeft toegekend, dan wordt de vermakelijkheidsbelasting met vier procent verminderd tot zes procent. Is in de programma's een hoofdfilm met een dergelijk predicaat opgenomen dan wordt het tarief met zes procent ver laagd tot vier procent. De beide kor tingen kunnen ook cumulatief worden toegepast: zijn namelijk in één film programma zowel een korte film als een hoofdfilm met een cultureel predicaat opgenomen dan wordt over deze voor stellingen in het geheel geen vermake lijkheidsbelasting door het Bondsland geheven. De gemeenten in Baden-Württemberg behouden onder de nieuwe regeling het recht om zelf vermakelijkheidsbelasting op bioscoopvoorstellingen te heffen tot de helft van het tarief, dat het Bonds land toepast. In de praktijk komt de regeling erop neer, dat in het vervolg in Baden- Württemberg de vermakelijkheidsbelas ting op filmvoorstellingen gemiddeld nog slechts drie a drieënhalf procent zal be dragen. In Beieren overweegt de landsregering een zelfde maatregel als thans in Baden- Württemberg is getroffen. Met de totstandkoming van de nieuwe tarieven in Baden-Württemberg is de situatie op het gebied van de vermake lijkheidsbelasting op films in West- Duitsland nog belangrijk gunstiger ge worden dan bijvoorbeeld in ons land, waar het tarief in de meeste gemeenten nog twintig procent bedraagt. In West- Duitsland is in twee Bondslanden Noordrijn/Westfalen (verreweg het be langrijkste land) en Saarland de ver makelijkheidsbelasting praktisch afge schaft. In Nedersaksen, Rijnland-Palts, Sleeswijk-Holstein, Baden-Württemberg en Berlijn varieert de vermakelijkheids belasting tussen drie en vijf procent. In de overige Bondslanden Beieren, Hessen, Hamburg en Bremen schom melt het gemiddelde tarief tussen tien en twintig procent. Naar schatting ligt het gemiddelde belastingtarief voor ge heel West-Duitsland thans reeds aan zienlijk beneden de acht procent. Bij het ter perse gaan van deze editie van „Film" waren ons de data van de volgende internationale filmfestivals be kend ROME, 19 maart tot 22 maart (korte films betreffende de revalidatie); BUENOS AIRES (voorheen Mar del Plata), 30 maart tot 9 april; VALLADOLID, 12 april tot 19 april (religieuze films); MILAAN, 15 tot 25 april (MIFED); CANNES, 29 april tot 13 mei (inclu sief televisiefilmfestival); KRAKOW (Polen), 1 juni tot 6 juni (korte films); SAN SEBASTIAN, 5 juni tot 14 juni; BERLIIN, 26 juni tot 7 juli; KARLOVY VARY (Tsjechoslowakije) 4 juli tot 19 juli; LOCARNO, 22 juli tot 2 augustus; VENETIË, 6 augustus tot 16 augus tus (documentaires en kinderfilms), 27 augustus tot 10 september (hoofdfilms); MANNHEIM, oktober (documen taires; PADUA, oktober/november (weten schappelijke films); LONDEN, 3 november tot 6 novem ber (industriële films). In volgende uitgaven zal de Festival kalender telkenmale zoveel mogelijk worden gecompleteerd. 214

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 20