Jaarvergaderingen van de Afdelingen Afdelingsraad Bedrijfsafdeling Mini verhuurders Afdeling Amsterdam Aan een onjuiste instelling van de soundbox kan men echter zelf wel het nodige doen. De dempingsinrichting van dit belangrijke onderdeel van de projectie-installatie moet zodanig zijn, dat de film de toonbaan, zijnde de plaats waar het geluid wordt afgetast, volkomen constant en trillingvrij passeert. Gebeurt dit niet doordat de film ergens wringt, doordat de toonbaan te zwaar loopt of doordat de aandrukrollen de film in zijn beweging remmen, dan ont staat een zwevend geluid. Er dient dus steeds voor te worden gezorgd, dat alle bewegende delen van de soundbox gemakkelijk lopen en dat de desbetreffende rollen goed sporen met de overige transportrollen van de projector. Om dit laatste te kunnen constateren is een eenvoudig hulp middel in de vorm van een stuk staalfilm in de handel verkrijgbaar. Een juiste instelling van de geluidsoptiek van de sound box is uiteraard essentieel voor een goede geluidsrepro ductie. Zijdelingse verstelling van de lichtspleet is bij de moderne boxen aan de buitenzijde gemakkelijk uitvoer baar, doch de overige instelmanipulaties ten aanzien van de scherpstelling van het lichtlijntje, het zuiver horizontaal staan daarvan ten opzichte van het geluidsspoor op de film, moeten aan de specialist worden overgelaten die daartoe onder andere over speciale testfilms beschikt, waarvan wij hierbij nogmaals enige voorbeelden ter illustratie afdrukken. Een niet zuiver rechte stand van het richtlijntje, een on juiste stand van de belichtingsoptiek of vervuiling daarvan leidt onvermijdelijk tot ernstige vervorming of ander kwaliteitsverlies van het geluid. Men geve dus in dergelijke gevallen niet al te snel de schuld aan de kwaliteit van het geluidsspoor op de film hetgeen nog al eens gebeurt doch controlere eerst of de gehele geluidsweergave-appa- ratuur aan de te stellen eisen voldoet. Zoals uit het vorenstaande blijkt, komt het dikwijls op kleinigheden aan, die zonder kosten van betekenis kunnen worden verholpen. In een volgende publicatie zullen wij nader ingaan op de overige hierboven genoemde storingen, zoals brom, kraakverschijnselen, overmatig ruis en dergelijke. Op 3 maart 1964 is de jaarlijkse ledenvergadering van de Afdelingsraad gehouden onder leiding van de voorzitter, de heer M. J. W. Peters. In deze vergadering werden het jaarverslag van de secretaris, alsmede de rekening en ver antwoording van de penningmeester en de concept-begro ting voor het jaar 1964 goedgekeurd onder dankzegging aan de betrokken functionarissen. Ter vervanging van de definitief aftredende leden, de heren L. van Dommelen en J. H. Kroon, waren door de betrokken afdelingen benoemd de heren J. van Willigen uit Aalsmeer en J. S. Thedinga uit Zutphen. De periodiek aftredende leden, de heren M. J. W. Peters, voorzitter en C. J. Blad, vice- voorzitter, werden herbenoemd. Het afgetreden lid van het dagelijks bestuur van de Raad, de heer L. van Dom melen, penningmeester, werd door de Raad vervangen door benoeming van de heer H. Miedema uit Deventer. Het dagelijks bestuur benoemde tot penningmeester de heer C. van Liere uit Goes. Verder bracht de Raad de jaarlijkse adviezen uit aan het Hoofdbestuur met betrekking tot de benoeming van leden exploitanten in de arbitragecommissies, nieuwe-zaken- commissies en de Sociale Commissie. Punten van bespreking vormden verder de periodieke Hoofdbestuursvacatures, het contact met het bestuur van de Bedrijfafdeling Filmver huurders, de werkzaamheden van de Commissie Reclame films, het verslag van de leden-werkgevers der Sociale Commissie over de bespreking inzake eventuele wijziging van de CA.O., het zoekraken van start- en eindstukken van films, de verbetering van de reclamemethoden, alsmede de filmhuurcondities, de prijzen voor filmreclame, enz. De Bedrijfsafdeling Filmverhuurders hield haar jaarver gadering onder leiding van de voorzitter, de heer C. S. Roem, op 28 februari in het Minerva Paviljoen te Amster dam, waarbij in het bijzonder het jaarverslag over 1963 de heer F. Denker aanleiding gaf uitvoerig in te gaan op de weergave van de werkzaamheden dezer afdeling en enkele aspecten die naar zijn mening meer aandacht van bestuur en afdeling hadden moeten hebben. Na de hierdoor ont stane gedachtenwisseling, waaraan verscheidene leden deel namen, werd het jaarverslag met algemene stemmen goed gekeurd evenals de rekening en verantwoording van het financieel beheer over 1963, zulks onder dankzegging aan de administrateur, respectievelijk de penningmeester. De concept-begroting voor 1964 werd eveneens aangenomen. De vacatures, ontstaan door het periodiek aftreden van de heren S. Barnstijn, lid, G. J. H. Dujardin, penning meester en J. de Wilde, secretaris, werden vervuld door herbenoeming van deze heren in hun respectieve func ties. Verder werd aandacht gewijd aan de Hoofdbestuurs vacatures, in het bijzonder die, welke was ontstaan door het periodiek aftreden van de heer W. J. F. van Ewijk, die blijkens de laatste mededelingen door zijn benoeming tot Acting Continental Manager van Fox Film te Parijs zich voor een herbenoeming niet herkiesbaar zou kunnen stellen, op grond waarvan besloten werd terzake op korte termijn een nieuwe ledenvergadering te beleggen. Het voorstel van het bestuur tot vaststelling van een nieuw Af delingsbesluit inzake Tweede Monopole- en Re-issuerechten, overeenkom stig de bestaande tekst van het afgelopen besluit van die naam werd aangenomen. Van bestuurszijde werd aange drongen op het vermelden van de Nederlandse filmnamen op affiches en afrekenstaten enz. om de veel voorkomende verwarring door het afwisselend gebruik van buitenlandse of Nederlandse titels tegen te gaan. Onderwerpen van be spreking vormden voorts de leverantie van films voor televisieuitzendingen, de Europese weken in long-run theaters, het verhuren van zogenaamde Europese films door filialen van buitenlandse verhuurmaatschappijen etc. De Afdeling Amsterdam hield haar jaarvergadering onder leiding van de voorzitter, de heer W. F. Dubbeldeman, op 19 februari. De gebruikelijke jaarstukken werden onder dankzegging aan de secretaris en de penningmeester goed gekeurd. De periodiek aftredende bestuursleden, de heren 217

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 23