Afdeling 's-Gravenhage Afdeling Rotterdam Afdeling Het Centrum Afdeling Het Noorden Afdeling Het Oosten Afdeling Het Westen Afdeling Het Zuiden C. J. Blad, penningmeester, J. van der Horst, secretaris en W. Hulshoff Pol, lid, werden in hun respectieve functies herbenoemd. De ledenvergadering herbenoemde eveneens het periodiek aftredende lid van de Ledenraad, de heer W. F. Dubbeldeman. Het Bestuur besloot tot herbenoeming van de heer W. Hulshoff Pol als lid van de Afdelingsraad. Ook in deze vergadering werd aandacht gewijd aan de arbeidsvoorwaarden in het bedrijf en de besprekingen daar over in de Sociale Commissie. Verder werd aandacht ge schonken aan diverse bedrijfsproblemen, onder andere de filmhuurcondities en de behandeling van het filmmateriaal. De algemene ledenvergadering van de Afdeling 's-Graven- hage herkoos als bestuursleden de heren W. F. Dubbel deman, mr P. A. Meerburg en R. Uges. De heer Uges werd herbenoemd in zijn functie van voorzitter. De heer J. J. L. Gielisse werd herkozen als vertegenwoordiger van 's-Gra- venhage in de Afdelingsraad. Het jaarverslag over 1963, de rekening en verantwoording over 1963 en de begroting van ontvangsten en uitgaven voor 1 964 werden goedgekeurd. In de jaarlijkse algemene ledenvergadering van de Af deling Rotterdam, die op 29 februari is gehouden, werden het jaarverslag over 1963, de rekening en verantwoording over 1963 en de begroting van ontvangsten en uitgaven voor 1964 goedgekeurd. De heren C. van Willigen en I. Keizer, die aan de beurt van aftreden waren, werden herkozen als bestuursleden in hun functies van respectievelijk vice-voorzitter en penning meester. De heer C. J. Blad werd herkozen als lid van de Ledenraad. De heer E. J. Weier, die aan de beurt van aftreden was als lid van de Afdelingsraad, is door het bestuur in deze functie herbenoemd. De Afdeling Het Centrum hield haar jaarvergadering op 2 maart in hotel Krasnapolsky te Amsterdam onder leiding van haar voorzitter, de heer A. F. Wolff. De gebruikelijke jaarstukken werden onder dankzegging aan de secretaris en de penningmeester goedgekeurd. Het bestuur stelde de leden voor, om gebruik makend van het periodiek aftreden van de heren A. F. Wolff, L. van Dommelen, N. Ortje en S. Spanjaart het aantal bestuursleden terug te brengen van zeven tot vijf, overeenkomstig de situatie in de meeste andere afdelingen. (De heer Van Dommelen had zich niet herkiesbaar gesteld). De vergadering besloot met meer derheid van stemmen het desbetreffende bestuursvoorstel aan te nemen. De heer A. F. Wolff werd bij acclamatie als voorzitter herbenoemd in de door zijn periodiek af treden ontstane vacature. Daarna moest worden voorzien in de resterende bestuursvacature, waarvoor kandidaat waren de heer K. Bloemraad, N. Ortje en S. Spanjaart. Laatstgenoemde verwierf de volstrekte meerderheid van stemmen en was dus herkozen. Tn de vacature in de Ledenraad, ontstaan door het tussen tijds aftreden van de heer L. van Dommelen, werd voorzien door benoeming van de heer J. van Willigen te Aalsmeer. De vacature in de Afdelingsraad, ontstaan wegens het defintief aftreden van de heer L. van Dommelen, werd vervuld door benoeming van drs C. A. Voskuil te Bussum. Ook in deze afdeling werden verschillende bedrijfspro- blemen besproken en wel in het bijzonder de behandeling en de verzorging van het filmmateriaal, zowel door exploi tanten als filmverhuurders, de omzetbelasting en de film huurcondities, voornamelijk die betreffende de zogenaamde colossals, waarna de vergadering werd besloten met een gezamenlijke lunch. De jaarlijkse ledenvergadering van de Afdeling Het Noorden heeft plaatsgevonden op 12 februari. Aan de orde kwamen het jaarverslag over 1963, de rekening en verant woording over hetzelfde jaar en de begroting van ont vangsten en uitgaven voor 1964. Deze stukken werden goedgekeurd. De aftredende bestuursleden mevrouw F. F. de Vries- Evenhuis en de heer G. Schepel, werden in hun functies van vice-voorzitter, respectievelijk secretaris herkozen. De heer Schepel werd opnieuw aangewezen als lid van de Afdelingsraad en de heer H. Zondervan werd herkozen als lid van de Ledenraad. Het bestuur van de Afdeling Het Oosten werd in de algemene ledenvergadering van I 9 februari als volgt samen gesteld: J. Nijland jr, voorzitter, J. Thedinga, vice-voorzitter en penningmeester, H. Miedema secretaris en J. H. H. van der Mars en R. Nassette, leden. In de plaats van de heer J. H. Kroon, die zich niet herkiesbaar had gesteld, werd in de Afdelingsraad als lid benoemd de heer J. Lhedinga. De heer Miedema werd als lid van de Afdelingsraad herkozen. De heer Miedema volgt tevens de heer Kroon op in de Ledenraad. De Afdeling Het Westen hield haar algemene leden vergadering op 27 februari. De aftredende bestuursleden, de heer A. J. Ch. Silvius en E. J. Weier, werden herkozen in hun functies van vice-voorzitter en penningmeester. Her kozen werd .eveneens de heer A. A. Moser als lid van de Afdelingsraad. De gebruikelijke jaarstukken werden goedgekeurd. In de algemene ledenvergadering van de Afdeling Het Zuiden werden de aftredende bestuursleden, de heren J. E. F. de Nijs en L. van Bergen, herkozen. De heer De Nijs werd tevens herkozen als lid van de Afdelingsraad. De financiële jaarstukken en het jaarverslag werden goedgekeurd. „Hij is te klein, hij is te eenvoudig, hij is primitief, die buis, waarover de beelden voorbijtrekken. Waar is het mysterie van het beeld, waar is de aanwezigheid van schaduwen, waar die verwarring, waar ik zo van hou, waar die subtiele chaos, die een goede, een echte toe- schouwer eerst moet aanvoelen en daarna opnieuw ordenen. Wat mij betreft, mijn nieuwe film zal op zeventig millimeter en in kleuren zijn"'. Louis Malle, Frans filmregisseur 218

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 24