De heer W. J. F. Tan E wijk verlaat het Hoofdbestuur Juridische problemen rond de communicatiemiddelen ontvankelijk voor die verrassende en overweldigende kern ervaring, dat een vorm zijn inhoud is geworden anders gezegd: dat er geen inhoud bestaat dan bij de gratie van deze ene, noodzakelijke en specifieke vorm. Vanuit die ontdekking of het uitblijven daarvan begint telkens opnieuw de beschouwing, de analyse, de motivering. De criticus die bij dit voortdurende, moeizame en ver antwoordelijke werk een onderscheiding ten deel valt als deze Graadt van Roggenprijs, mag daarin een bekroning zien van zijn werkzaamheid; hij kan er ook een stimulans in zien voor zijn verdere schreden op het pad der kritiek: het is een onderscheiding die verplichtingen scheptVooral in deze laatste zin heb ik de mij verleende onderscheiding ervaren. De heer W. J. F. van Ewijk heeft aan het Hoofdbestuur medegedeeld, dat hij wegens de aanvaarding van een buiten landse functie bij zijn maatschappij, waardoor hij zich in het buitenland zal vestigen, zich niet als lid van het Hoofd bestuur herbenoembaar stelt. De heer Van Ewijk, directeur van de Netherlands Fox Film Corporation N.V. te Amsterdam, is per 24 februari benoemd tot „acting European manager" van de Twentieth Century Fox in Parijs. Ongetwijfeld is het een eer voor het Nederlandse film en bioscoopbedrijf, dat een Nederlandse bedrijfsgenoot op een dergelijke post wordt benoemd. Men mag de heer Van Ewijk met deze promotie van harte gelukwensen. In het scheidende Hoofdbestuurslid verliest de Neder- landsche Bioscoop-Bond een figuur, die de organisatie een goed hart toedraagt en die in de loop der jaren een be langrijk aandeel in de organisatorische arbeid van de Bond heeft gehad. Het vertrek van de heer Van Ewijk houdt gelukkig ook een winstpunt in: in de internationale ver bindingen zal hij zeker een goed pleitbezorger voor ons land kunnen zijn. Bij de schriftelijke voorbereiding van de behandeling van de begroting van Justitie in de Eerste Kamer is door vele leden de juridische problematiek ter sprake gebracht, die verband houdt met de voortschrijdende technische gevarieerdheid van de communicatiemiddelen. Deze leden meenden, dat de tijd langzamerhand was gekomen om de klassieke opvatting van de staatsonthouding op dit stuk te wijzigen in een meer positieve houding van de overheid. In dit verband werd ook ter sprake gebracht, dat de voort schrijdende techniek aan de overheid en aan particulieren de middelen verschaft om op verontrustende wijze inbreuk te maken op de „privacy" van de enkeling. Het is duidelijk, Telefund Holland Films als filmproducent ingeschreven op de Lijst van Geen Bezwaar heeft in opdracht van de Algemene Nederlandse Verening voor Vreemdelingenverkeer een serie korte films over verschillende toeristische aspecten van ons land vervaardigd. Deze fraaie foto geeft een indruk van de aan de verfilming verbonden werkzaamheden. dat hierbij wordt gedacht aan het afluisteren van telefoon gesprekken, maar evenzeer aan het gebruik van de „candid camera" en dergelijke. In de memorie van antwoord is de minister van Justitie, mr Y. Scholten, nader op deze problematiek ingegaan. De minister stelt vast, dat noch de internationale noch de nationale regelen van geschreven rechten een afgerond en sluitend stelsel van waarborgen tegen alle mogelijke inbreu ken vormen, die als ongeoorloofd zijn aan te merken. Waar iemand opopgemerkt door een telecamera wordt bespied, of waar zijn woorden buiten zijn medeweten worden vastgelegd op een magnetische band, daar laat ons recht hem niet van elke bescherming verstoken. Maar de norm van de zorgvuldigheid in het maatschappelijk verkeer is vaag. De ontwikkeling van de techniek heeft op dit gebied situaties doen ontstaan, die vragen van rechtsvorming op roepen. De bepaling van de juiste grenzen vormt echter een grote moeilijkheid. De minister stelt zich voor de mogelijk heid en wenselijkheid van nadere wettelijke voorzieningen ook op dit gebied na te gaan. 200

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 6