IVieuws uit het buitenland Regels voor filmfestivals De Festivalcommissie van de Fédé- ration Internationale des Associations de Producteurs de Films (F.I.A.P.F.) de internationale organisatie van film producenten heeft nieuwe regels voor internationale filmfestivals uitgewerkt in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering van de F.I.A.P.F. In het reglement wordt gezegd, dat het officiële doel van alle filmfestivals moet zijn een beter begrip tussen de mensen te bevorderen en een positieve bijdrage te leveren tot de ontwikkeling van de filmkunst en van het filmbedrijf. Bij het onderzoeken van aanvragen om erkenning zal de F.I.A.P.F. rekening houden met de eerbiediging van deze doeleinden en in het bijzonder met de behandeling, die buitenlandse films in het organiserende land zullen onder vinden. Speciaal zal voorts rekening worden gehouden met de beperkingen zoals belastingen en andere restricties voor de vrije handel waaraan buiten landse films zijn onderworpen. De F.I.A.P.F. is in het licht gezien van het voorgaande van mening, dat een code moet worden ontworpen, een code, die festivalbestuurders verklaren in acht te nemen wanneer zij erkenning van de F.I.A.P.F. vragen. Wanneer een dergelijke erkenning is verleend zal de ledenorganisaties van de F.I.A.P.F. worden medegedeeld, dat de regels van het betrokken festival in over eenstemming zijn met de belangen van de filmproducenten. Wanneer erkenning wordt geweigerd zullen de leden organisaties gewaarschuwd worden tegen festivals, die worden opgezet op een wijze strijdig met de belangen van de producenten. Teneinde de toepassing van de code te kunnen vaststellen verzoekt de F.I.A.P.F. de festivalbesturen hun reglementen voor 15 december van het jaar, dat aan het festival voorafgaat, over te leggen aan de algemeen secretaris van de F.I.A.P.F. Wanneer de reglementen van een festi val zijn goedgekeurd zullen ze niet zon der voorkennis van de F.I.A.P.F. worden gewijzigd. Voor het geval de code van de F.I.A.P.F. geschonden wordt zullen de leden-organisaties daarvan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld. De voor zitter heeft de bevoegdheid om de ver leende erkenning in te trekken wanneer hij dit noodzakelijk acht en de leden organisaties tegen deelneming te waar schuwen. De code luidt als volgt 1. De invoer, verhuur en commer ciële exploitatie van alle buitenlandse films, die op een festival worden ver toond, zal door het land, waar het festival wordt georganiseerd, worden toe gestaan, en dit zonder rekening te hou den met vertoningsquota's en andere soortgelijke beperkingen. Deze films zullen worden vrijgesteld van alle bijzondere belastingen, die in het organiserende land gewoonlijk voor buitenlandse films van kracht zijn. 2. Alle opbrengsten uit de vertoning, die het aandeel van de buitenlandse pro ducent vormen, zullen vrijelijk kunnen worden overgemaakt, ongeacht beper kingen, die aan de overmaking van gelden zijn verbonden. 3. De Federatie kan alleen die festi vals erkennen, die van niet-politieke aard zijn blijkens hun reglementen, toe te ken nen prijzen, de bewoordingen van de uitnodigingen en op grond van alle an dere overwegingen. 4. Indien de Federatie daartoe de wens te kennen geeft moet een ge delegeerde van de Federatie als officieel vertegenwoordiger voor het betrokken festival worden uitgenodigd. 5. Elk filmfestival moet voldoende middelen tot zijn beschikking hebben om een goede organisatie te waarborgen. In het bijzonder moet het festival een bioscooptheater met alle benodigde tech nische installaties en uitrusting tot zijn beschikking hebben. Daarbij is inbegre pen een bioscoopscherm, dat voor alle beeldformaten geschikt is teneinde de best mogelijke voorstelling te verzekeren, en elke andere apparatuur, die nodig is voor een uitstekende vertoning. 6. Het festivalbestuur kan zich het recht voorbehouden om zelf de films uit te kiezen, die op zijn festival zullen worden vertoond. Het bestuur moet zich daarbij echter baseren op voorstellen, die afkomstig zijn van competente officiële instanties of van nationale beroepsorga nisaties in elk uitgenodigd land, waar zulke organisaties al naar het uit komt deze selectie wensen uit te voeren. Landen, die een gemiddelde produktie van vijftig films gedurende de afge lopen drie jaar hebben gehad, hebben de mogelijkheid om één film aan te bieden. Festivalbesturen zijn verplicht om deze bepaling te eerbiedigen. Wanneer het festivalbestuur van me ning is, dat de voorgestelde films on aanvaardbaar zijn, heeft de competente organisatie van het uitgenodigde land het recht om andere films voor te leggen. 7. In beginsel is de duur van een festival beperkt tot veertien dagen. Het aantal speelfilms, dat op een festival wordt vertoond, mag niet meer zijn dan twee van elk deelnemend land (in uit zonderlijke gevallen mag een derde film aanvaard worden). Per dag mogen niet meer dan twee films worden gepro grammeerd. 8. Wanneer de overheid van het or ganiserende land om redenen van cen suur eist, dat coupures of veranderingen worden aangebracht in een film, die deelneemt aan het festival, mogen zulke coupures of veranderingen slechts ge schieden met de uitdrukkelijke toestem ming van de betrokken producent. 9. De organisatoren van festivals zijn gehouden het volgende beginsel te eer biedigen: Tenzij toestemming van de filmproducent is verkregen zal geen enkele film voor enige organisatie wor den vertoond vóór de officiële open bare voorstelling. Bovendien mag ge durende het gehele festival geen enkele film, die officieel is toegelaten, worden vertoond buiten het gebouw, waarin het festival wordt gehouden, tenzij de be trokken filmproducent daartoe uitdruk kelijk zijn toestemming heeft gegeven. 10. Aangezien de nationale filmpro ducentenorganisaties doorgaans verant woordelijk zijn voor de samenstelling van beroepsafvaardigingen (industrie - vertegenwoordigers, technici, regisseurs, acteurs en dergelijke) wordt van de festi valbesturen verlangd, dat zij deze orga nisaties van een voldoend aantal uit nodigingen voor elke delegatie voorzien. 11Filmcopieën, die in een festival zijn vertoond, moeten binnen veertien dagen na het einde van het festival aan de producenten worden teruggezonden. 12. Met uitzondering van de festivals met een wedstrijdelement mogen festi vals voor speelfilms geen prijzen toe kennen. Voor de erkenning van het wedstrijd element van een festival, waar speel films worden vertoond, moet behalve aan de bovengenoemde regels worden voldaan aan de volgende voorwaarden 236

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 14