Filmprijs Raad van Europa 1964 Voorwaarden voor deelneming Inschrijving Jury a. Films, die naar prijzen dingen, mogen in geen geval zijn vertoond op andere filmfestivals met een wedstrijd karakter. b. Festivalbesturen zullen de moge lijkheid hebben om een aantal films, nader aan te geven in hun reglementen, uit te nodigen. Het aantal uit te nodigen films mag echter niet groter zijn dan eenderde van het totale aantal films, dat op het festival wordt vertoond. Deze films mogen individueel door het festi- valbestuur worden aangewezen, maar in dit geval moeten de organisatoren van het festival de toestemming hebben van de betrokken competente organisatie, in dien zo'n organisatie de films van zijn land wenst te selecteren. De toestem ming moet verkregen zijn alvorens de uitnodiging tot de producent van de film wordt gericht of anderszins contact met hem wordt opgenomen. c. Festivalorganisatoren moeten waar borgen geven, dat de jury evenwichtig en van internationale samenstelling zal zijn. De meerderheid van de juryleden mag geen onderdaan van het organise rende land zijn. Voorgeschreven is, dat eenvijfde van de juryleden bestaat uit werkzame filmproducenten. d. De prijzen, die in het festival reglement zijn aangekondigd, moeten worden toegekend. De jury mag geen andere prijzen toekennen dan die, welke in het festivalreglement zijn vastgelegd. e. Journalisten, die lid zijn van een festivaljury, mogen geen kritische be sprekingen van de films, die aan hun oordeel zijn voorgelegd, in hun bladen opnemen voordat publikatie van de be slissingen van de jury heeft plaats gevonden. f. Opdat filmproducenten en film- exporteurs in de gelegenheid zijn om filmvoorstellingen van commerciële aard te geven voorstellingen, die vallen buiten de gebruikelijke festivalactivitei ten zullen de festivalorganisatoren projectiezalen tot hun beschikking stel len. Hieraan zullen geen kosten ver bonden zijn. De filmprijs van de Raad van Europa zal dit jaar worden uitgereikt tijdens het internationale filmfestival van Locarno, dat van 16 tot 22 juli zal worden ge houden. Hieronder drukken wij het reglement van deze filmprijs af: De Raad voor culturele samenwer king van de Raad van Europa, daartoe gemachtigd door het Comité van Minis ters, Overwegende dat de culturele beteke nis van de film een belangrijke factor is in het proces van de toenadering tussen de Europese volkeren, Overwegende dat films, die behalve dat zij grote kunstzinnige waarde be zitten een getrouwe weergave geven van de wijze van leven en denken van de burgers van een of meer van de lid staten, het begrip en de samenwerking tussen de volkeren van de leden-staten kunnen doen toenemen, Overwegende dat een prijs van de Raad van Europa dit doel kan bevor deren, Besluit a. een filmprijs van de Raad van Europa beschikbaar te stellen, die elk jaar tijdens een festival georganiseerd door een van de leden-landen van de Raad zal worden toegekend, in 1964 op het internationale filmfestival te Lo carno, b. dat de prijs de vorm van een me daille zal hebben, waarop aan de ene zijde het embleem van de Raad van Europa zal zijn gegraveerd, terwijl de andere zijde een inscriptie met betrek king tot de toekenning van de prijs zal dragen, c. dat de prijs zal worden toegekend aan de producent van de film, d. dat de producent van de film het recht wordt verleend om in de „credit titles" van de film de woorden „Film prijs van de Raad van Europa" op te nemen, e. dat de prijs zal worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: De films moeten kunstzinnige waarde hebben en de grondbegrippen van de Europese beschaving toelichten of be vorderlijk zijn voor begrip voor de levenswijze van de bevolking van een of meer leden-landen van de Raad van Europa of van landen, die zijn toe getreden tot de Europese culturele con ventie. Deze landen zijn: Oostenrijk, België, Cyprus, Denemarken, Frankrijk, de Duitse Bondsrepubliek, Griekenland, de Heilige Stoel, IJsland, Italië, Luxem burg, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk. De films moeten zijn vervaardigd door een van de bovengenoemde landen, het zij alleen, hetzij in samenwerking met enig ander land. De films mogen van elk soort zijn. De films moeten voltooid zijn gedu rende het jaar voorafgaande aan de 31ste mei van het jaar van het festi val, waarop de prijs wordt toegekend. Een producent, die van mening is, dat zijn film in aanmerking komt voor een eventuele toekenning van de prijs zal een inschrijvingsbiljet kunnen ver krijgen bij de bevoegde nationale over heidsinstantie, aan wie het formulier tevens dient te worden geretourneerd. De bevoegde overheidsinstantie zal een voorlopige selectie op de aangemelde films toepassen door films, die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen af te wijzen en zal vervolgens de aanmel dingen van toe te laten films doorzenden aan het festivalbestuur. De films moeten voor 1 juni 1964 in het bezit zijn van het festivalbestuur. Douanerechten en verzekeringen in het land, waar het festival wordt ge houden, zullen voor rekening komen van het festivalbestuur. Het festivalbestuur is verantwoorde lijk voor de onmiddellijke terugzending van de films na beëindiging van het festival. Producenten van geschikt geachte films kunnen eveneens, op aanbeveling van de jury, uitgenodigd worden zulke films voor de prijs aan te melden. Het secretariaat-generaal van de Raad van Europa zal een jury van vijf leden aanwijzen. Personen, die deel heb ben gehad in de vervaardiging of de commerciële exploitatie van films, die voor de prijs zijn aangemeld, zullen niet in de jury kunnen worden be> noemd. De jury zal uit zijn midden een voor zitter aanwijzen. Na de opening van het festival zal de jury bijeenkomen en een begin maken met het zien van de films, die voor de prijzen zijn aangemeld. De keuze van de film, waaraan de prijs zal worden toegekend, zal de enige en gehele verantwoordelijkheid van de jury zijn. Slechts één film in elk jaar kan de prijs ontvangen. De prijs kan worden ingehouden, wanneer de jury besluit, dat naar zijn mening geen film is aangemeld, die de prijs waardig is. 237

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 15