Beieren verlaagd vermakelijkheidsbelasting Ridders van de film Nederlandse korte films in Zwitserse bioscopen geringe toegang tot de Britse filmmarkt zouden verliezen. Om deze ongerustheid weg te nemen zijn aan de aandelenver- verbonden: de National Film Finance Corporation behoudt één aandeel, waar aan bijzondere rechten verbonden zijn. onder meer recht van veto bij vrijwillige koop enkele beperkende voorwaarden liquidatie, bij verkoop en bij voorgeno men terugbetaling van kapitaal aan aan deelhouders. Bovendien heeft de Na tional Film Finance Corporation en dus in feite de regering het recht om één directeur te benoemen. De Balcon-groep, die nu de eigendom van British Lion heeft, heeft voor de aandelen een bedrag van zestien miljoen gulden moeten betalen. Binnen het kader van British Lion zullen vijf werkgroepen van creatieve filmers worden gevormd, die elk hun eigen produktieplannen zul len ontwerpen en uitvoeren. De ministerraad van de Westduitse Bondsstaat Beieren heeft zijn goedkeu ring gehecht aan een wetsvoorstel tot verlaging van de vermakelijkheidsbelas ting op bioscoopvoorstellingen. De rege ling komt erop neer, dat in vele ge vallen in het geheel geen vermakelijk heidsbelasting meer zal worden geheven. Volgens het wetsvoorstel zal het hoofd tarief van de vermakelijkheidsbelasting op bioscoopvoorstellingen tien procent bedragen. Er komt echter een mogelijk heid om op dit tarief twee verlagingen toe te passen. Indien namelijk in de Beierse bioscopen een korte film in het programma wordt opgenomen, die van de semi-officiële Filmbewertungs- stelle in Wiesbaden het predicaat „waar devol" of „bijzonder waardevol" heeft gekregen, wordt het belastingtarief met vier procent verlaagd. Vertoning van een hoofdfilm met eenzelfde predicaat betekent een belastingreductie van zes procent. Zijn in één bioscoopprogramma zowel de korte film als de hoofdfilm van een predicaat voorzien dan gelden beide kortingen, zodat geen vermakelijk heidsbelasting zal worden geheven. Het wetsontwerp zal binnenkort bij het Beierese Landsparlement worden in gediend. In Rome is opgericht de internationale federatie van ridders van de film, waar van lid kunnen worden filmproducenten, die een prijs voor een film toegekend hebben gekregen op een internationaal filmfestival, dat erkend is door de in ternationale federatie van filmproducen ten. Voorts kunnen tot de federatie ook filmers toetreden, die de filmindustrie meer dan veertig jaar hebben gediend of die de filmkunst op nationaal of in ternationaal gebied grote diensten heb ben bewezen. Het Zwitserse filmverhuurkantoor „Cinedoc" vertoont reeds geruime tijd in verscheidene Zwitserse bioscopen een filmprogramma van anderhalf uur speel- duur, dat geheel is samengesteld uit Nederlandse documentaire films. In het programma zijn opgenomen de kleuren films ,,De lage landen", „Wentelende wieken". „Delta Phase I", Nederland, verleden en heden", „De werkelijkheid van Karel Appel" en en de zee was niet meer". Het programma wordt in de loop van twee jaar in ongeveer twee honderd Zwitserse bioscopen vertoond. Het succes, dat „Cinedoc" met deze voorstellingen heeft geboekt, heeft de ver huurder ertoe gebracht een nieuw pro gramma van anderhalf uur samen te stellen uit Nederlandse films en hiervan half augustus een speciale première in Bern te organiseren voor een groot aan tal genodigden. ,Mijn liefde is groen' heet de film, die Profilti heeft ver vaardigd in opdracht van het bestuur van het Produktschap voor Groenten en Fruit. Nol Bollingo voerde de regie. De belangrijkste rollen werden gespeeld door Bep Nooy sr, Teddy Schaank en Pieter Lutz. 239

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 17