Prijzen voor korte Nederlandse films Verruiming praktijkexamens 70 nim projectie Verhoging c.a.o.-lonen Voorafgaande aan de vertoning van een drietal korte Nederlandse films, die met subsidie van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen tot stand zijn ge komen, is op 21 april in het Alhambra Theater te Amster dam door de chef van de Afdeling Kunsten van genoemd ministerie, dr J. Hulsker, medegedeeld dat op een totaal van twintig films vier korte Nederlandse films zijn onder scheiden met de kortelings ook voor E.E.G.-films ingestelde Franse Prime a la Qualité. Het betreft hier de films „Pan" van Herman van der Horst, „Zoo" van Bert Haanstra, „Zeilen" van Hattum Hoving (N.V. Multifilm) en „Portret van Frans Hals" van Frans Dupont (N.V. Multifilm). Wederom een bijzonder fraai resultaat voor het Neder landse filmproduktiebedrijf, dat mede dank zij de hulp van de overheid, te weten het ministerie van Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen en niet te vergeten de Rijks voorlichtingsdienst, die de buitenlandse betrekkingen op bekwame wijze onderhoudt, zijn internationale faam op het gebied van de korte documentaire films opnieuw heeft weten te verstevigen. De genoemde premie betreft een bedrag van circa tien duizend frank en komt ten goede aan de producent, dat wil zeggen aan degene die de film in kwestie heeft ge financierd, in casu dus aan genoemd ministerie, dat deze gelden weer zal bestemmen voor het doen vervaardigen van nieuwe korte films. Bovendien zijn in het onderhavige kader nog extra prijzen beschikbaar onder de naam Prix a la Qualité ter grootte van tienduizend frank. Voor zulk een extra prijs is de film „Zeilen" in aanmerking gekomen en dr Hulsker deelde mede, dat van deze extra prijs ook de maker een gedeelte zal ontvangen. De onderhavige prijzen zijn een uitvloeisel van een uit 1959 daterend besluit van het Centre National de la Ciné- matographie in Frankrijk om korte films van hoge kwaliteit een speciale vermelding te kunnen geven. Dit besluit gold aanvankelijk alleen voor Franse producenten, doch is niet lang geleden uitgebreid tot E.E.G.-films. De vertoning van aldus gewaardeerde films levert in Frankrijk voordelen op bij de verhuur en exploitatie, zodat de verhuurders de korte films in kwestie gaarne aan hun programma's koppelen. Het systeem heeft een zekere over eenkomst met de bekende Duitse „Bewertung". Van het bestuur van de Stichting Instituut voor Op leiding van Technisch Bioscooppersoneel vernemen wij, dat op grond van diverse verzoeken in die richting is besloten het examen ter verkrijging van het praktijkcertificaat, voor lopig bij wijze van proef, in de maanden oktober tot en met mei ook tussentijds te gaan afnemen. Dit zal kunnen gebeuren in de plaatsen Amsterdam, Rotterdam, Enschede, Groningen, Maastricht, Nijmegen of Utrecht. Kandidaten, die met het eerste gedeelte van de schrif telijke operateurscursus gereed zijn, behoeven derhalve niet langer te wachten tot het jaarlijkse examen in de maand augustus, doch kunen ook tussentijds een examen in een van de genoemde plaatsen aanvragen. De aan dit examen verbonden kosten zijn hoger dan de normale jaarlijkse examenkosten en het examengeld is derhalve bepaald op 12,50. De eerste tussentijdse examens zullen kunnen plaats vinden in de maand mei en er hebben zich daarvoor 13 ge gadigden gemeld. Zoals bekend heeft het praktijkcertificaat met de komst van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het bioscoop bedrijf landelijke geldigheid verkregen, met dien ver stande dat het certificaat in bioscopen met een normale wekelijkse arbeidstijd van meer dan vierentwintig uur aan de houder beperkte bevoegdheden verleent. Het komt ons voor, dat de onderhavige verruiming van de mogelijk heid om het certificaat te verwerven de animo om examen te doen zal kunnen stimuleren, hetgeen mogelijk enige ver lichting zal brengen in het huidige operateursprobleem. De resultaten van deze proefneming zien wij dan ook met belangstelling tegemoet. Naar aanleiding van een geval van filmbeschadiging, dat zich onlangs heeft voorgedaan bij een 70 mm film, zij hier nogmaals in herinnering gebracht, dat het gebruik van de transportspoelen voor projectiedoeleinden ernstige risico's oplevert. Vandaar dat op de dozen, waarin deze spoelen worden verzonden, uitdrukkelijk wordt gewaarschuwd tegen het gebruik daarvan in de projectoren. De verzendspoelen zijn circa één centimeter smaller dan de projectiespoelen en het gebruik daarvan opent de mogelijkheid van het ontsporen van de film op de boventransportrol, het wringen op de transportrollen door een onvoldoende sporing, beschadiging van de perforatie en/of de randen van de film enz. Daar de copieprijzen van 70 mm films nog steeds bij zonder hoog zijn, namelijk in de orde van 15.000,a 22.000,per copie is uiterste zorgvuldigheid bij de behandeling van deze films extra noodzakelijk. Ook de 70 mm projectie-installatie is geen goedkope zaak en het is op zijn minst onverstandig te noemen indien men op een installatie van circa 50.000,a 60.000, een aantal projectiespoelen die circa 75,per stuk kosten, meent te moeten uitsparen en aldus de grote kans schept om voor ettelijke duizenden guldens schade aan de 70 mm copieën te veroorzaken. Op deze plaats zij er daarom andermaal met nadruk op gewezen, dat men bij een 70 mm installatie tenminste over tien goede projectiespoelen dient te beschikken, teneinde dit bijzondere filmformaat op de juiste wijze te kunnen han teren. Tussen de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers in het bioscoopbedrijf zijn onderhandelingen gevoerd over een tweede tussentijdse verhoging van de lonen volgens de collectieve arbeidsovereenkomst voor het bioscoopbedrijf. (Deze CA.O. is in werking getreden op 1 juli 1963 en expireert op 1 juli 1964). De onderhandelingen hebben tot overeenstemming ge leid in de vorm van een voorstel van de Sociale Com missie voor het Bioscoopbedrijf, waarmede zowel het Hoofd bestuur van de Nederlandsche Bioscoop-Bond als de bestu ren van de werknemersorganisaties zich hebben verenigd. De overeenstemming houdt in, dat de minimum- en de maximumlonen met ingang van de loonweek, waarin 1 april 1964 valt, met vijf procent zijn verhoogd. Over nieuwe voorstellen van de werknemersorganisaties met betrekking tot het minimumloon, de eventuele ver lenging van de jaarlijkse vakanties en dergelijke aange legenheden zal de Sociale Commissie zich binnenkort nader beraden. 242

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 20