Gretek ens voor trouwe plichtsvervulling Algemeen BedrijfsregIe ment Het Hoofdbestuur heeft besloten toestemming te ver lenen als bedoeld in het Algemeen Bedrijfsreglement aan: mevrouw F. F. de Vries-Evenhuis, Grote Markt 50 te Groningen, tot inschrijving te haren name in het Bedrijfs- register van de permanente bioscoop-A: Grand Theatre te Groningen, welke bioscoop voorheen werd geëxploiteerd door de Firma Grand Theatre aldaar; de heer W. A. Maclean, Bestevaerstraat 7 te Amster dam, tot inschrijving te zijnen name in het Bedrijfsregister van de filmfabriek Holland, welke zaak voorheen was in geschreven ten name van de Firma Filmfabriek Holland aldaar; de Firma De Koning van Engeland A. W. Cattoir. Houtmarkt 2 te Hulst, tot inschrijving te haren name in het Bedrijfsregister van de permanente bioscoop-A: Bio scoop- en Concertgebouw te Hulst, welke bioscoop tot dan toe werd geëxploiteerd door de heer A. L. J. Cattoir te Hulst; de Firma Luxor Theater A. R. Cattoir, Merseloseweg 1 te Venray tot inschrijving te haren name in het Bedrijfs register van de permanente bioscoop-A: Luxor Theater te Venray, welke bioscoop tot dan toe werd geëxploiteerd door de heer A. L. J. Cattoir te Hulst. Toelating lidmaatschap Tot het lidmaatschap van de Bond zijn toegelaten, onder andere op voorwaarde, dat tegen de desbetreffende be slissing binnen acht dagen na de verschijning van deze publicatie geen gegronde bezwaren zijn ingediend: mevrouw F. F. de Vries-Evenhuis tot het voortzetten van de exploitatie van het Grand Theatre te Groningen; de heer W. A. Maclean, tot het voortzetten van de exploitatie der filmfabriek Holland te Amsterdam; de Firma De Koning van Engeland A. W. Cattoir. tot het voortzetten van de exploitatie van het Bioscoop- en Concertgebouw te Hulst; de Firma Luxor Theater A. R. Cattoir, tot het voort zetten van de bioscoopexploitatie Luxor Theater te Venray. Beëindiging lidmaatschap Wegens verlies van de vereisten is het lidmaatschap ge ëindigd van: de Firma Grand Theatre, voormalig exploitante van het Grand Theatre te Groningen; de Firma Filmfabriek Holland, voormalig exploitant van Filmfabriek Holland te Amsterdam; de heer A. L. J. Cattoir, voormalig exploitant van de permanente bioscopen-A: Bioscoop- en Concertgebouw te Hulst alsmede het Luxor Theater te Venray; de heer J. E. Stayen, voormalig exploitant van de op geheven bioscoop 't Wapen van Oldenburg te Dinxperlo; de NV. Mij tot Exploitatie van Onroerende Goederen Concordia, voormalig exploitante van de opgeheven per manente bioscoop Concordia te Bussum. Liquidatie waarborgsommen In verband met de beëindiging van het lidmaatschap van de hierna vermelde leden worden de leden van de Nederlandsche Bioscoop-Bond en van de Nederlandsche Vereeniging van Bioscoopreclame-Exploitanten uitgenodigd eventuele vorderingen binnen acht dagen na het verschijnen van deze publicatie schriftelijk bij het Bondsbureau in te dienen de heer A. L. J. Cattoir, voormalig exploitant van de bioscopen: Bioscoop- en Concertgebouw te Hulst alsmede het Luxor Theater te Venray, de heer J. E. Stayen, voormalig exploitant van 't Wapen van Oldenburg te Dinxperlo alsmede de N.V. Mij tot exploitatie van On roerende Goederen Concordia, voormalig exploitante van het Concordia Theater te Bussum. Toelating donateurschap In de plaats van de heer G. J. Willing, handelende onder de naam Firma Lazard en Willing, Rokin 9 tot 15 te Amsterdam, is tot het donateurschap van de Bond toe gelaten de nieuwe vennootschap onder firma: Lazard en Willing, waarvan firmanten zijn de heren G. J. Willing en C. Visser. Krachtens ter zake door het Hoofdbestuur van de Neder landsche Bioscoop-Bond genomen besluiten werden van 1 november 1963 tot en met 24 maart 1964 de volgende onderscheidingen voor trouwe plichtsvervulling uitgereikt d.s. gouden speld met diamant; g.s. gouden speld; z.s. zilveren speld; d.b. gouden brochette met diamant; g.b. gouden brochette; z.b. zilveren brochette. ALKMAAR C. H. de Lange: g.s.: A. W. Tegel. AMSTERDAM N. V. Hollandfilm: g.s.: J. H. Stevens. N.V. Midex: z.s.: J. Beuk. N.V. Theater Mij van de Nederlandsche Bioscoop-Trust: g.s.: B. J. Brosi; z.s.: G. J. Landzaat. Mij Tuschinski NV.: d.s.: G. W. Mosman; g.s.: C. P. van Oostveen, M. Ph. J. van der Hilst, A. Krabbendam, J. Leuring; z.s.: R. van Os, H. G. W. Zwanenveld; z.b.: J. Chr. Veenendaal, C. Zwamborn-de Vries. N.V. Standaardfilms: z.s.: J. van Kampen. Warner Bros First National Pictures N.V.: z.b.: C. M. Visser-Krijgsman. ARNHEM N.V. Astra Film Maatschappij: z.b.: G. Scherrenburg Koning-Bastiaan. EINDHOVEN N.V. City Theater: g.b.: J. G. Vos. HALFWEG D. Rosenga: d.s.: W. A. Rozenga; g.b.: S. van der Kwast. HELMOND Croonenbergs exploitatiemaatschappij van Bioscopen N.V.: z.s.: W. Gramser. HILVERSUM N.V. Cinecentrum: g.b.: mr C. W. van den Berg; z.s.: P. S. G. Alsemgeest, J. J. M. Backers, A. W. F. J. M. Bollongino, Ch. Breijer, A. Hakhoff, G. H. Kleyne, H. Scholten. TILBURG N.V. Chicago Theater: z.s.: E. F. Beerens. UTRECHT N.V. Utrechtse Filmonderneming Ufio: z.b.: J. van Loy-Bliek, K. Helleman-Zwart. 243

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 21