Wijziging Naam- en Adreslijs* was afgesproken tijdens de laatste bespreking tussen de heren Van Ewijk en Van der Vliet enerzijds en R. Uges anderzijds; dat eiseres derhalve bij haar ingestelde vordering persisteert; dat de heer M. J. van der Vliet namens eiseres hieraan in hoofdzaak heeft toegevoegd, dat hij de verklaringen van de heer Werkheim bevestigt; dat bij de bespreking op 10 februari de heer R. Uges met het nieuw geformuleerde voorstel accoord is gegaan, nadat hem was toegezegd, dat hij de film in de week vóór Pasen zou inzetten; dat eiseres bij alle onderhande lingen met gedaagde steeds het standpunt heeft ingenomen, dat gedaagde de film drie weken zou vertonen; dat de heer Van der Vliet, toen de heer R. Uges (nadat hij met de vertoningen van de film „Cleopatra" begonnen was) zich bevreesd toonde over de resultaten van de derde week. hem namens de heer Van Ewijk heeft medegedeeld dat eiseres, indien de resultaten in de derde week inderdaad zeer ongunstig zouden uitvallen, bereid was gedaagde tegemoet te komen en dat gedaagde op dit punt vertrouwen in eiseres moest stellen; dat gedaagde daarmede geen genoegen wilde nemen; OVERWEGENDE dat beide partijen lid zijn van de Nederlandsche Bioscoop- Bond en dat ingevolge artikel 32 der Statuten en artikel 1 van het Arbitrage-Bondsreglement van de Nederlandse Bioscoop- Bond alle geschillen tussen leden van de Bond onderling met uitsluiting van de burgerlijke rechter zijn onderworpen aan de Bondsarbitrage, zoals die is geregeld in dat arbitragereglement; dat dus de Commissie van Geschillen bevoegd is van het onderhavige geschil kennis te nemen en daarin uitspraak te doen als arbitragecollege, welks beslissingen vatbaar zijn voor hoger beroep bij de Raad van Beroep van de Nederlandsche Bioscoop-Bond; dat partijen met elkaar van mening verschillen over de vraag, of er al dan niet is overeengekomen, dat de film ..Cleopatra" in het Luxor Theater te Leiden gedurende drie weken zal worden vertoond; dat dienaangaande door partijen afgelegde verklaringen el kaar volkomen tegenspreken; dat eieseres als enig schriftelijk bewijs van hetgeen tussen partijen is overeengekomen geproduceerd heeft de beide schrif telijke voorstellen (producties A en B) van 7 en 10 februari 1964, waarin onder andere verschillende filmhuurpercentages voor de eerste, de tweede en de derde weekvertoning zijn vermeld; dat in deze stukken oorspronkelijk echter niet vermeld is, dat gedaagde de film tenminste drie weken moest vertonen, al is dat later door eiseres op productie B zonder voorkennis van ge daagde en dus buiten aansprakelijkheid van gedaagde toe gevoegd; dat eiseres derhalve in gebreke is gebleven haar vordering met bewijzen te staven; dat overigens eiseres de ontstane moeilijkheden zelf heeft veroorzaakt door met het toezenden van de vrij ingewikkelde contracten te wachten, totdat de film in kwestie reeds door gedaagde werd vertoond, waardoor zij zich de kans op rectifi catie heeft ontnomen; dat derhalve de vordering van eiseres ongegrond moet worden geacht en dat haar deze vordering moet worden ontzegd; dat eiseres moet worden veroordeeld in de geschilkosten, welke met het oog op de omvang van deze zaak zijn vast gesteld op 100,—; RECHTDOENDE ALS GOEDE MANNEN NAAR BILLIJKHEID ONTZEGT aan eiseres haar vordering; VEROORDEELT eiseres in de geschilkosten, bedragende 100,—. Aldus gewezen te Amsterdam op 1 april 1964. m£-. -. r ,i° Opgave nr. 4 Pag. 2 Ledenraad Alle jaartallen 1964 op deze pagina veranderen in 1966. Schrappen: L. van Dommelen, 's-Gravenhage Afdeling Het Centrum 1965 en J. H. Kroon, Zwolle Afdeling Het Oosten 1965 Alphabetisch toevoegen: H. Miedema, Deventer (Afdeling Het Oosten) 1965 en J. van Willigen, Aalsmeer (Afdeling Het Centrum) 1965. Pag. 3 Bedrijfsafdeling Filmverhuurders Schrappen: W. J. F. van Ewijk, Amsterdam 1965 Toevoegen: P. J. N. R. Ooms, Amsterdam 1965 Alle jaartallen 1964 veranderen in 1966. Bedrijfsafdeling Filmfabrikanten en -Producenten Alle jaartallen 1964 veranderen in 1966. Pag. 4 Afdelingsraad Deze vermelding als volgt veranderen: Aftr. M. J. W. Peters, Venlo, Voorzitter (Z) ------ C. J. Blad, A'dam, Vice-Voorzitter (R) ------ W. F. Dubbeldeman, A'dam, Secretaris (A) ------ C. van Liere, Goes (W) ------ H. Miedema, Deventer (O) 1966 Drs J. A. M. Bouts, Geleen (Z) 1965 J. J. L. Gielisse, 's-Gravenhage (H) 1966 Dagelijks Bestuur W. Hulshoff Pol, Amsterdam (A) 1966 I. Keizer, Rotterdam (R) 1965 A. A. Moser, Naaldwijk (W) 1966 J. Nijland, Utrecht (O) ------ J. E. F. de Nijs, Breda (Z) 1966 W. K. G. van Royen, Amstelveen (A) 1965 G. Schepel, Delfzijl (N) 1966 J. R. Schoonbeek, 's-Gravenhage (H) 1965 A. J. C. Silvius, Dordrecht (W) 1965 J. S. Thedinga, Zutphen (O) 1965 R. Uges, Rijnsaterwoude (H) ------ Drs C. A. Voskuil, Bussum (C) 1966 Mevr. F. F. de Vries-Evenhuis, Gron. (N) 1965 E. J. Weier, Rotterdam (R) 1966 J. van Willigen Jr, Aalsmeer (C) 1965 A. F. Wolff, Utrecht (C) ------ H. Zondervan, Leeuwarden (N) ------ Secretariaat: Bondsbureau te Amsterdam. Pag. 4 Afdeling Amsterdam Alle jaartallen 1964 veranderen in 1966. Pag. 5 Afdeling 's-Gravenhage Alle jaartallen 1964 veranderen in 1966. Afdeling Rotterdam Alle jaartallen 1964 veranderen in 1966. Pag. 5 Afdeling Het Centrum Schrappen: L. van Dommelen te 's-Gravenhage, Penningmeester 1964 en N. Ortje Leiden 1964. Toevoegen na drs C. A. Voskuil, Bussum, het woord „Penningmeester". Alle overgebleven jaartallen 1964 veranderen in 1966. Pag. 6 Afdeling Het Noorden Alle jaartallen 1964 veranderen in 1966. 248

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 26