ORGAAN VAN DE NEDERLANDSE BIOSCOOPB In dit nummer REDACTIE: JAN LUYKENSTRAAT 2 - AMSTERDAM - TELEFOON 799261 (3 LIJNEN) 26e JAARGANG NO. 239 - MAART/APRIL 1964 Bij de omslagfoto: Hoge urgentie toegekend - Chaplinade - Vanachter het scherm - Algemene ledenvergadering - Belasting op ver makelijkheden - In memoriam - Nakeuring in Nijmegen opgeheven - Opbrengst Kerstcollecte Bio-Vacantieoord - Nederlandse films in het buitenland - Congres voor amateur filmers dit jaar in Amsterdam - Prix de Joke voor Haanstra - Bedrijfsbeleid bij de film - Ontvangst voor mr Bijdendijk - Koninklijke onderscheidingen - Nieuwe bondsdiploma's - Vergadering U.I.E.C. - Ledenvergadering bedrijfsafdeling filmverhuurders - Geen privileges - Carillon maakt twee films voor Indonesië - Nieuws uit het buitenland - Filmprijs Raad van Europa 1964 - De geluidskwaliteit (II) - Algemeen bedrijfsreglement - Eretekens voor trouwe plichtsvervulling - Arbitraal vonnis in hoger beroep - Commissie van Ge schillen - Wijziging naam- en adreslijst - Inschrijving in het naamregister - Centrale Commissie voor de Filmkeuring. N.V. „Starfilm" van Joop Geesink heeft in opdracht van de vereniging ,.De Am- sterdamsche Haven" een film over de hoofdstad ge maakt, die onder de titel „Amsterdam mijn stad mijn haven" over de wereld zal gaan om pro paganda voor Amsterdam te maken. De gelden, die voor de financiering van dit project nodig waren, zijn door gemeente en be drijfsleven in de hoofdstad gezamenlijk opgebracht. „Amsterdam mijn stad mijn haven" is in de eerste plaats een propagan dafilm geworden, die in Amerika ter gelegenheid van de wereldtentoonstel ling in New York de hoofdstad als schone en aantrekkelijke stad moet uitbeelden. Het lijdt geen twijfel, dat de film die taak goed zal vervullen. De omslagfoto van dit Bondsorgaan geeft een in druk van de werkzaam heden, die aan de totstand koming van de film voor afgingen.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 2