Vacatures Contributiebesluit 1945, waarvan 0,3 procent ten behoeve van de weerstandskas, met de bepaling, dat de contributie voor leden-filmfabrikanten en -filmproducenten ten minste 200,bedraagt. Bij de behandeling van de begroting bleek de heer Alter van mening te zijn, dat de stijging van het aandelenrende- ment die het Hoofdbestuur verwacht, onjuist is en dat eerder een daling te voorzien valt. Voorts vroeg de heer Alter zich af, of de Filmbeurs niet kon worden beperkt tot eens in de veertien dagen. De heer Wolff deelde met betrekking tot het aandelen- rendement mede, dat op grond van de huidige gegevens een nog grotere stijging mag worden verwacht dan waar mede in de begroting rekening is gehouden. De stijging van verscheidene uitgaven is te wijten aan het doorwerken van de recente loonexplosie. De kwestie van de Filmbeurs, zo zei de Bondsvoorzitter, is reeds meermalen in het Hoofdbestuur ter sprake gekomen. Het is echter gebleken, dat de opvattingen hieromtrent sterk uiteenlopen; sommigen willen handhaving van de beurs eens per week, anderen wensen de beurs eens in de veertien dagen gehouden zien en weer anderen menen, dat men kan volstaan met een beurs in de maand. De begroting werd met algemene stemmen goedgekeurd. Bij de verkiezingen voor het Hoofdbestuur werden de aftredende leden de heren Joh. Miedema en R. Uges bij enkele kandidaatstelling herkozen. In de vacature ontstaan door het vertrek van de heer W. J. F. van Ewijk werd voorzien door de benoeming van de heer P. J. N. R. Ooms, die eveneens bij enkele kandidaatstelling werd gekozen. De heer Miedema betuigde zijn dank aan de heer Van Ewijk, die zelf niet in de vergadering aanwezig kon zijn, voor het vele werk, dat deze de organisatie in verscheidene functies had verricht. De Bondsvoorzitter wenste de heer Uges geluk met zijn herbenoeming. Wat zijn eigen her verkiezing betreft deelde de Bondsvoorzitter mede, dat hij eigenlijk niet in het Hoofdbestuur had willen terugkeren. Er was echter één factor, die hem had bewogen te blijven: hij zou graag het lastenvraagstuk nog tot een oplossing gebracht zien alvorens zich terug te trekken. Tenslotte wenste de heer Miedema het nieuwe Hoofdbestuurslid de heer Ooms geluk met zijn benoeming. De heer Ooms dankte de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen. De vergadering besloot in de tussentijdse vacature in de Filmbeurscommissie, ontstaan door het overlijden van de heer J. Nijland sr, te voorzien door de benoeming van de heer R. A. H. Herzet te Amsterdam. De heren G. H. Groenewegen te Leiden en H. Timmer te Amsterdam werden herkozen. Besloten werd de jaarvergadering in 1965 te houden in Amsterdam. Nadat de heer Alter bij de rondvraag nog de aandacht had gevestigd op het zoekraken van keuringskaarten en van start- en eindstukken kon de Bondsvoorzitter de ver gadering om kwart over vier sluiten met een woord van dank aan de leden voor hun belangstelling. Een fraaie opname uit het fragment „Helden in de schommelstoel"dat de jonge Nederland se filmer Frans Weisz in Italië heeft gemaakt voor de omnibusfilm „Hel den" („Gli Eroi"). Dit filmdeel, dat een speelduur heeft van veertig minuten, is vervaardigd naar 'n scenario van Remco Campert en Frans Weisz. De camera voering was in han den van Jan Oonk en Gerard Vanden- berg. De Nederland se actrice Kitty Courbois speelde de hoofdrol. Weisz en Campert werken thans aan de voor bereidingen voor „Het leven is vur- rukuluk". 229

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 7