Belasting op vermakelijkheden E Overeenkomstig het voorstel van het college van Burge meester en Wethouders heeft de Raad van de gemeente Almelo in zijn vergadering van 12 maart besloten tot een wijziging van de verordening op de heffing van ver- makelijkheidsbelasting. Bij het van kracht worden van de nieuwe verordening zal het tarief van de vermakelijk- heidsbelasting voor bioscoopvoorstellingen twintig procent uniform bedragen. Tot nu toe golden in Almelo twee tarieven voor de bioscopen: één van vijfentwintig procent voor gewone filmvoorstellingen en één van twintig procent voor voorstellingen met artikel 1-films. In zijn vergadering van 20 maart heeft de Raad van de gemeente Wieringen op voorstel van het college van Burge meester en Wethouders besloten tot een verlaging van de beide tarieven van vermakelijkheidsbelasting op bioscoop voorstellingen. Het tarief voor gewone voorstellingen werd verlaagd van vijfentwintig tot twintig procent. Het uit zonderingstarief van twintig procent, dat van toepassing was op voorstellingen met artikel 1-films, werd gehalveerd tot tien procent. Bovendien werd besloten dit uitzonderingstarief in de toekomst ook van toepassing te verklaren op voor stellingen met Nederlandse films. Op 23 maart hechtte de Raad van de gemeente Emmen zijn goedkeuring aan een voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders om het tarief van de ver makelijkheidsbelasting op filmvoorstellingen terug te bren gen van vijfentwintig tot twintig procent. Van verschillende zijden werd in de Raad aangedrongen op een verdergaande verlaging. De wethouder van financiën zegde toe een sug gestie in overweging te nemen om een kleine subsidie voor het bioscoopbedrijf beschikbaar te stellen. Voorstellingen met artikel 1-films zijn in Emmen reeds geruime tijd van de heffing van vermakelijkheidsbelasting vrijgesteld. In Geertruidenberg zijn de beide tarieven voor de ver makelijkheidsbelasting op bioscoopvoorstellingen verlaagd. De Raad van deze gemeente keurde in zijn vergadering van 21 februari een voorstel van het college van Burge meester en Wethouders goed, dat beoogde het algemene tarief terug te brengen van twintig tot vijftien procent en het uitzonderingstarief van vijftien procent voor voorstellin gen met artikel 1-films te vervangen door een vrijstelling. In zijn vergadering van 27 februari besloot de Raad van de gemeente Heeze conform een voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders tot een ver laging van de vermakelijkheidsbelasting op bioscoopvoor stellingen. Het tarief van twintig procent voor gewone voorstellingen werd verlaagd van twintig tot tien procent en de belasting over voorstellingen met artikel 1-films, die tien procent bedroeg, werd afgeschaft. De Raad van de gemeente Brunssum heeft op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders besloten het tarief van de vermakelijkheidsbelasting op bioscoopvoor stellingen te verlagen van twintig tot vijftien procent. Voor stellingen met artikel 1-films waren in Brunssum reeds vrijgesteld van belasting. Het college van Burgemeester en Wethouders van de ge meente Delfzijl heeft de Raad voorgesteld het algemene tarief van de vermakelijkheidsbelasting op bioscoopvoor stellingen te verlagen van vijfentwintig tot twintig procent. De vermakelijkheidsbelasting voor voorstellingen met artikel 1-films is in Delfzijl reeds afgeschaft. Op 20 maart is in de gemeente Deurne de nieuwe ver ordening inzake de heffing van vermakelijkheidsbelasting van kracht geworden. In Deurne geldt thans alleen nog een tarief van tien procent voor voorstellingen met gewone films. De vermakelijkheidsbelasting is afgeschaft voor voor stellingen met artikel 1-films en Nederlandse films. In de gemeente Nieuwkoop is de gewijzigde verordening op de heffing van vermakelijkheidsbelasting, die in de vergadering van de Raad op 14 oktober 1963 was vastge steld, inmiddels ook in werking getreden. Het tarief is teruggebracht van twintig tot vijftien procent. Evenmin als voorheen wordt in Nieuwkoop nog belasting geheven over voorstellingen met artikel 1-films. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Kampen heeft aan de Raad voorgesteld over te gaan tot verlaging van de tarieven voor de vermakelijkheids belasting op bioscoopvoorstellingen. Wanneer de Raad het voorstel goedkeurt wordt het tarief voor gewone filmvoor- stelingen verlaagd van vijfentwintig tot twintig procent en het uitzonderingstarief voor voorstellingen met artikel 1-films, Nederlandse films en kinderfilms van twintig tot tien procent. BIOSCOOPSLUITING TE VALKENBURG De bioscoopexploitante van het Hollandia Theater te Valkenburg, de Firma Bouts Putzeist, heeft in overleg met et Hoofdbestuur van de Nederlandsche Bioscoop- Bond oesloten haar voorstellingen in deze bioscoop met ingang van donderdag 2 april stop te zetten. De onderne ming heeft dit besluit genomen, omdat het gemeentebestuur van Valkenburg-Houthem niet bereid blijkt te zijn het tarief van de vermakelijkheidsbelasting op bioscoopvoorstel lingen van vijfentwintig procent te verlagen. Verdere ex ploitatie wordt bij een dergelijk hoog tarief niet wel moge lijk geacht. De bioscoopdirectie betreurt het, dat de gemeente de enige bioscoop in dit toeristencentrum niet heeft willen tegemoetkomen, vooral nu zo vele gemeenten in het land al naar gelang van de plaatselijke omstandigheden de be lasting op het bioscoopvermaak herzien. In grote Limburgse gemeenten als Maastricht, Heerlen, Kerkrade, Roermond, Sittard en Venlo worden bijvoorbeeld nergens meer tarieven boven de twintig procent geheven. De filmkunst is een prachtig en gevaarlijk leger, wan neer zij wordt gehanteerd door een vrije geest. Zij is het beste middel om uitdrukking te geven aan de wereld van gedachten, van gevoelens, van het instinct. Het scheppende mechanisme van de filmbeelden roept, alleen al door de wijze waarop het functioneert, van alle menselijke uitdrukkingsmiddelen het beste het werk van de geest in de slaap terug. De film schijnt een onvrijwillige nabootsing van de droom te zijn. De filmkunst schijnt te zijn uitgevonden om uitdrukking te geven aan het leven van het onder bewuste, waarvan de wortels zo diep in de dichtkunst doordringen. Luis Bunuel, Spaans filmregisseur 230

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 8