J. L. Paerl In memoriam R. Oorlog W. Bakker A. W. H. Bouts A. Schepel-Bos Op Hemelvaartsdag, 7 mei, is in de leeftijd van bijna 73 jaar, een van de bekendste figuren uit het Neder landse film- en bioscoopbedrijf van ons heengegaan. Jo Paerl, directeur van Universal Agency N.V. te Amsterdam, mede-oprichter van de Bedrijfsafdeling Filmverhuurders van de Nederlandsche Bioscoop-Bond, organisatieman in hart en nieren, ere-lid van de Bond, is niet meer. Midden 1962 gaf hij de wens te kennen, zich terug te trekken uit alle Bondsfuncties om gezondheidsredenen. De hoop, dat hij zou herstellen en nog vele jaren deel uit maken van zijn geliefde organisatie, ,,De Bond", vervloog, toen zijn vrienden en collega's zagen, dat het met zijn gezondheid snel bergafwaarts ging. Hijzelf heeft dat bij zonder scherp aangevoeld en daaronder geleden. Zijn oude geestkracht had hem verlaten; hij verwachtte kennelijk niets meer van de toekomst. Hij had daarbij één troost, namelijk dat hij de exploitatie van zijn filmverhuurkantoor aan de vertrouwde handen van zijn zoon, Lo, kon over laten. Vanaf 1922 tot 1963 was de heer Paerl lid van het Bestuur van de Bedrijfsafdeling Film verhuurders, met een onderbreking ge durende 19351945, eerst als Secretaris, na 1945 als Vice-Voorzitter. Hij was voorts lid van de Commissie van Ge schillen gedurende 19361938; van de Raad van Beroep gedurende 19381939 alsmede van 19461963; van de Ledenraad gedurende 19461963; van de Commissie Beroep Nieuwe Zaken van 19471958; van de Commissie Nieuwe Zaken van 19581963 en van de Bedrijfscommissie voor het Film- en Bioscoopbedrijf van 1955—1963. Kort voor de oorlog was hij gedurende enkele jaren directeur van een door hem opgerichte filmproductiemaat schappij, de N.V. Holfi, die de film „De kribbebijter" met Cor Ruys en Louis de Bree, onder regie van Herman Kosterlitz vervaargde. De tweede wereldoorlog noodzaakte hem de productie van de film „Klokslag twaalf" voor tijdig te beëindigen. De heer Paerl toonde zich ook toen een doortastend man; hij verwachtte géén clementie van de nazi's en week met zijn gezin uit naar Engeland. Bij zijn benoeming tot ere-lid op 21 november 1962 roemde de Bondsvoorzitter de heer Paerl als een integer zakenman, die zijn films met de juiste feeling inkocht en met stijl lanceerde, een man van eruditie, bonhomie en gevatheid. Hij demonstreerde behalve in zaken ook in organisatorische aangelegenheden een scherp inzicht. De crematie vond plaats op dinsdag 12 mei op Westerveld en zeer vele bedrijfsgenoten waren daarheen gekomen om hun collega de laatste eer te bewijzen. Naast een groot aantal leden van het Hoofdbestuur, de Bondsdirecteur en de adjunct-directeur, was het voltallige Bestuur van de Bedrijfsafdeling Filmverhuurders aanwezig en ook de ereleden van de Bond de heren L. Groen, G. J. Milius en C. v. Willigen getuigden door hun aanwezigheid van hun medeleven. Bij ontstentenis van de Bondsvoorzitter, schetste de Vice- Voorzitter van de Bond, tevens Voorzitter van de Bedrijfs afdeling Filmverhuurders, de Heer C. S. Roem, in enige sobere woorden de bijzondere verdiensten en kwaliteiten van de overledene. De zoon, de heer L. J. Paerl, dankte tenslotte namens de familie voor de overweldigende belangstelling. De heer J. L. Paerl zal nog lang in onze herinnering voortleven; hij ruste in vrede. Op 9 maart overleed in de ouderdom van 67 jaar de heer R. Oorlog, exploitant van de Concertzaal Bioscoop te Doesburg, welke bioscoop hij omstreeks april 1951 had overgenomen van de vorige exploitant. De teraardebestelling van het stoffelijk overschot vond plaats op 12 maart op de Algemene Begraafplaats te Does burg in tegenwoordigheid van familie, vrienden en enige bedrijfsgenoten, waaronder de heer J. S. Thedinga uit Zutphen, Vice-Voorzitter der Afdeling Het Oosten van de Nederlandsche Bioscoop-Bond, die namens het Hoofdbe stuur en zijn afdeling de familie Oorlog deelneming betuig de met haar verlies. Aan de groeve werd gesproken door een dominee, waarna een vriend van de familie dankte voor de belangstelling. Te dezer plaatse moge bovendien worden gememoreerd het overlijden van de heer W. Bakker, voorheen een zeer bekende figuur in bedrijfskringen, die vanaf 1927 tot aan zijn pensionering in 1961 als bedrijfsdirecteur verbonden was aan het Rembrandt Theater te Haarlem. Bij de crematie van de over ledene op 9 maart in Westerveld gaven verscheidene Bondsleden acte de présence. Op 14 april is te Geleen in de leeftijd van 72 jaar over leden de heer A. W. H. Bouts, lid van de firma Bouts en Putzeijst. De heer Bouts vestigde tezamen met zijn com pagnon, de heer Putzeijst, omstreeks 1929 het Royal Theater te Lutterade (Geleen), waaraan zij in de loop der jaren nog een drietal bioscopen toevoegden, namelijk te Geleen, Sittard en Valkenburg. Wijlen de heer Bouts was vanaf de oprichting der Afdeling Het Zuiden in 1933 tot in 1959 lid van het Bestuur dezer afdeling en hij ontwikkelde zich tot een bekwaam exploitant en uitnemend kenner van de Bondsreglementen. De teraardebestelling geschiedde na een uitvaartdienst in in de dekenale kerk van de H. Augustinus te Geleen, in het familiegraf op de R.K. Begraafplaats Oostermaas te Maastricht. Deze bijzetting werd bijgewoond door nagenoeg alle collega's uit Limburg alsmede door een aantal film verhuurders en het volledige Bestuur van de Afdeling Het Zuiden. Namens het Hoofdbestuur van de Bond was aanwezig de heer W. Hemelraad. De heer H. W. Hagen- berg vertegenwoordigde het Bondsbureau. Talrijk waren ook de bloemstukken en kransen, welke getuigden van de deelneming van vele bedrijfsgenoten met het heengaan van de heer Bouts. Zijn zoon, het Hoofdbestuurslid drs J. A. M. Bouts, bracht in een bewogen toespraak hulde aan de nagedachte nis van zijn vader en dankte mede namens de familie allen die aan de ontslapene de laatste eer hadden bewezen. Op 21 april ontsliep in de leeftijd van 73 jaar Mevrouw de Weduwe A. Schepel-Bos, vennote van de Firma G. Schepel en Co, die na het overlijden van de heer H. J. Schepel in juli 1945 het voormalige City Theater aan de 231

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 9