Japan maakt Olympische film Festival kalender België In memoriam J. A. BESKES G. W. SCHUURMAN A. J. W. WELTERS C. H. DE LANGE De officiële film van de achttiende Olympische Zomer spelen zal worden gemaakt op Eastman Color negatief- film en in de „Far East Laboratoria Ltd." worden ont wikkeld. Zeven Japanse journaalmaatschappijen hebben de „Tokyo Olympic Film Society" gesticht die deze drie uur durende film zal maken en waarin alle olympische evenementen voorkomen. De film zal nagenoeg in alle landen worden vertoond. 27 sept.3 okt. Dertiende Int. Festival voor berg- en exploratiefilms. Trento, Italië. 1219 oktober. Mannheim, dertiende Int. Filmfestival voor documentaires. 1427 okt. San Francisco, achtste Int. Filmfestival. 1425 okt. Beiroet. 1624 okt. Vancouver, Int. Filmfestival. 1725 okt. Barcelona. Week van de kleurenfilm. 26 okt.8 nov. Londen. Int. Filmfestival van het British Film Institute, 81 Dean Street, London, W 1, England. 26 nov. Int. Industrieel Filmfestival Londen 46 nov. New York Int. Filmfestival. 915 nov. Negende Int. Festival voor wetenschappelijke en didactische films in Padua, Italië. 2530 nov. Tours. Festival voor Int. korte films. 23 nov.6 dec. Zesde Wereld Filmfestival in Acapulco, Mexico. 8 jan.21 jan. 1965. Derde Int. Filmfestival in New Delhi, India. 30 jan.6 febr. 1965. Derde Int. Festival van de Weten schappelijke film. Universiteit van Brussel. 17 febr. 1965. Florence. Int. Filmfestival voor ethno- grafische en sociologische films. De bioscoop-situatie in België is slecht. De laatste drie maanden werden 29 bioscopen gesloten. In het blad „La Cinégraphie Beige", een onafhankelijk orgaan over de Belgische filmindustrie, lazen we dat momenteel 1180 bioscopen in bedrijf zijn maar dit dit aantal wekelijks verder daalt. In de jaren 19571958 bezat men in België 1585 bioscopen. De uitrusting van de meeste theaters is technisch niet slecht. Het is echter bijzonder moeilijk de zaken op peil te houden. Volgens een summiere kennisgeving, die het Hoofdbestuur medio september bereikte, overleed op 27 juli te Winters wijk in de ouderdom van 79 jaar de heer J. A. Beskers, die sedert 1 januari 1955 tezamen met zijn zoon, J. B. Beskers, firmant was van de Firma Astoria, exploitante van het Astoria Theater te Winterswijk. Moge hij in vrede rusten. Op 28 juli overleed onverwacht in de leeftijd van 82 jaar de heer G. W. Schuurman te 's-Heerenberg, die aldaar in november 1913 de Familie Bioscoop vestigde in een pro visorisch ingerichte ruimte. Deze bioscoop die in later jaren en in het bijzonder na de tweede wereldoorlog werd gemoderniseerd, heeft 51 jaar lang het publiek van 's-Hee renberg en omgeving op gepaste wijze ontspanning geboden en bleef al die jaren in handen van dezelfde familie. Wijlen de heer G. W. Schuurman trok zich al vele jaren geleden uit het bedrijf terug om de exploitatie over te laten aan zijn zoon, de heer A. W. H. Schuurman. Het Hoofdbestuur heeft de Familie Schuurman schriftelijk deelneming betuigd met haar verlies. De teraardebestelling van de overledene geschiedde op vrijdag 31 juli op het R.K. Kerkhof te 's-Heerenberg. Hij ruste in vrede. Op maandag 24 augustus kwam door een ernstig auto ongeluk om het leven de heer A. J. W. Welters, directeur van de N.V. Drukkerij Pier Westerbaan, tevens hoofd redacteur van het Nieuw Weekblad voor de Cinematografie. De heer Welters had in beide functies veel contact met het Bondsbureau. Zijn vroegtijdig heengaan op de leeftijd van 39 jaar betekent ongetwijfeld een groot verlies voor het bedrijf waaraan hij verbonden was. Zijn teraardebestelling geschiedde op vrijdag 28 augustus op de Algemene Begraafplaats te Voorhout. De Bioscoop- Bond werd daarbij vertegenwoordigd door de heer H. W. Hagenberg, Adjunct-Directeur. Van Bondswege werd tevens schriftelijk deelneming betuigd met het heengaan van de heer A. J. W. Welters. Hij ruste in vrede. In de ouderdom van 72 jaar overleed te Alkmaar de heer C. H. de Lange, wiens gezondheidstoestand al jarenlang gestadig was achteruitgegaan. Omstreeks 1931 vestigde hij tezamen met de heer C. Janse Kok de Harmonie Bioscoop aan de Lombardsteeg in Alkmaar. Later zette hij het bedrijf als alleen-eigenaar voort. De heer De Lange heeft van 1936 tot in 1950 de Bond gediend in verschillende functies, namelijk als lid van de Commissie van Geschillen en van de Raad van Beroep, als Voorzitter respectievelijk gewoon Bestuurslid der Afdeling Het Centrum en als lid van de Afdelingsraad. De teraardebestelling van de overledene geschiedde op 26 september op de gemeente begraafplaats in Alkmaar onder grote belangstelling in het bijzonder van de zijde der Alkmaarse bevolking en het verenigingsleven. Verscheidene bedrijfsgenoten uit verhuur en exploitantenkringen gaven acte de présence. Er waren vele kransen en bloemen, waar onder van de Bond en de provinciale afdeling. Namens het Hoofdbestuur van de Bond betuigde de heer P. J. N. R. Ooms deelneming met het heengaan van de heer De Lange wiens kwaliteiten hij in een toespraak herdacht. Namens het Bestuur der Afdeling Het Centrum was aanwezig de heer S. Spanjaart, en het Bondsbureau werd vertegenwoordigd door de heer H. W. Hagenberg, Adjunct-Directeur. Verder werden woorden van afscheid gesproken door een dominee en een vertegenwoordiger van een plaatselijke vereniging, waarna een der familieleden dankte voor de belangstelling. De heer De Lange ruste in vrede. 302

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1964 | | pagina 16