Cassette-ontwikkelingen (III) Er wordt nu eerlang weer een nieuw medium aan het bestaande pakket toegevoegd, waarvan het onverzadig bare publiek al dan niet op grote schaal gebruik kan gaan maken. Of het dit doet zal in de eerste plaats afhangen van de prijs en het ziet er naar uit, dat deze prijs vooralsnog aan de stevige kant zal liggen, dat wil zeggen in de orde van ƒ1.500,a 5.000,voor de nodige apparatuur. Daarbij komen dan nog de kosten voor de cassettes, die men in de toe komst zal kunnen kopen, of eventueel huren. Met deze inleiding wil zeker niet wor den beweerd, dat het voor onze be drijfstak allemaal niets te betekenen zou hebben. Wel zijn wij van oordeel dat er geen redenen zijn om te ver onderstellen, dat de aanwezige ont- spanningsmedia, waaronder dus ook de bioscoop, nu plotseling hun be staansrecht zouden gaan verliezen. Verre van dat. Alle aangekondigde en dikwijls aan geprezen, voor velen mogelijk hoogst interessante nieuwtjes op cassettege bied, blijven voorlopig beperkt tot „kostbaar huiskamer-kastje-kijken" iets wat naast de ontspanning en ont wikkeling buitenshuis bestaanbaar is, maar ons inziens niet als een vervan ging kan worden gezien. De ervarin gen met de in het begin genoemde media heeft dit tot dusverre wel duide lijk gemaakt. Als een meer recent voorbeeld kan nog worden aange haald de Pay-Television, die in Enge land bij gebrek aan voldoende belang stelling van de kant van het publiek schipbreuk heeft geleden en in de Verenigde Staten, voorzover ons be kend, een kwijnend bestaan lijdt. Bij dit systeem wordt de televisie-ontvan ger met een soort keuze-automaat uit gerust, waarin men geld moet depo neren om dan een bepaald program ma naar keuze te kunnen zien. Uiter aard is zulk een keuze beperkt, maar men behoeft dan ook, behoudens een geringe maandelijkse aansluitingsbij drage, niets in apparatuur te investe ren en men heeft weinig of geen sto ringsrisico's. Het is een feit dat de techniek, spe ciaal op elektronisch gebied, in een duizelingwekkend tempo voortraast en eigenlijk door niets en niemand valt te stuiten. In dit licht bezien is het zeker niet ondenkbaar, ja zelfs waar schijnlijk, dat in een niet te verre toe komst allerlei elektronische vindingen ook in het film- en bioscoopbedrijf, in nog sterkere mate dan thans reeds min of meer geruisloos is gebeurd, zullen doordringen. De video-tape, de magnetische beeld-geluidsband, die onder andere bij de televisie al ge meengoed is geworden, is daarvan een van de meest voor de hand lig- 10 gende voorbeelden in de produktie- sector en aan de exploitatiekant zal men mogelijk gaan werken met de zelfde band of misschien met hologra- fie als nieuw projectiemiddel met be hulp van laserstralen. Juist deze 2 methoden, alsmede die waarbij een bepaald soort film wordt gebruikt, vormen gedrieën de onder grond van de huidige cassette-ont wikkeling. Wij zullen in deze en volgende pu- blikaties de reeds bestaande en nog in bewerking zijnde methoden aan een wat nadere beschouwing onder werpen, teneinde onze lezers zo goed mogelijk op de hoogte te houden met de ontwikkelingen op dit gebied. HET EVR-SYSTEEM Wij noemen dit Electronic Video Re- cording systeem het eerst, omdat dit volgens de berichten al spoedig aan de markt zou zijn. Elsevier van 21 fe bruari schrijft hierover onder andere: ,,De sterk monopolistische initiatieven van het EVR-partnership, de vorig jaar in Londen opgerichte produktie-maat- schappij voor TV-cassettes, zullen dit weekeinde in Amsterdam vaster vor men aannemen. Te beginnen op don derdag 19 februari zullen vertegen woordigers van zes Europese mam moet-uitgeverijen, waaronder het Ver enigd Nederlands Uitgeversbedrijf (VNU), om één tafel plaatsnemen om gedachten uit te wisselen en beslissin gen te nemen betreffende hun onder linge samenwerking. De buitenlandse deelnemers representeren de Duitse krantenmagnaat Axel Springer, de Franse bedrijven Hachette en Bonnier, de Zwitserse uitgeverij Edision Ren contre en de Italiaanse firma Manda- dori." Voorts wordt vermeld dat ook een directielid van Philips Nederland uitgenodigd zou zijn om te zijner tijd een bespreking bij te wonen. Verder schrijft Elsevier ten geleide van haar artikel: „Vanaf voorjaar 1971 zal het voor elke televisiebezitter mo gelijk zijn geheel of gedeeltelijk zijn eigen TV-programma samen te stellen. Dan verschijnt namelijk de EVR-cas- sette op de markt, een soort film die met behulp van de afspeelapparatuur in de TV-ontvanger kan worden afge draaid. Een nieuw communicatieme dium dus Bij de EVR-cassette wordt gebruik ge maakt van een 8,75 mm brede film, waarop twee beelden-rijen naast el kaar zijn vastgelegd. Dit vastleggen geschiedt niet langs de bekende fo tografische weg, maar op speciaal zeer fijnkorrelig llford-materiaal, met behulp van een uiterst dunne elektro- nenstraal, die elk beeldje „schrijft", zoals dat ook op Uw TV-ontvanger met ieder beeld gebeurt. Hier is echter alles veel kleiner. De afmetingen van elk beeld zijn namelijk slechts 2,5 x 3,25 mm! Toch zijn ook hier 625 beeld lijnen aanwezig, hetgeen de kwaliteit van het te reproduceren beeld ten goede komt. Het bandtransport geschiedt continu, zoals dat ook gebeurt met de geluids band van een bandrecorder, waardoor de film geen perforatiegaatjes be hoeft te hebben. De film is voorzien van 2 smalle magnetische geluidsspo ren langs de randen, die een dus danige verhoging vormen dat het beeldgedeelte van de film „vrij draagt", dat wil zeggen dat in opge rolde toestand de windingen elkaar met het beeld niet kunnen raken. Beeldbeschadiging wordt daardoor tot een minimum beperkt. Bij de ontwikkelingen tot dusverre be vindt zich de EVR-film in een cassette met een diameter van 18,5 cm, waar van de vertoningsduur bij een loop snelheid van 12,7 cm per sec. circa 30 minuten per spoor is, respectieve lijk 60 minuten voor de beide beeld- sporen. Het inleggen, alsmede het terugspoelen verloopt geheel automa tisch. De beeld- zowel als de geluidsweer gave zouden volgens de demonstra ties die reeds in Parijs en New York hebben plaatsgevonden, bijzonder goed zijn. Bij de weergave wordt het raster beeld elektronisch afgetast en na de nodige zeer technische manipulaties via een eenvoudige aansluitkabel naar de antenne-ingang van een willekeu rige TV-ontvanger geleid. (Zie afbeel ding 3.) Het systeem wordt voorlopig alleen voor zwart/wit-reproduktie gemaakt, aangezien voor kleurenweergave an dere apparatuur nodig is, die volgens de berichten niet vóór 1972 beschik baar zal komen. De kosten van de zwart/wit-afspeler zullen vermoedelijk ƒ1.600,a 2.000,gaan bedragen en een cas sette zal ongeveer 55,kosten. Een en ander zou slechts mogelijk zijn bij massa-produktie! MET SUPER 8-FILM Reeds in de loop van dit jaar zal Nordmende een TV-meubel op de markt brengen, waarin een 16-mm- scanner is ondergebracht. (Zie afbeel dingen 1 en 2.) Men kan in dit apparaat een super 8 mm-film inleggen, die vervolgens elek tronisch wordt afgetast en op het 63 cm TV-scherm een kleurenreproduktie te zien zal geven. De aftastapparatuur, compleet met correctiemogelijkheden, is zeer gecompliceerd en kostbaar, zodat de prijs van dit TV-meubel waar schijnlijk zal komen te liggen tussen 4.500,— en 5.000,—. Een cassette-systeem is dit dus niet, maar er wordt wel hetzelfde doel mee beoogd. Het voordeel is dat alle be staande super 8 mm-films hierop ge bruikt kunnen worden, zowel in zwart/ wit als in kleur.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 10