Cinemanifestatie '70 Filmfeest met Societeitskarakter Utrecht - Le clan des Siciliens kreeg de publieksprijs van de be zoekers aan de Cinemanifes tatie '70. In feite de hoogste prijs, die er te verdienen viel tijdens deze manifestatie welke zoals wij in 1966 al schreven „van meer dan plaat selijke importantie" is. Zij trad dan ook buiten de grenzen van Utrecht. TWEE STEDEN De „Cinemanifestatie V0" dit jaar anders opgezet dan de eerste twee was een presentatie vanuit het bedrijf. Een initiatief van een grote exploitant, (Bioscooponderneming A. F. Wolff NV), dat evenals het Arnhemse initiatief weerklank vond in de rijen van de overheden, en nu kon worden uitge bouwd via een overkoepelende Stich ting en subsidiërende sympathiebe tuigingen tot een bi-partiële manifesta tie in Utrecht en Eindhoven. Twee ge meenten stelden zich achter de stich ting op met garanties. En het gevolg is een buitengewoon interessante ac tiviteit geweest. Het accent is gevallen op Utrecht, waar alle vaderlandse filmverslagge- vers samengroepten op de zuidelijke collega's na, die in de minderheid waren. Eindhoven beleefde daardoor een situatie, welke iets weg had van „de spits afbijten" misschien niet helemaal bevredigend voor degenen, die zich méér hadden voorgesteld, maar zeer eervol voor een realistisch oordelaar. Gebeurtenissen groeien en laten zich zelden naar de hand van organisato ren zetten. Mocht een buitenlandse gast verstek hebben laten gaan in Eindhoven, voor wie de gebeurtenis in Utrecht volgde was duidelijk, dat het niet school in „partijdigheid" ©f een idee dat Eindhoven op de tweede plaats kwam. SPREIDING VAN DE VAKANTIES De ministerraad heeft zich verenigd met het door de Stichting van de Arbeid aan bevolen schema voor de spreiding van de vakanties in de komende zomer. De eerste periode loopt van 29 juni t/m 11 juli en geldt voor het gedeelte van het land bezuiden de grote rivieren. De tweede periode is van 13 juli t/m 25 juli voor het westen (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, alsmede Gelderland ten noorden en westen van de rivieren) plus de metaalindustrie. De derde periode zal zijn van 27 juli t/m 8 augustus voor het oosten en noorden van het land, plus de bouw- en neven- bedrijven en de textielindustrie. De minister van Binnenlandse Zaken ver zoekt evenals vorige jaren de gemeente besturen zoveel mogelijk steun te verlenen aan de verwezenlijking van het schema, hetgeen o.a. kan gebeuren door er reke ning mee te houden bij het vaststellen van tijdstippen voor kermissen, lokale vakantie festiviteiten, uitverkopen enz. Ook wordt een beroep gedaan op de overige minis ters en gemeentebesturen om bij de rege ling van de vakanties voor het overheids personeel een zo breed mogelijke spreiding tussen 1 mei en 1 oktober toe te passen. 11

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 11