en ..Centraal" Krommenie is een gemeente met ca. 15.000 inwoners. Dat was 50 jaar ge leden, toen de heer N. Roos een ma- nufacturenwinkel kocht, met het doel daarin de cinematografie te exploite ren, aanmerkelijk minder. De winkel heette ,,De Gunst" en op een of andere manier heeft een goede schutsengel achter die naam gestaan, want de bioscoop heeft zich gehand haafd tot op de huidige dag als „Bioscoop Theater Centraal", eigen dom van de gelijknamige naamloze vennootschap onder directie van de heer K. Bloemraad. Hij is de schoonzoon van wijlen de op richter en heeft samen met mevrouw M. C. Bloemraad-Roos het wel en wee van „Centraal" vrijwel de gehele halve eeuw gedeeld. GOUDEN LETTERS Donderdag 12 februari sloeg de heer Bloemraad de gouden letters „50 jaar" aan de gevel en zat het theater vol genodigden. Een van hen was burge meester F. Tjaberings, die zijn schrik vertolkte, dat de exploitant Bloemraad, gezien zijn leeftijd, de dag ziet nade ren waarop hij in ruste wil gaan en „Centraal" een onzekere toekomst te gemoet gaat. „Wij moeten deze bio scoop behouden" riep hij uit. Terecht, want „Centraal" is bijna een relequi. Een van de oudste bioscopen van Nederland. „Hij heeft veel bijge dragen tot het culturele leven van Krommenie", zo getuigde de burge meester. De voorzitter van de Bio scoopbond, de heer J. G. J. Bosman, becijferde dat er ca. 31/2 miljoen be zoekers in „Centraal" van een film hebben genoten in die vijftig jaren. Hij speldde de heer Bloemraad de gouden steekspeld met diamant op de rever, voor bijna 50-jarige dienst aan de N.V. BELANGSTELLING De heer Bloemraad en zijn vrouw wa ren erg blij met de belangstelling uit het bedrijf, van de overheid, met de kapitale vracht bloemen en de vele ge schenken, o.a. een boek met film foto's, waarin vele die in de vitrines van „Centraal" hebben gehangen in voorbije jaren. „Centraal" is een moderne bioscoop wat ideeën betreft, maar het heeft de ouderwetse huiselijkheid behouden. Met al zijn eenvoud heeft „Centraal" een sfeer voor kaas en wijn, voor film kijken en over film praten. Stond dit theater in het hart van een van de grote steden, deze bioscoop zou door de fans van revolutie en gezellige oude dingen tot heiligdom worden verheven. Om acht uur zie je bij de inloop het NOS-journaal geprojecteerd tot 2 bij 2.50 meter op de glazen projectie muur. Er is geen doek maar een mat glazen wand. Een FPS-projector met kapitale spoelen zorgt voor het pro gramma. Ér wordt achter het scherm geprojecteerd. De beeldgrootte is 6 bij 2.50 meter. De projectie op glas is uniek in Euro- 18 pa, zegt de heer Bloemraad, die „Cen traal" koestert als een familiestuk. In feite is alle vaste personeel het echt paar Bloemraad de overige hulp geschiedt part time. VOLDOENING De houding ten aanzien van de be drijfsvoering drukt de heer Bloemraad kernachtig uit. „Zorg dat de mensen met voldoening over wat zij te zien kregen de zaak verlaten. Een bio scoop is geen grabbelton, die je laat afwachten wat je te zien krijgt." Terwijl, wij zitten te praten wordt in huize Bloemraad herhaaldelijk opge beld. Mensen die plaats bespreken. Zij krijgen een persoonlijke behande ling. Tijdens de twee feestweken kregen ze ook bonbons en een rokertje, en de kinderen een reep. Dat hoort bij de showmanship, net zoals properheid daarbij behoort. „Elk facet moet glin steren", meent mevrouw Bloemraad. De asbakjes glimmen je dan ook te gen in iedere willekeurige voorstel ling! „MENEER" „Het bedrijf heeft eronder te lijden, dat niet iedereen zijn zaak zorgvuldig kruist. Het publiek denkt dan dat 't overal in de bioscopen minder netjes is. Het abnormale wordt opgemerkt. Trouwens, je netjes gedragen in mijn bioscoop is eis. Wie met zijn benen op de stoel zit helpen we met een grapje aan betere manieren. Mijn vaste klant- ies van de matinee weten het al. Dan hoor je „pssst meneer Bloemraad is in de buurt." Het feit, dat ze „meneer" zeggen te kent overigens de situatie. De naam Bloemraad is in Krommenie net zo bekend als het plaatselijk produkt linoleum in Nederland. Als de gezinsbode rond is gebracht weet de gehele Zaanstreek, van Knol- lendam tot Westzaan, wat Bloemraad draait. Dat is binnen de gunsten, die de verhuurkantoren hem verlenen doorgaans goede waar. „Je zou wel eens meer willen, maar per slot zijn we een klein theater. Toch geloof ik, dat die kleine theaters in de provincie het bedrijf in stand houden. Wij zijn de grens waar de koek verbrokkelt. De schil waardoor de vermindering van de belangstelling naar binnen sluipt. Wij zijn de huid, die goed ge voed moet worden om de patiënt weerstand te geven." BINDING „Ik beschouw een klein theater niet als een te veronachtzamen grootheid. Ik vecht ervoor. Voor mijn zaak en voor de twintig procent fijnproevers ook in Krommenie die de moei lijke en actuele films dicht bij huis willen zien. Zo bind ik mijn gasten." Gasten, die een tafeltje vinden voor hun stoel in de stalles (plekjes waar om gevochten wordt), een knus loge- balkon en twee beknopte foyers. Al les klein, maar in stijl. „Centraal" in Krommenie heeft de grandeur van het grootste theater, het publiek is er hooggeëerd. En Krommenie waardeert dat!

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 18