Cinestud „besloten" filmfeest verleden al is gebeurd, op deze ma nier een kader groeit waaruit de fi guren voortkomen die ook de film wereld, voorzover zij zich wendt tot het grote publiek, dringend nodig heeft. Immers de levensvatbaarheid van de film tegenover alle concurrentiefacto- ren in de communicatiemedia, vooral ook wat betreft de bestedingscapaci teit, zal bepaald worden door haar actuele positie maatschappelijk zowel als in de zin van ontspanning, waarbij men niet mag vergeten dat ontspan ning hoe langer hoe meer een inte grerend deel van de maatschappij ontwikkeling is. VEROVERING Wanneer ik aan de maatschappij ontwikkeling denk komen als vanzelf de rol van het protest in de film en nieuwe ontwikkelingen, waarover u mij vraagt te schrijven, in het geding. Het protest is zo oud als de democra tie oud is. Persoonlijk ben ik opge groeid met het protest. Bovendien zou men nog kunnen zeggen, dat waar ge studeerd wordt geprotesteerd wordt. Immers studie is niet alleen verovering van het bestaande, maar ook ver overing van het nieuwe en het nieuwe is slechts bereikbaar met afzetting te gen het oude, dat wil zeggen onder protest. Het protest behoort tot de es sentie van de democratie, is één van haar vele verschijningsvormen. Is het protest dood, zoals in de vele landen waar de protesterenden bij de kraag gegrepen worden, gevangen genomen, verbannen of gedood, dan is de democratie zo dood als een pier. Men kan het aan de ene kant jammer vinden, maar ik persoonlijk vind het een verdienste van de democratie, dat de systemen en ideologieën die het protest meestal onmogelijk maken zich kunnen afzetten tegen de demo cratie door het protest. Contestatie van de heersende orde is niet alleen karakteristiek voor de democratie, maar ook haar kracht. HERVORMING Het protest draagt bij tot maatschap pijhervorming, noodzakelijk wil de maatschappij als menselijke samen leving kunnen functioneren. Effectief protest is niet alleen een normale reactie op de aberaties van de maat schappelijke omgeving, maar ook een manier om de individuele problema tiek, daaraan inherent, aan te pakken en te leren werken met anderen in sociale actieprogramma's. Dat de film hierbij zo een grote rol is gaan spelen, is een bewijs van haar groeiende vol wassenheid als communicatiemedium, hetgeen wij bij het vijfenzeventigjarig bestaan van de cinematografie harte lijk mogen toejuichen. De protestfilm luidt een nieuw tijdperk in voor de film als communicatief medium. Men heeft al eens gezegd: de ge schiedenis van de film is de geschie denis van haar techniek, en inderdaad heeft de technische ontwikkeling van alles wat voor de lancering van het filmmedium noodzakelijk is, in de ont wikkeling van het medium en zijn communicatieve mogelijkheden een grote rol gespeeld. Hoe meer deze ontwikkeling de gebruikmaking van het medium in breder verband en vooral in het kader van de denkende wereld mogelijk maakt, des te meer zal in de toekomst de film in het ge heel van de menselijke communicatie van betekenis zijn. RUIME PLAATS Het zou verkeerd zijn vanuit het ge zichtspunt van de bioscoop als film- ontspanningscentrum de filmontwikke- ling als geheel te negeren dan wel met mismoedigheid te bezien. Er is voor alle facetten van de film plaats. Wanneer bij voorbeeld in de Ver enigde Staten zesduizend bioscopen zijn gesloten, maar eveneens zesdui zend nieuwe bioscopen zijn gebouwd, dan blijkt dat naast de enorme weten schappelijke en sociaal-politieke zin een ruime plaats voor de filmontspan- ningsfactor, mits goed begrepen, mits met kennis van de maatschappelijke eisen benaderd en mits op de juiste wijze en de juiste plaats aangewend en altijd in strikte connectie met de eigen tijd, hetgeen wil zeggen: van daag en morgen. Een momuskanon (met vertraagde werking) schoot een zak vol confetti af en daarmee was op 26 februari 's morgens Cinestud '70 een feit. Het openingswoord van Cinestud-di- recteur J. D. Sepers werd gevolgd door een toespraak van Jerzij Skoli- mowski, omdat Lindsay Anderson („If") uit Finland liet weten ziek te zijn. Skolimowski betitelde zijn „optreden" als een ,,act of courage" maar bracht het er desondanks goed af. Hij be sloot met „als er iets gedaan moet worden aan „that bloody film business" is het onze generatie die het doen moet en dan komen de an deren wel achter ons aan". Na de boem van het kanon vulde tot 6 maart de zaal van het Amsterdamse Kriterion zich met een dagelijkse groep belangstellenden van wisselen de omvang, die een stortvloed van bij de 200 films over zich heen lieten gaan op dit grootste studentenfilmfestival (zeggen zij zelf) ter wereld. Twee marathon-nachtvoorstellingen waren gewijd aan de jonge Neder landse beroepsfilmer. Een kwart van de films werd geleverd door de USA samen met Nederland. De Russen lieten verstek gaan, even als de „politieke" studentenfilmers. Over die laatste zei perschef Axel van de Berg in een interview in het Alge meen Handelsblad nuchter: „Mis schien is het wel zo, dat ze helemaal niet zo betrokken zijn als uit de ge beurtenissen moet blijken. Het meren deel van de inzendingen zou je tradi tionele, artistieke films kunnen noe men". Cinestud 70 bedroop zich uit ƒ33.000,- aan bijdragen van overheden en an deren, onder wie de Nederlandse Bio scoopbond. De films passeerden geen keuring. De Club van vrienden van Cinestud was de legale gastheer en iedereen, die een kaartje kocht werd daarmee lid van de Club en had uit dien hoofde toegang tot de overigens „besloten voorstellingen". De jury van Cinestud achtte geen ter men aanwezig prijzen uit te reiken en schonk het geld aan de Cinestud-or- ganisatio om een nieuwe formule voor het festival te ontwerpen. De persprijs werd niet uitgereikt, om dat deze geen bruikbare hoeveelheid ingevulde formulieren had opgeleverd. De hoogste publieksprijs ging naar „Portret van Loek van Vreeswijk", groepswerk van het eerste jaar van de Nederlandse Filmacademie. Afgezien dat er weinig officieel werd geprezen, zekere lof komt de organi satie toch toe voor de afwikkeling van een niet eenvoudig festival. Men gaf blijk van serieuze aanpak en con sequent handelen. 21

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 21