Vergader-theater J. F. Stans 48 jaar Tuschinski De heer J. F. Stans bedrijfsleider van Theater Tuschinski te Amsterdam heeft afscheid genomen. In een bij na 49-jarig dienstverband met de maatschappij was hij een persoonlijk heid geworden. De afscheidsreceptie van de heer Stans werd door velen uit het bedrijf bezocht. Onder anderen door de bondsvoorzitter, de heer J. G. J. Bosman en leden van het hoofd bestuur. Van geboorte een Zuidlimburger ver huisde hij in de jaren van de Eerste Wereldoorlog met zijn ouders naar Amsterdam. Vader wilde daar zijn damescoupeursarbeid verder uitbrei den. De heer Stans ging om de aan looptijd wat te overbruggen werken bij de Elite Bioscoop aan de Heilige Weg. Hij werd aangesteld voor zaalcontrole. Hij had verwacht het uniform niet lan ger dan één jaar te dragen. Wat echter tijdelijk was, niet de carrière in de bioscoop. Wèl in de Elite Bioscoop want dreigende teruggang van dat theater deed de heer Stans uitzien naar het Tuschinskitheater-in-aan- bouw. Op 15 september 1921 trad hij er in dienst. De heer Stans weet nog precies, dat op 28 oktober het Tuschinskitheater openging voor genodigden en een dag later voor publiek. Heeft hij herinneringen aan de stichter Abraham Tuschinkski? „Vanzelfsprekend", zegt hij. „Die man bezat de gave een stempel op iets te drukken door een onvergetelijke ma nier van optreden en zienswijze. Een echte showman." 't Zou de heer Stans aan zijn hart gaan als hij ooit getuige zou moeten zijn van een verbouwing in Tuschinski, dat hij als bedrijfsleider maar prak tisch ook als een conservator heeft helpen bewaren als tastbare herinne ring en eerbetoon aan zijn vroegere hoogste baas. ,,Je bent wel helemaal aangewezen op mensen van de oude stempel en als die er niet meer zijn. Tja 't Is zo prettig het helemaal gaaf te be waren." „Het huidige publiek ziet het zo niet meer. Men voelt dat het anders is dan in elke andere bioscoop, maar de piëteit van vroeger is eraf. Ze kopen een kaartje en denken meteen de rest is nu ook van mij. Dat was vroeger anders." De heer Stans is nu bijna 67 jaar en een der laatste ooggetuigen van een glorierijk tijdvak, waaraan grote namen verbonden zijn als van Speenhof, Louis Davids, het gezel schap van Ed. Verkade (dat eens een proloog voor „Marie Antoinette" op het toneel bracht met Versailles' tui nen als decor, uitgevoerd met levende klimop). Namen ook van Alex de Haas, Maurice Chevalier, Pierre Palla, Grace Moore, Jeanette MacDonald, Max Tak. Hij doet maar een greep. Hij verheelt niet dat het een rare dag zal zijn als hij niet meer naar het theater moet gaan. Er zijn echter in de ontwikkeling van de tijd dingen bijge komen in het werk van een bedrijfs leider die jonge vitaliteit eisen. Dat de heer Stans deze zou missen zie je niet aan hem af, net zomin aan het theater als er met James Bond 1600 mensen in huis zijn, zodat hij ten slotte zegt: „'t Loopt. Tuschinski kan nog best mee. Dat komt omdat het altijd een beetje anders was hier." Hoe vreemd het lijkt, met televisie toestellen hangend aan het plafond, de zaal welke hier is afgebeeld is óók een bioscoopzaal. De eigenaar is de Société l'Oreal en de zaal heet ook L'Oreal. Het is een „salie de confrontation", dus een ver gaderruimte, maar een met alle moge lijkheden voor het jaar 2000. En het is nuttig te zien waar een discussiecen trum in 2000 mee moet werken naar Franse begrippen. De ruimte is opgezet voor bijeen komsten van organen, die op hoog niveau een veelvuldig gebruik maken van audio-visuele technieken. Er is een projectiemogelijkheid voor 35 mm, 16 mm en 8 mm. Voorts is er een zogenaamd Tele-beam projectieappa raat, dat beelden op een scherm van vijf meter breed kan werpen, genomen uit de normale TV-uitzendingen. Er staan twintig microfoons opgesteld met de bijbehorende opnameappara tuur en voorts zijn er een aantal be weegbare TV-schermen. In al zijn soberheid is het een superluxe ver gaderzaal, die het aanzien heeft van een kleine bioscoop, in het hart van Parijs. De bouwers noemen het super geavanceerde vergader-theater een „stukje toegepaste science-fiction". Het wordt o.a. gebruikt als showroom. 23

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 23