Jaarvergadering Afdeling B 16.000 titels voor 395 dollar Afscheid van Joost Smit Zwitsers journaal gered met subsidie Pathe News exit „Wijd en Zijd" in Italië Philips TV Krefeld uitgebreid Onder voorzitterschap van de heer Drs J. Ph. Wolff hield de Afdeling B van de Bedrijfsafdeling Bioscoopex ploitanten op 25 februari in Restaurant Kobus aan de Poort te Amersfoort haar jaarlijkse ledenvergadering, waarin de gebruikelijke jaarstukken werden goedgekeurd. De periodiek aftredende bestuursleden, de heren L. van Dommelen en Wolff, werden bij acclamatie herbenoemd. Het periodiek aftredend bestuurslid, de heer Th. J. Crijns te Maastricht, had zich niet herkiesbaar gesteld. In zijn plaats werd bij enkele kandidaat stelling tot bestuurslid gekozen de heer F. H. W. Weyschedé, directeur van de N.V. Verenigde Nederlandse Bioscopen te Leeuwarden. Een speciaal agendapunt werd gewijd aan de bespreking van de ervaringen met de nieuwe bondsstructuur. Dit le verde stof tot een geanimeerde dis cussie, waaruit een aantal wensen re sulteerden, die ter kennis zouden wor den gebracht van het bestuur der bedrijfsafdeling. Kernpunt vormde de wens, dat het hoofdbestuur de leden tijdig op de hoogte brengt van het geen aan problematiek aan de orde gaat komen, opdat zij kunnen mee denken en wellicht goede suggesties kunnen doen, die de taak van hoofd bestuur en Bondsraad vereenvoudi gen. Algemeen werd gezocht naar middelen om meer belangstelling van de leden voor de algemene vergade ringen der afdeling te wekken. Daarbij is o.a. gedacht aan het opvoeren van interessante agendapunten. Voorts werd besloten het hoofdbe stuur inlichtingen te vragen met be trekking tot de verzendingsmogelijk- heden van expressegoed in de nabije toekomst, omdat daarover vrij wat on gerustheid was gerezen. Wie bereid is er 395 dollar voor neer te tellen (maar betalen staat gelijk met „investeren") kan zich de vijf dikke delen aanschaffen, waarin alle filmkritieken van de New York Times zijn verzameld van 1913 tot en met 1968. Er worden 16.000 filmtitels in be handeld, Amerikaanse uiteraard, maar ook buitenlandse. Er is een chronologische index, een op naam en een op medewerkers. Alle Oscars sinds 1927 staan erin en ook de lijst van de „lijst van de beste tien" sinds 1919. Vijfenvijftig jaar bioscoop voor een dikke duizend gulden! Joost Smit heeft tijdens een druk be zochte receptie in het Amstel Hotel te Amsterdam op 6 maart afscheid ge nomen van het reclameleven, waarin hij meer dan veertig jaar zeer actief is geweest. Toen hij nog directeur was bij Remaco heeft hij een werkzaam aandeel gehad in de commissie, die de Nederland- sche Vereeniging van Bioscooprecla me-Exploitanten heeft voorbereid. Uiteraard behoorde hij in 1936 tot de oprichter van deze vereniging, waar van hij vele jaren bestuurslid is ge weest. Vanaf 1956 was hij vice-voorzit- ter en in 1962 tot 1969 voorzitter. Een delegatie uit de heren G. F. Turèl, bestuurslid en H. W. Hagenberg, se cretaris heeft de heer Smit bij zijn af scheid dank betuigd voor het vele en belangrijke werk, dat hij voor de Ver eeniging van Bioscoop-Exploitanten heeft verricht. Ook de Bondsvoorzitter, de heer J. G. J. Bosman, behoorde tot de velen, die de heer Smit bij zijn afscheid de hand kwamen drukken. De heer Smit was namelijk oprichter en sinds vele jaren president-directeur van Smit's Recla me-Advies Servicebureau N.V., welk bureau jarenlang de uitvoering van de publiciteitscampagne onder het motief „Samen naar de film, ja gezellig" heeft verzorgd. De beide Kamers der Eedgenoten in Zwitserland (het parlement) heeft een voorstel verworpen om in het kader van een wijziging van de Filmwet de subsidie op de Zwitserse „Wochen- schau" af te schaffen. Dit laatste was een regeringsvoorstel. Daarmee is nu een jaarlijkse bijdrage van frs. 400.000 verzekerd voor het Zwitserse nieuws journaal. De vertoningsverplichting voor de Zwitserse theaters zal nu ook ver lengd worden. Voorts wordt een nieu we hoofdredacteur aangetrokken. Op 26 februari heeft „Pathe News", een van de laatst overgebleven nieuwsjournaals, de strijd tegen de TV opgegeven. Meer dan 50 jaar ge leden begon het journaal als „Pathe Gazette". Pathe was geïncorporeerd in de ABCP, welke onderneming de gelden, welke tot dusverre aan Pathe werden „opgeofferd", nu zal steken in speel- filmproduktie. De enige journaalleverancier van eigen bodem in Engeland is nu nog British Movietone News van Fox. Een van een groep te Genua in 1965 bekroonde films zal binnenkort in een Italiaanse versie gaan rouleren. Het is de door Han van Gelder geregisseer de film „Wijd en Zijd", vervaardigd door Forum Film N.V. in opdracht van Phs. Van Ommeren. „Wijd en Zijd" zal binnenkort als „In ogni Luogo" op het doek van vele Italiaanse theaters te zien zijn. Dit houdt tevens in, dat „Wijd en Zijd" in deze versie naast elke buitenlandse produktie vertoond mag worden, wat het roulement zeer zeker verhoogt. (Immers, er bestaat in Italië een regel, dat naast elke uitheemse film een Ita liaanse produktie vertoond moet wor den. Dit om de Italiaanse filmindustrie te beschermen!) Betere reclame voor de Nederlandse filmindustrie in het buitenland is nau welijks denkbaar. Om te kunnen voldoen aan de stij gende vraag naar kleuren-TV-appa- raten, gaat Philips zijn bedrijf in Kre feld (Duitsland) uitbreiden met twee nieuwe hallen. Door deze uitbreiding zal het huidige nuttige vloeroppervlak met ongeveer 45% worden vergroot. Het project, dat een investering van ongeveer 10 miljoen gulden vereist, zal eind dit jaar gereed zijn. Het Philipsbedrijf in Krefeld vervaar digt sedert 1951 zwart-wit-ontvangers en sinds 1967 ook kleuren-TV-appara- ten. Op het ogenblik zijn in het bedrijf te Krefeld en in de nevenvestiging te Wesel ongeveer 3100 mensen werk zaam. In de loop van dit jaar zal dit aantal nog met 300 worden uitgebreid. SIGNALEER SCHADE Klachten over mishandeling van filmmateriaal en van reclame materiaal, maar ook over non chalance zoals ongeopend en ongefrankeerd retourneren, moeten schriftelijk worden in gediend bij het secretariaat van de Bedrijfsafdeling Filmverhuur ders. Slechts uit een verzameling van klachten kunnen de „recidivis ten" blijken. Wie het materiaal bederft doet schade aan de grondslag van zorgvuldigheid in het bedrijf. 27

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 27