Inschrijving in het Naamregister Algemeen Bedrijfsreglement Theater aldaar; HOOFDBESTUUR Het Hoofdbestuur heeft in zijn laatste lijk gehouden vergaderingen besloten toestemming te verlenen als bedoeld in het Algemeen Bedrijfsreglement aan: de N.V. Mij. tot Exploitatie van het City Theater te 's Gravenhage tot het exploiteren van de permanente bio scopen-A: Bio Theater en Cinema West te Amsterdam, welke bioscopen tot dan toe ten name van de N.V. Hol land Film in het Bedrijfsregister waren ingeschreven; de heer J. C. Hoek te Medemblik tot het exploiteren van de reizende bio scoop, welke voorheen ten name van de Erven S. Kok in het Bedrijfsregister was ingeschreven; mevr. W. G. M. Brinkers-Rehl te Breda tot het exploiteren van de permanen te bioscoop-A: Casino Theatre te Bre da, welke bioscoop voorheen ten na me van wijlen mevr. M. C. A. Rehl- Dohm in het Bedrijfsregister was in geschreven; de heer L. J. Boon te Schagen tot het exploiteren van de permanente bio scoop-A: Royal Theater te Schagen, welke bioscoop voorheen ten name van wijlen de heer D. M. Boon in het Bedrijfsregister was ingeschreven; de Vennootschap onder firma Royal te Gennep tot het exploiteren van de permanente bioscoop-A: Royal Thea ter aldaar, welke bioscoop tot dan toe in het Bedrijfsregister was ingeschre ven ten name van de heer J. F. A. van de Kamp. Sedert de publikaties, verschenen in Bondsorgaan „Film" nummer 264 van januari 1970 heeft het Hoofdbestuur uitgeschreven de volgende permanen te bioscopen: Union Theater te Didam, Centrum Theater te Venhuizen, City Theater te Weesp, Ontspanningsgebouw te Budel en Luxor Theater te Hoensbroek. TOELATING DONATEURSCHAP Tot het donateurschap van de Bond is toegelaten de Stichting Universapres- se, Jan van Nassaustraat 40 te 's Gra venhage, exploiterende een foto-pers bureau. TOELATING LIDMAATSCHAP Tot het lidmaatschap van de Bond zijn toegelaten: mevr. W. G. M. Brinkers-Rehl, Reiger straat 24 A te Breda, exploitante van het Casino Theatre aldaar; de heer L. J. Boon, Zuider Vijverlaan 7 te Schagen, exploitant van het Royal de Firma Royal, Spoorstraat 146-149 te Gennep, waarvan firmanten zijn de heer J. F. A. van de Kamp en mej. N. H. van de Kamp, exploitante van het Royal Theater te Gennep. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP Wegens het verlies van de vereisten zijn van het Bondslidmaatschap ver vallen: de Erven S. Kok, Grote Sloot 367 te Schagerbrug, voormalig exploitante van een reizende bioscoop en de in middels opgeheven permanente bio scoop Centrum Theater te Venhuizen; mevr. K. Falkenburg-Van der Horst, Jacob Marisstraat 92 te Amsterdam, voormalig exploitante van het Union Theater te Didam; de heer W. M. Kaposi, Oudenoord 73 te Utrecht, voormalig exploitant van de inmiddels opgeheven bioscoop City Theater te Weesp; mevr. M. Th. Halmans-Beckers, Markt straat 12 te Susteren, voormalig ex ploitante van de inmiddels opgeheven bioscoop Metro Theater te Susteren; de N.V. Kempensche Zinkmaatschap- pij, voormalig exploitante van de in middels opgeheven Bioscoop Ont spanningsgebouw te Budel; de heer J. F. A. van de Kamp, voor malig exploitant van het Royal Thea ter te Gennep. LIQUIDATIE WAARBORGSOMMEN Wegens beëindiging van het lidmaat schap van de hierna vermelde voor malige leden, worden de leden van de Nederlandse Bioscoopbond en de Nederlandsche Vereeniging van Bio scoopreclame-Exploitanten uitgeno digd binnen acht dagen na het ver schijnen van deze publicatie eventuele vorderingen schriftelijk bij het Bonds bureau in te dienen. Deze publicatie heeft betrekking op: mevr. K. Falkenburg-Van der Horst, voormalig exploitante van het thans opgeheven Union Theater te Didam; de heer W. M. Kaposi, voormalig ex ploitant van het City Theater te Weesp; mevr. M. Th. Halmans-Beckers, voor malig exploitante van het Metro Thea ter te Susteren, alsmede de N.V. Kem pensche Zinkmaatschappij, voormalig exploitante van de Bioscoop Ontspan ningsgebouw te Budel. Ing ^volge artikel 2 van het Regie ment op het Naamregister zijn de navolgende filmtitels in het Naam- register ingeschreven. Deze titels wer den per circulaire ter kennis gebracht aan de leden-filmverhuurders, -film- fabrikanten en -filmproducenten. 1969 24/12 Raad 's wie vannacht met me slaapt Gofilex 9/12 Met huid en haar 17/12 Het stalen brein Koningin voor duizend dagen Univ. Int. 23/12 Lesbos, de hogeschool der liefde Spiendal Liefdesexcessen Liefde, sex en drugs 24/12 En God schiep de vrouw De man met het glazen oog Verboden spel De neven en de nich ten Centra 31/12 S.S.-vuurgevecht aan het front Royal Prooi der erotiek Sexlessen De gieren zijn hongerig Univ. Int. 1970 5/1 De engelen van de straat Hafbo De wrekers Victoria 6/1 Candy, de babysitter Express De prijs voor de macht Centra Champagne voor kamer 17 School for sex 7/1 Doorbraak naar de hel De geweldenaar van de jungle Doublé face Zorro zet zich schrap De bandelozen De schimmen Het laatste pantsercom mando De stuntman Paramount Invasie Warner 8/1 Tankratten in de woestijn Filmtrust 12/1 In een dag kan veel ge beuren Columbia Jerry in de boot Monique, minnares voor meneer en mevrouw Actueel 13/1 Lach in het donker Nova 14/1 Valerie Meteor 15/1 Droom van 'n vrouw Univ. Int. 16/1 Hoogspanning op Porto Bello Road Columbia 19/1 Mensenjacht in Nieder- bayern Hafbo 22/1 De eerste liefde Het zaad van de mens Actueel Michael, de rebel Columbia Clerus-kermis Gofilex 23/1 Schandaal in Tellier Univ. Int. De brug bij Remagen Nova 26/1 La sirene du Mississipi 27/1 Meesters in de misdaad De boekanier van de tweede wereldoorlog Fox 28/1 De kuisheidsgordel Dracula de verschrikke lijke Warner Uitspraken van de Centrale Commissie voor de Filmkeuring in het tijdvak van 1 december t/m 31 december 1969 A alle leeftijden; B boven 14 jaar; C boven 18 jaar; D niet toegelaten. Filmnr. Titel Aanvrager Land L. in m. Uitspr. Coupures L 1067 Het mooiste speelgoed (gew.s.st.) (is herk.) Corona Denemarken 2363 C L 1138 Camille 2000 Royal U.S.A. 3259 D L 1192 Butch Cassidy and the sundance kid (is herk.) Fox U.S.A. 3016 B L 1317 Första Stenen (Eva) Eurofilm Zweden 2535 C L 1350 Ellenbogenspiel (wordt herk.) Filmtrust Duitsland 2273 D L 1350 Ellenbogenspiel (is herk.) Filmtrust Duitsland 2273 C 30

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 30