Biobakentwegnaar nieuwe expansie Uitbreidingsplannen onthuld: Tweemaal per jaar rinkelen collecte bussen in de bioscopen. Er staat BIO op en de bussen zijn Bio-actief, want de opbrengsten stijgen. Vorig jaar werd een absoluut recordbedrag in uw theaters bijeengebracht. En het is goed dat dit gebeurt, want de Bio-activiteit ligt op terreinen, waar op dit ogenblik wordt gerekend in mil joenen. In het middelpunt staat het revalidatiecentrum in Arnhem: Lang zaam wijkt het Russenduin in Bergen terug naar de horizon. Tussen beide objecten bestaat niet alleen een archi tectonische afstand, maar vooral een van sociale ontwikkeling. Ook is er een verrijking van de inzichten over waar de prioriteiten liggen als wordt gesproken van „waar mogelijk hulp verlenen aan het minder bedeelde kind". In het woord „bedeeld" ver schuilen zich geen guldenstekens meer, maar geluksfactoren die te ma ken hebben met gezondheid. Een te kort ervan is niet te koop. Dat is al leen aan te vullen met efficiënte, doelgerichte bewogenheid. Bio-Arn- hem heeft Bio-Bergen overvleugeld. In het afgelopen jaar zijn markante dingen gebeurd in het bestaan van De Stichting Bio Vacantieoord. Een ervan was de benoeming van een nieuwe geneesheer-directeur de heer F. B. Venema. Een ander was het zoeken naar moge lijkheden om het besluit van het alge meen bestuur, Russenduin in Bergen af te stoten, te realiseren. Een derde was het vormgeven aan plannen, welke de Stichting na het afstoten van Russenduin in staat zul len stellen de zorg voor het gehandi capte kind in het revalidatiecentrum te Arnhem op nog betere wijze uit te voeren. Onder andere door uitbreiding aan de verzorgingsgedachte te geven met research ten algemene nutte. Bio's tweeledige karakter leent zich daar toe. Enerzijds is het een gesubsi dieerd revalidatiecentrum, anderzijds een landelijk researchcentrum voor gehandicapte kinderen in algemene zin. Research, die zich richt op het onderzoeken van functiegebonden problemen, die voortkomen uit het eigenlijke werk op het centrum, zoals paardrijden, film en adaptie waarvoor Bio. gelden ter beschikking stelt. Voor het onderzoeken van maatschappelijk gebonden problemen (zoals b.v. de sexuele problematiek bij gehandicap ten) ziet Bio zich een taak gesteld mee te helpen in de stimulering. 18 Keukenprinses in Bio-Arnhem. Bio zelf probeert een eigen afgeba kend pad te volgen naar uitvoerbare oogmerken en vermijdt onder te gaan in te veel onderwerpen en samen werkingsverbanden welke snel on overzichtelijk worden en minder goed bestuurbaar. In dit kader worden de plannen van Bio gericht. Van belang is, dat thans een harmoni sche opbouw is gecreëerd van de top, waarin de leiding bij directrice èn directeur van het instituut berust, maar gescheiden verantwoordelijkheden worden gedragen voor respectieve lijk de psycho-pedagogische en de medische begeleiding, alsmede de economische leiding, die berust bij de stichtingsdirectie. Deze harmonisering maakt de weg vrij voor verdere ontwikkeling van de externe contacten van het personeels bestand, en van verreikende uitbrei dingsplannen. De huidige stand van zaken is uitvoe rig samengevat in een uiteenzetting, welke de voorzitter van het bestuur van de stichting, de heer M. Gerschta- nowitz, in de algemene bestuursver gadering heeft gegeven. Hieruit is gebleken, dat het dagelijks bestuur buiten hetgeen reeds is geschied met betrekking tot de personeelsbezetting speciaal aan de top, door de bouw van een tweetal paviljoens en de in stelling van een film- en foto-afdeling, een groot plan heeft ontwikkeld tot afbouw en perfectionering van het Bio Revalidatiecentrum. Met dit plan heeft het bestuur zich volledig akkoord verklaard. Door dokter Venema zijn contacten gelegd met enkele Arnhemse Zieken huizen en met de Nijmeegse Univer siteit. Deze contacten zijn voor Bio uitermate belangrijk, niet alleen omdat bepaalde vormen van samenwerking leiden tot kwalitatieve verdieping van vraagstukken, maar ook omdat op re gionaal niveau Bio hierdoor op het gebied van de revalidatie een duide lijke inbreng kan hebben. Het staat vast dat de medische staf, die naast dokter Venema nu gevormd wordt door dokter Kouters, uitbreiding behoeft men ten minste nog een 2de revalidatie-arts en met een part-time kinderarts. Wervingspogingen hiervoor worden ondernomen. ARTSENOPLEIDING Na aanstelling van een 2de revalidatie arts zal de opleiding van revalidatie artsen op het centrum ter hand wor den genomen. De tijd hiervoor acht het centrum nog te prematuur; ener zijds omdat de huidige onderbezetting dit nu nog niet toelaat, anderzijds om dat gedacht wordt in een bepaald samenwerkingsverband met een of meerdere Arnhemse ziekenhuizen een volledige opleiding, (waarbij ook vol wassenen betrokken zijn), te kunnen geven. Dit houdt in dat een arts in op leiding niet voor één maar voor drie jaar aan het centrum verbonden kan zijn. Met uitzondering van de afdeling fysiotherapie die, zoals overigens in nagenoeg alle andere instituten, ook bij Bio sterk onderbezet is, zijn de overige afdelingen zowel kwalitatief als kwantitatief redelijk op sterkte. Voor het aantrekken van fysiothera peuten worden alle mogelijkheden be nut. Zelfs in het buitenland (Zwitser land en België). MAATSCHAPPELIJK WERK Vermeldenswaard is dat in samen werking met het ministerie van cul tuur, recreatie en maatschappelijk werk begonnen is met de opzet van een aangepaste maatschappelijke dienst, die zich bijzonder beijvert voor vernieuwing, uitbouw en onder zoek van het maatschappelijk werk in het revalidatiecentrum en in de contacten daarbuiten. Hiervoor zijn twee maatschappelijk werkers aange trokken van hoog niveau. UITBREIDING Uit het zojuist kort samengevat per soneelsbestand op het centrum moge blijken dat, met een enkele uitzonde ring, in deze sector feitelijk alle moge lijkheden aanwezig zijn. Minder bril jant staat Bio ervoor wat betreft de beschikbare ruimtes. De nieuwe paviljoens die medio vorig

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 14