IflM jaar werden opgeleverd, zijn tijdelijk in gebruik genomen als medisch pa viljoen en als schoolpaviljoen. Duide lijk is dat hier sprake is van een nood- voorziening, waarin verdere uitbrei dingen niet mogelijk zijn. Bio zit nog met een groot tekort aan behande lingsruimten, met een orthopedische werkplaats die te klein en weinig representatief is en met een histo rische groei die de zo noodzakelijke communicatie bij het revalidatiewerk door de te grote afstanden onderling alleen maar belemmert. Voor de oplossing van deze vraag stukken, die als levensgrote proble men worden gezien, is op het centrum een bouwcommissie aan het werk getogen, waaromtrent eveneens in de algemene bestuursvergadering verslag is uitgebracht. Dit komt neer op: 1. een uitbreidingsplan van de school; 2. de bouw van een instructiecentrum; 3. de bouw van een nieuwe orthope dische werkplaats, annex ontwikke lingsafdeling en technische dienst; 4. de bouw van een nieuw hoofd gebouw. School. De huidige school bevat 7 leslokalen. Op grond van het huidige leerlingenaantal en de thans geldende richtlijnen' zijn nu al 15 leslokalen nodig. Daar een dergelijk uitbreidingsplan valt onder de richtlijnen van het minis terie van onderwijs en gefinancierd wordt door de gemeente Arnhem, heeft het bestuur bevorderd dat deze aanvrage op de urgentielijst is op genomen en dat voorbereidende ge sprekken met onderwijsinspectie en gemeente werden gevoerd. Belangrijk is te trachten de gevraagde urgentie zo snel mogelijk te verkrij gen. Hiervoor is door de betrokken instanties alle medewerking toe gezegd. Instructiecentrum. De motivering en de voorbereiding van de bouw van een ouderinstructiecentrum is in een dermate vergevorderd stadium dat hieraan in de bestuursvergadering een afzonderlijk agendapunt is gewijd. Hiervoor heeft het bestuur op voorstel van het dagelijks bestuur de nood zakelijke gelden gevoteerd. Orthopedische werkplaats. De be hoefte aan nieuwbouw van de ortho pedische werkplaats is dringend nood zakelijk. Het bestuur heeft daarom de bouwcommissie opdracht gegeven door te gaan met hun voorbereidingen en daarbij gevraagd bijzondere aan dacht te besteden aan: de verhouding omvang en moge lijke omzet; en aan de thans plaatsvindende ontwikkelingen en concentraties in de Nederlandse instrumentma- kerijen. Hoofdgebouw. De gedachten van het bestuur gaan uit naar de bouw van een hoofdgebouw, waarin directie, staf, therapeuten en ondersteunende diensten zo dicht mogelijk bij elkaar gehuisvest zijn. Het huidige hoofd gebouw zal dan dienst blijven doen voor de huisvesting van intern perso neel, voor enige huishoudelijke dien sten, o.a. keuken, en in de vrij te komen ruimten voor eventuele onder brenging van het bureau van de Stichting. Schaduwen in de gymnastiekzaal van Bio- Arnhem. Het bestuur realiseert zich tevens dat het hier gaat spreken over een bouw project dat meerdere miljoenen gaat kosten. Daarbij is de vraag, hoe be langrijk ook, of zij aan de beschikbare middelen kan komen en de lasten hiervan (al dan niet gesubsidieerd) blijvend kan dragen, in eerste aan leg nog ondergeschikt aan de beant woording van de vraag hoever zij moet en maatschappelijk gezien mag gaan. Het D.B. stelt zich voor om in frequen te gesprekken met de directie van het centrum en door het afleggen van een aantal studiebezoeken in andere cen tra te trachten zich een wezenlijk oor deel te vormen over de consequenties van deze voorstellen. Wel heeft het bestuur aan de directie van het cen trum opdracht gegeven met hoge urgentie door te gaan aan de voor bereiding van dit bouwplan. Om effi ciënt hieraan te kunnen blijven werken zal het nodig zijn op vrij korte termijn aan de architect opdracht te geven tot het vervaardigen van een schets- plan en een eerste voorlopige be groting. ONTWIKKELING Na al deze grootse plannen, die wel urgent zijn maar nog in een begin stadium verkeren, zijn er een aantal activiteiten die reeds op gang ge bracht zijn. Filmstudio. Begonnen is met het rea liseren van een oude wens, nl. met het oprichten van een wetenschappelijke film- en fotodienst. Hiervoor is een deskundig fotograaf aangetrokken met ook filmische kwaliteiten. In het nood- zusterhuis is een voorlopige maar wel verantwoorde filmstudio ingericht an nex donkere kamer, montageruimte en archief. Deze filmdienst wordt begeleid door een commissie, waarin naast de direc tie ook zitting heeft dr. Schouwink, die als consulent-neuroloog op dit gebied de promotor is geweest. Als adviseur van deze dienst is ingescha keld de heer De Vogel, directeur van de Stichting Film en Wetenschap. Voor dekking van de kosten is een voorlopig budget uitgetrokken. Met deze activiteit is Bio op het ge bied van film en foto toonaangevend. Het filmen in andere centra heeft zich tot dusverre beperkt tot het diagnos tisch en registrerend filmen. Aan ge richt en systematisch filmen en foto graferen is men elders nog niet toe gekomen. Manege en kinderboerderij. Het is bekend dat het garnizoen Arnhem Bio een overdekte manege en kinder boerderij heeft geschonken. Het dage lijks bestuur is onder de indruk ge komen van het enorme resultaat dat nu reeds met deze extra mogelijkheid op het centrum is bereikt. De vanzelf sprekende omgang tussen kind en dier is hartverwarmend. Met enthou siasme wordt er in de manege ge werkt. Het aantal lesuren is van 40 gekomen op ruim 120. Niet alleen deze toename is indrukwekkend, maar ook de wijze waarop het lesprogram ma is samengesteld. In samenwerking met de Federatie Paardrijden voor gehandicapten en met dokter Van Donselaar van het paardrij-centrum „Zandewierde" wordt door een eigen begeleidingscommis sie, waarin revalidatie-arts, psycholoog en fysio-therapie vertegenwoordigd zijn, onderzocht welke therapeutische en medische waarden aan het paard rijden kunnen worden toegekend en welke nieuwe behandelingsmethoden mogelijkerwijze aan het revalidatie- pakket kunnen worden toegevoegd. Orthopedische hulpmiddelen. Een andere activiteit, die door Bio op gang is gebracht, is het samenstellen van een studiegroep naar de aanpassing, vernieuwing en ontwikkeling van or thopedische hulpmiddelen en instru menten. Dit onderzoek wordt uitge voerd in nauwe samenwerking met de Technische Hogeschool van Eind hoven, het T.N.O., dokter Jongbloed, geneesheer-directeur van het Goois Kinderziekenhuis en dr. Bonne, ortho- 19

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 15