pedisch chirurg van het Diaconessen- huis. Voor de uitvoering van dit ont wikkelingswerk, dat uiteraard onder verantwoording van het bestuur plaats vindt, wordt een H.T.S.-er aangetrok ken. Ook met deze activiteit, die tot dus verre elders in den lande niet van de vloer is gekomen, levert Bio eveneens een eigen bijdrage aan de zo nood zakelijke research ten behoeve van het gehandicapte kind. Sexualiteit. Als voorbeeld van re- searchwerk, waarvan de kosten vol gens de gestelde uitgangspunten niet ten laste van de Stichting kunnen worden gebracht, maar waarin Bio wel als promotor fungeert, zij genoemd een door Bio op gang gebracht onder zoek naar de achtergronden van de sexuele problematiek van het gehandi capte kind. Aan dit onderzoek, dat uitgevoerd wordt door de psycholoog van Bio, de heer Dechesne, wordt deelgenomen door de Johanna-Stich- ting en door het Nederlands Instituut voor sexueel en sociologisch onder zoek. Voor het dekken van de kosten is subsidie aangevraagd bij het Bea- trixfonds en het Preventiefonds, die zich tot dusverre over deze aanvrage zeer positief hebben uitgelaten. FEITELIJKHEDEN Na dit toch nog beknopte overzicht van het wel en wee, van de plannen en van de activiteiten op het revalidatie centrum, enkele opmerkingen: In het afgelopen jaar heeft het cen trum veel belangstelling genoten uit zowel binnen- als buitenland. Van buitenlandse groeperingen van vertegenwoordigers van de UNES CO, uit Zwitserland, Spanje, Duits land en België. De UNESCO heeft een uitvoerig ar tikel over BIO gepubliceerd van de hand van de Canadese journaliste Paquerette Villeneuve. Ook ver scheen een uitgebreide publikatie in het Mexicaanse maandblad Hos- pitales y Clinicas. Warme contacten zijn gelegd met de Rotary-club „Rijk van Nijme gen", die zich o.a. mede beijverd heeft voor de schenking van een mechanische keuken aan de af deling arbeidstherapie. De Old Fellows, een vereniging waarmede al langer contacten bestaan, heeft Bio bij haar jubileum een lift aan geboden voor de manege en een extra rijpaard. Van de firma Emi nent ontving Bio een elektronisch orgel. Ook zelf heeft het centrum bij daartoe geëigende gelegenheden acte de présence gegeven. In het buitenland is deelgenomen aan congressen in Zürich, Stokes Men- derville, Milaan en Kopenhagen. Het patiëntenaantal is vrij constant gebleven en in 1969 zelfs optimaal. In hoeverre het aanbod toe zal 20 nemen als door ingebruikneming van de 2 nieuwe paviljoens het aantal beschikbare bedden wordt uitgebreid, valt nog niet te voor spellen. Hierbij dient wel bedacht te worden dat Bio onder de ge geven omstandigheden toeneming van aanmeldingen niet propageert. Tot slot zij nog vermeld dat het bestuur gemeend heeft in te moe ten gaan op het verzoek van de Stichting Terres des Hommes om drie kinderen uit Peru op te nemen die bij de recentelijk plaats ge vonden natuurrampen elk een been hebben verloren. Voor het dekken van de kosten voor ver vaardiging van protheses zijn fond sen aanwezig. De verzorging en begeleiding van deze kinderen ge durende een periode van 6 maan den is een zorg waar de Stichting zich gaarne garant voor heeft wil len stellen. FINANCIEN Het is begrijpelijk dat de hoofdnoot van dit overzicht gevormd wordt door het revalidatiecentrum. Dit neemt niet weg dat er ook nog een aantal andere zaken zijn die men wel aan de orde moet stellen. Collectes. De financiële basis van de Stichting is nog zeer gezond. Dit mede dank zij de nagenoeg steeds stijgende opbrengst van de bioscoop collectes. De laatste collectefilmpjes „man en kind" en „aap, noot, Mies" hebben nogal wat reacties teweeggebracht. Velen vinden deze filmpjes te indrin gend. Ook zijn enkelen van mening dat de identificatie met Bio onvol doende benadrukt wordt. Hoewel de opbrengst door deze film pjes niet te lijden heeft gehad (in tegendeel, de inzinking in de op brengst van 1968 is volledig hersteld) deelt het D.B. deze bezwaren. Om deze reden is thans aan Bert Haanstra opdracht gegeven tot het vervaardigen van een geheel nieuw collectefilmpje. Dit filmpje waarbij van het kind wordt uitgegaan, zal bij de e.k. Kerstcollecte in circulatie worden gebracht. Bert Haanstra heeft toege zegd dit filmpje tegen kostprijs te ver vaardigen. Acties. In 1969 zijn er, met uitzonde ring van het voortgaan van de activi teiten van het garnizoen, geen grote acties gevoerd. Wel zijn de in 1968 begonnen acties in 1969 afgerond. De netto-opbrengst van de Bio Blik sem Actie (de z.g. glazenactie) heeft bedragen ƒ106.301,die van de platenactie 52.000,—. RUSSENDUIN Een groot probleem waar de Stichting nog mee zit is de afronding van het project-Russenduin. Door het bestuur is het besluit ge nomen Russenduin af te stoten en de opbrengst hiervan ten goede te laten komen aan de verdere uitbouw en ontwikkeling van het revalidatlewerk voor kinderen. Hierover zijn gesprekken gevoerd met het ministerie van sociale zaken, dat volledig instemt met de plannen. Ook op dit ministerie is mèn niet overtuigd van de directe behoefte en noodzaak om voor Russenduin een maatschap pelijke bestemming te zoeken. Het belang van het werk dat door de Stichting wordt gedaan vereist dat getracht wordt een zo hoog mogelijke opbrengst te verkrijgen. Het ministerie beveelt een dergelijke oplossing aan Paardrijden is een therapie van Bio-Arnhem. en wil hier, voor zover het haar moge lijk is, ook aan meewerken. Deze medewerking kan evenwel niet meer zijn dan kennis nemen van de plannen en bevestigen dat haar standpunt in deze positief is. Het ministerie zelf bemiddelt nl. niet en kan dit ook niet. Als pleister op de wonde is het wel plezierig te mogen vermelden dat het project-Russenduin nog steeds in een behoefte voorziet. In de zomermaan den wordt het tehuis beschikbaar ge steld voor de vakantiebesteding van instellingen met kinderen op sociaal zwak niveau. Dit jaar is het zelfs con tinu bezet geweest van 11 mei tot 15 augustus. Deze door de nood ge boren mogelijkheid wordt niet alleen door de directies van deze instellin gen, maar vooral ook door de deel nemende kinderen bijzonder op prijs gesteld. PONY VOOR BIO De Vereniging Nederlandse New Fo- rest Stamboek, daartoe in de gelegen heid gesteld door Mr. Dr. Kammer, heeft het Bio-revalidatiecentrum op dinsdag 15 september een driejarige New Forest pony-ruin Hartel's Alexan- der aangeboden. Met deze aanwinst beschikt de manege thans over 3 pony's en 4 rijpaarden. Na de opening in juli 1969 van de overdekte manege, die de „actie 3 in 1" van het garnizoen Arnhem heeft ge bouwd, is niet alleen het aantal rij lessen verviervoudigd maar werd ook de gelegenheid gecreëerd een gericht en geïntegreerd rijplan voor de in- en externe kinderen van het centrum tot uitvoering te brengen.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 16