ALGEMEEN BEDRIJFSREGLEMENT Bedrijfspensioenfonds voor het film en bioscoopbedrijf Het Hoofdbestuur heeft sedert de vo rige publikatie in „Film" van juni 1970 uitgeschreven de permanente biosco pen: City Theater te Uithuizen, Hebios Theater te Heer, Bioscoop Oliveo te Born (L), Bioscooptheater V.I.O.S. te Helden, Tobi Theater te Vaals, Bio scoop De Zon te Ommen, Bioscoop Walaria te Well, Ambassade te Amste- dam, Het Centrum te Axel, R.K.-Jeugd- huis te Stein, Asta te Beek, Minerva te Heemstede en Victory te Wijchen, als mede Astoria te Winterswijk. De Commissie Nieuwe Zaken heeft in haar zitting van 19 augustus 1970 be sloten toestemming te verlenen als be doeld in artikel 7 van het Algemeen Bedrijfsreglement, aan de Belegging en Beheermaatschappij „Velasquez" N.V. te Amsterdam, tot het gaan ex ploiteren van een nieuwe permanente bioscoop-A aan de Lijnbaan 120 te Rotterdam. Beëindiging lidmaatschap Wegens verlies der vereisten zijn van het Bondslidmaatschap vervallen: S. Israël, Ambassade-Amsterdam; Het Centrum te Axel; N.V. Asta Theater, Asta-Beek en R.K.-Jeugdhuis te Stein; P. A. M. Hoogeveen, Bioscoop Miner- va-Heemstede; mevr. A. Egberts- Beijer, City Theater-Uithuizen; J. Th. Koenen, Walaria-Well; P. A. Peters- Sengers, Victory Theater-Wijchen; J. J. B. M. Diesfeldt, De Rustende Jager te Bergen (N.-H.) en J. B. Beskers, Astoria-Winterswijk. Liquidatie waarborgsommen Wegens beëindiging van het lidmaat schap van de hierna vermelde voor malige leden, worden de leden van de Nederlandse Bioscoopbond en de Nederlandsche Vereeniging van Bio scoopreclame-Exploitanten uitgeno digd, binnen acht dagen na het ver schijnen van deze publikatie eventuele vorderingen schriftelijk bij het Bonds bureau in te dienen. Deze publikatie heeft betrekking op: S. Israël, Ambassade-Amsterdam; Het Centrum te Axel; N.V. Asta Theater, Asta-Beek en R.K.-Jeugdhuis te Stein; Bioscoop Minerva-Heemstede; mevr. A. Egberts-Beijer, City Theater-Uit huizen; J. Th. Koenen, Walaria-Well; P. A. Peters-Sengers, Victory Theater- Wijchen; J. J. B. M. Diesfeldt, De Rus tende Jager te Bergen (N.-H.); en J. B. Beskers, Astoria-Winterswijk. Donateurs De naam van Smit's Reclame-, Advies en Servicebureau N.V. is gewijzigd in: Smit's Bates N.V.; De naam van de N.V. Fibrocit is ge wijzigd in N.V. Houtindustrie De Coe- ne en Co. BERICHTKAARTEN VERZONDEN Het Bedrijfspensioenfonds voor het Film en Bioscoopbedrijf geeft iedere deelne mer een keer per jaar een overzicht van de stand van zijn pensioenverzekering. Dit geschiedt door middel van zogenaamde „berichtkaarten" waarop een aantal be langrijke gegevens zijn vermeld, o.m. de pensioengrondslag in het jaar waarover premie is geboekt en de aanspraken die daaraan en aan de betaalde premies in voorafgaande jaren kunnen worden ont leend. Op de kaarten wordt een toelichting gegeven op de afgedrukte gegevens. Onlangs zijn de kaarten, die de stand van de verzekering op 31 december 1969 weer geven, naar de aangesloten werkgevers verstuurd. Daarbij is het verzoek gedaan ze aan de werknemers uit te reiken of ze toe te zenden aan degenen die inmiddels het bedrijf hebben verlaten. De verzekerden wier deelneming in het pensioenfonds op 31 december 1969 pre- mievrij werd voortgezet wegens invaliditeit ontvangen de berichtkaart rechtstreeks van het fonds. GEEN BERICHTKAART ONTVANGEN? Geen berichtkaarten zijn verzonden voor degenen die inmiddels zijn gepensioneerd of binnenkort gepensioneerd zullen wor den. In hun pensioentoekenningsbrief zijn de gegevens omtrent de stand van de ver zekering reeds tot uiting gebracht. Andere verzekerden voor wie in 1969 premie aan het fonds werd betaald en die desondanks geen berichtkaart hebben ontvangen (b.v. omdat hun laatste bij het fonds aangeslo ten werkgever hun adres niet kende) kun nen deze alsnog aanvragen bij de ad ministrateur van het Bedrijfspensioenfonds voor het Film- en Bioscoopbedrijf, Bos en Lommerplantsoen 1, Postbus 8300, Am sterdam. Daarbij dient de verzekerde te vermelden: 1. zijn volledige naam en voorletters; 2. zijn geboortedatum; 3. zijn adres; 4. de naam (namen) van de onderneming (en) in het film- en bioscoopbedrijf, bij 24 welke hij in het jaar 1969 heeft ge werkt; 5. de aard van de werkzaamheden die hij bij deze werkgever(s) verrichtte. Degenen, voor wie in 1969 geen premie aan het bedrijfspensioenfonds is betaald omdat voor hen vrijstelling van de ver plichting tot deelneming is gevraagd of verkregen op grond van een reeds be staande pensioenvoorziening, ontvangen uiteraard ook geen berichtkaart van het bedrijfspensioenfonds. Inlichtingen over hun pensioenvoorziening dienen zij zo nodig te vragen bij hun werkgever of bij het betrokken ondernemingspensioen fonds. CONTROLEER ZELF! Een verzekerde, die van mening is, dat de op de kaart vermelde pensioengrond slag waarover in 1969 premie voor hem is betaald of andere vermelde gegevens on juist zijn, adviseren wij in zijn eigen be lang daarover spoedig aan de administra teur (adres zie hierboven) te schrijven, onder opgave van het op de kaart ver melde registratienummer. Het verdient echter wel aanbeveling zo mogelijk eerst even overleg met de werkgever te plegen. De termijn geduren de welke nog opmerkingen over de be richtkaart van 1969 gemaakt kunnen wor den sluit 31 december 1971. Heeft de ver zekerde geen berichtkaart 1969 ontvangen dan moet hij deze ook vóór deze datum aanvragen. UITREIKING VOLGENDE KAART De verzekerde krijgt elk jaar een kaart, althans wanneer in het voorafgaande jaar premie voor hem aan het fonds is betaald. Het is van belang de kaart goed te be waren tot een nieuwe is ontvangen. De laatste kaart vervangt alle voorgaande kaarten. In de laatste opgave zijn nl. de pensioengegevens van de vorige kaarten verwerkt. NEDERLANDSE FILMS ONDERSCHEIDEN In Florence is eind september een festival gehouden waar 117 films uit zestien landen verdeeld over zeven categorieën tegen elkaar uitkwamen. De twee hoofdprijzen gingen naar Ita lië en Duitsland. Uit de Nederlandse inzending verwierven vier films een bekroning. Een eerste prijs ging naar Mond voor mammoets, een film van Joop Barchsen en Ruud Herblot over de nieuwe haven bij Hoek van Hol land. Verder kregen drie films een derde prijs. Het zijn de Carillon-pro- dukties Het Ziekenhuis (door Ronny Erends geregisseerd voor Philips) en Big talk about a small town (door Han Mook geregisseerd voor de gemeente Drachten) en de Pan Film-produktie Eigentijds (door Erik Terpstra geregis seerd voor Organon). Laatstgenoemde film is aan de pil gewijd. Inmiddels is er een permanent internationaal comité opgericht waarvan het secre tariaat voorlopig in Rome wordt ge vestigd en dat zich zal gaan bezig houden met vraagstukken op het ge bied van produktie en distributie van industriële films. Aan dit initiatief heeft het Verbond van Nederlandse Onder nemingen reeds haar adhesie betuigd. Het twaalfde internationale festival voor industriële films zal volgend jaar in Barcelona worden gehouden. „DE HAAI SLAAT NOG" Óp de 2de Ethnografische Filmschouw (in augustus te Szekszard) in Honga rije gehouden) verwierf de film „En de haai slaat nog" van de Nederlan der Peter Thijssen een eerste prijs uit 141 inzendingen. De film werd ge maakt in samenwerking met het Ne derlandse openluchtmuseum te Arn hem.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 20