De begroting van C.R.M, en de bioscoop Begroting film 1970 van C.R.M. o 1 0) C/5 -o O o De vaste Commissie voor Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk heeft als volgt verslag uitgebracht in zake het onderzoek van de voorge stelde wijziging van de begroting 1970 van het departement van C.R.M. De leden van de K.V.P.-fractie be treurden het, dat de regeling voor te gemoetkoming aan het Nederlandse Bioscoopbedrijf die een korte pe riode zou overbruggen nu al voor de tweede keer verlengd moet wor den, maar zij zien daarin geen aan leiding om hun oordeel ter zake, in het verleden uitgesproken, nu te her zien. De leden van de P.v.d.A.-fractie waren eveneens van mening dat dit wets ontwerp een logische consequentie is van de nota van wijziging van de rijks begroting voor het dienstjaar 1970, stuk 9800, hoofdstuk XVI, nr. 9, waarbij eveneens 10 min. werd uitgetrokken omdat de in het vooruitzicht gestelde afschaffing van de vermakelijkheids- belasting niet kon worden gereali seerd. Het kwam hen inconsequent voor de structurele situatie van het bioscoop bedrijf bij het onderhavige wetsont werp aan de orde te stellen. Leden van A.R.-fractie brachten in herinnering dat zij meerdere malen hebben laten blijken dat huns inziens een aanvaardbare rechtsgrond voor de Rijksbijdrage aan de bioscoop exploitanten niet direct aanwezig is. Zij achtten het niet wel te verdedigen dat wel de bioscoopondernemingen die overigens nog steeds niet over tuigend hebben aangetoond dat in casu sprake is van een bedrijfslast en niet bij voorbeeld filmliga's van vermakelijkheidsbelasting worden ont heven. Voorts vroegen zij of uit de laatste alinea van de memorie van toelichting moet worden begrepen dat het bedrag van ƒ10 min. niet gevonden wordt door een extra uitkamming van ove rige culturele begrotingsuitgaven. De leden van de fractie van de C.H.U. stonden aarzelend tegenover het voor stel het bioscoopbedrijf te blijven steunen met een compensatie van 10 min. op de vermakelijkheidsbe lasting. Zij erkenden, dat het bio scoopbedrijf in moeilijkheden ver keert, maar dat zijn structurele moei lijkheden, onder andere ten gevolge van de televisie, die meer mensen dan vroeger thuis ontspanning brengt. Die moeilijkheden moeten op andere wijze worden opgevangen. Deze leden vroegen of de Minister met exploitatiecijfers duidelijk kon maken dat de onderhavige steun niet gemist kan worden. In hoeverre komt de vermakelijkheidsbelasting inder daad ten laste van het bioscoopbedrijf en in hoeverre vindt afwenteling plaats op anderen? Vertrouwend, dat de Regering bereid zal zijn deze vragen voor de aanvang van de openbare behandeling van het wetsontwerp schriftelijk te beant woorden, is de commissie van oordeel dat daarmee die behandeling voldoen de zal zijn voorbereid. Hieronder geven wij de cijfers met toelichting voor „Film" uit de rijksbegroting voor 1971 Omschrijving Paragraaf 5. Film Prijzen op het gebied van de film Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comp tabiliteitswet (Stb. 1927, 259) CD CD CD O CD C U =S O Li. O 48 08.7 40.4 49 08.7 16.8 50 08.7 15.97 51 08.7 15.97 52 08.7 40.5 Subsidies en andere uitgaven ter bevordering van de kunstzinnige en culturele film, waarop voor zoveel mogelijk in mindering worden gebracht de ontvangsten ter zake van terugbetalingen op deze of in vorige jaren gedane uitgaven 1 Produktie van kunstzinnige en culturele films 2 Produktie van films op de gebieden van het ministerie van cultuur, recreatie en maatschapplijk werk en an dere uitgaven Aangewezen voor toepassing van artikel 24 van de Comp tabiliteitswet (Stb. 1927, 259). Subsidie aan het Produktiefonds voor Nederlandse Films Bijdrage ten behoeve van het Nederlandse filmwezen Subsidies en andere uitgaven ten behoeve van instellingen en van manifestaties op het gebied van de filmkunst Geraamd beloop voor 1971 Toegestaan voor 1970 Vermoede lijk beloop voor 1969 4 647 600 4 169 200 13 135 500 6 000 Memorie 6 000 1 325 000 1 145 000 690 000 1 150 000 922 000 510 000 175 000 153 000 180 000 1 640 000 1 525 000 1 275 000 715 000 697 000 10 400 000 961 600 802 200 764 500

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 21