Schouwburgen kennen evengoed probleemgebieden BEPERKTE VOOR- BESPREKINGSMOGELIJKHEDEN TOELICHTING FILM Artikel 48. Prijzen op het gebied van de film. Zoals bekend geschiedt toe kenning van de staatsprijs voor film kunst eens in de twee jaar. Het ligt in de bedoeling, dat hij in 1971 weer zal worden uitgereikt. Artikel 49. Subsidies en andere uit gaven ter bevordering van de kunst zinnige en culturele film. Bij de raming van het artikel is rekening gehouden met de consequenties van te ver wachten voorstellen inzake verbete ring van de produktie en de distributie van films. Artikel 50. Subsidie aan het Produk- tiefonds voor Nederlandse Films. Ook hier moest opnieuw rekening worden gehouden met de kostenstijgingen en met een toenemend gebruik van kleurenmateriaal. Artikel 51. Bijdragen ten behoeve van het Nederlandse filmwezen. Zoals bekend is deze post hoofdzakelijk be stemd voor het Nederlands filmjour- naal. Gezien de vele prioriteiten meent de ondergetekende hier met een be scheiden verhoging te moeten vol staan. Artikel 52. Subsidies en andere uit gaven ten behoeve van instellingen en van manifestaties op het gebied van de filmkunst. Behalve met het oog op de kostenstijgingen is verhoging voornamelijk noodzakelijk in verband met de noodzaak van verhuizing van het Nederlands Filmmuseum en van de bouw van een tweede kluis voor die instelling. Voorts is er rekening mee gehouden, dat in 1971 weer de filmweek in Arnhem zal plaatsvinden. UITSTEL BEHANDELING WIJZIGING GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE BELASTINGEN De handelingen van de Tweede Kamet vermeldden over het uitstel van de behandeling van de wijzigingen der bepalingen van de gemeentelijke en provinciale belastingen op 2 septem ber 1970 het volgende: Be Voorzitter! Ik «tel aan de. Kamer voor, hel wetsontwerp Wijding van de bepalingen inzake gemeentelijke en provin ciale belastingen f9558) vers de agenda af te voeren en op een nader va<t te stellen tijdstip te behandelen. De beraadslaging over het voorstel van -Je Voorzitter word: geopend. De heer Kiert (A.R.P.): Mijnheer de Voorzitter! ik heb nis de aard der zaak geen lijd gehad om reet de leden van de bijzondere ootrtmèsio overleg Ie plegen, il. kan :-:•; indenken, dal n dit voorstel doet. Ik wil er eobte.r dringend voor pleiten. gezien het feit. dat het een belangrijk wetsontwerp ik. met motie ten behoeve van de 700 900 gemeenten in ons land, de behandeling niet tol een veel Ie laat tijdstip uit te -reuen. In dat verbant! wi! ik u dringend verzoeken, in elk geve; van de zijde van de Kamer die hooguit i nor het woord red voeren de plenaire behandeling op een geschikt moment, binnen met al Ie lange tijd, in te vetegen op de agenda.. De Voorzitter: Ik kan slechts toezeggen, da! ik daartoe mijt: uilcr-te best zat doen. Ik begrijp, tiat her wetsontwerp belang rijk is. Daarom was het op de agenda geplaatst voor de opening van de nieuwe zitting. Ik neem aan, dat er geen bezwaar tegen bestaai, het than.s van de agenda af ie voeren niet de toezeg ging, het zo spoedig mogelijk te hergroeperen. De heet Van den Bergh (P.v.d.A.): Mijnheer de Voorzitter! Ik wil ervoor pleiten, dat n bij het opnieuw op de agenda plaatsen van dit onderwerp ook de zeer schriele nidstoenicting nog eens onder de loep neemt. De Voorzitter: haten wij dat. in de loop van de komende dagen en weken nog eens bezien. De beraadslaging wordt gesloten. Het voorstel van de Voorzitter wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Daarmede blijven wij wachten op de definitieve afschaffing van de ver- makel ij kheidsbelasting. DUITSE „DONDERDAG" Met ingang van 1 oktober werd in Wiesbaden en Mainz begonnen met invoering van een speelweek, die be gint op donderdag, zoals wij in Ne derland het al jaren kennen. BRITTEN BEPROEVEN AANVANGS TIJDEN De theatergroep van de Associated British Cinemas Group zal bij wijze van experiment in 31 van zijn 261 theaters wijziging brengen in de aan vangstijden. Op geselecteerde avonden zal er géén continu-programma meer zijn, maar slechts één voorstelling, die ofwel be gint om zeven uur ofwel om half acht. De maatschappij is tevens doende emplooi te vinden voor die theaters overdag als conferentie-oorden. 26 De Rotterdamse Kunststichting publi ceerde in haar rondschrijven „Kunst- flitsen" een aantal gegevens betrek king hebbende op het Schouwburg wezen in het algemeen. Wij achtten deze gegevens zodanig interessant dat wij ze hier voor wat ze zijn aan u doorgeven: DE TOEGANKELIJKHEID VAN DE SCHOUWBURGEN In de loop van 1968 en 1969 vonden een aantal onderzoekingen plaats naar de accommodatie van de Neder landse schouwburgen door de Ver eniging van schouwburgdirecties. De gegevens van deze enquêtes zijn door de Rotterdamse Kunststichting be werkt voor zover het schouwburgen betreft, waarin regelmatig beroeps toneel plaatsvindt (58 schouwburgen). OP ZONDAG GEEN TONEEL 70% Van de schouwburgen in Neder land zijn zondags gesloten, op zater dag is 39 gesloten. Het bezwaar .zondags zitten de gezelschappen in de grote steden" is niet houdbaar: ook 50% van de schouwburgen in steden met meer dan 100.000 inwo ners is zondags gesloten. Het week end, een moment waarop het meren deel van de bevolking vrij heeft, wordt in Nederland minder dan men zou ver wachten gebruikt om de mensen de kans te geven van cultuur in de schouwburg te genieten. De percen tages worden echter ongunstig be- invloed door het volgende punt: IN DE ZOMERMAANDEN: ALLES DICHT! In de zomermaanden, waarin de meeste mensen hun vakantie hebben, zijn de schouwburgen voor het meren deel gesloten: in mei is 34% der theaters dicht, in juni 70%, in juli 84% en in augustus 73%! DE KASSA'S UITSLUITEND OPEN TIJDENS WERKUREN De openingsuren van de kassa's van 60% van de Nederlandse schouw burgen zijn afgestemd op de „leisure class": de kassa's van 60% der schouwburgen zijn 's avonds gesloten en alleen 's morgens en/of 's middags geopend. Slechts in 23% der geval len zijn de kassa's de gehele dag open. Voorbesprekingen bij de schouwburg moeten in Nederland overwegend te lefonisch (bij 60% van de schouw burgen) of aan de kassa (bij 57 van de schouwburgen) gebeuren. Schriftelijke voorbespreking is slechts bij 13% van de Nederlandse schouw burgen mogelijk, en via een bespreek bureau slechts bij 17% der schouw burgen. DE SCHOUWBURGEN: GEÏSOLEERDE CULTUURHUIZEN De meeste schouwburgen in Neder land hebben slechts een zeer ge- isoleerde culturele functie („geven van voorstellingen"). In 87% van de schouwburgen wordt het publiek het niet mogelijk gemaakt zich te docu menteren b.v. via het aanschaffen van literaire platen op toneelgebied e.d.: in 93% van' de schouwburgen krijgt het publiek niet de gelegenheid op andere manier (via gesprekken, lite ratuur etc.) kennis te nemen van cul turele uitingen dan via „voorstellin gen".

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 22