ten, een zeer bevredigende beeld kwaliteit werd bereikt. Een speciaal probleem wordt nog ge vormd door de geluidsvastlegging. Op de beschreven beeldband kan men geen optisch of magnetisch geluid volgens de bestaande methoden re gistreren, zonder in allerlei extra complicaties te vervallen. Er wordt thans aan gewerkt ook het geluid op de een of andere wijze om te zetten in een hologram, waarna ook dit gedeel te van het procédé met behulp van een coderingssysteem en laserlicht via de TV-ontvanger in hoorbaar ge luid kan worden omgezet. NOG TIJD Op de laatste Photokina te Keulen is alleen uitvoerig gesproken over cas sette-televisie. Te zien was er vrijwel niets, als men er op staat enige zwakke demonstraties toch iets te willen noemen. De prognose die men hoorde over de cassette-techniek was algemeen dat minstens 2 a 3 jaar, zo geen vijf jaar zullen verstrijken aleer de techniek wezenlijke handelsprodukten gaat op leveren. VISIE De president van CBS-EVR heeft een voordracht gehouden, waarin hij het TV-toestel een klassiek voorbeeld heeft genoemd van het niet benutten van talloze mogelijkheden. Hij ziet voor de toekomst een moge lijkheid geopend voor speciale „net- works" die met een archief van cas settes uitgerust als een soort reis bioscoop op bestelling programma's kunnen leveren voor alle denkbare soorten van bijeenkomsten. BOOM George Gould president van Tele- tronic N.V. New York kondigde aan, dat zijn dochterorganisatie Emex In ternational de produktie van tape voor videorecorders heeft gebaseerd op een „boom" in 1971 Hij waarschuwde ervoor eenzijdig de blik op de videocassette te houden als een verlengstuk van TV, van theater of van wat dan ook. Hij meent, dat het een zelfstandige aangelegenheid wordt nóast alle andere bestaande dingen. Hij onthulde het bestaan van een amateurcamera van Sony, die in Ame rika 300 dollar gaat kosten en waar mee een „instantfilm" kan worden op genomen. Akai toonde zo'n apparaat al op de Photokina. GRAMMOVISIE In Berlijn is een papierdunne, elasti sche schijf gedemonstreerd, die door een draaitafel met een meerkoppig systeem (die er uitziet als een platen speler) wordt afgetast en verbonden met een TV-apparaat een goed beeld met goed geluid oplevert. Het apparaat heeft nog geen naam. Het is een produkt uit de laboratoria van AEG-Telefunken en haar platen- fabriek Teldec. Vier ingenieurs hebben er vier jaar aan gewerkt. Het prototype was een jaar geleden gereed en met voort varendheid is een definitieve uitvoe ring gereedgemaakt, welke echter op de Photokina in Keulen niet werd getoond. De videoplaten worden in twee forma ten gemaakt: 21 cm (vijf minuten speeltijd) en 30 cm (12 minuten speel tijd). De platenspelers kosten tussen 150 en 300 dollar. De plaat van 21 cm kost 5 dollar. De serieproduktie van de platen spelers zal echter nog wel een jaar op zich laten wachten, tenzij de vraag zo overstelpend is dat men het markt- voordeel moet uitbuiten. De plaat is zo ongelooflijk dun en plooibaar, dat uitgevers en kranten er brood in zien om t.z.t. als de platen spelers algemeen goed zijn platen bij tijdschriften en kranten te verpakken als levende illustratie. CASSETTE-EDUCATIE De leefgemeenschappen van de Ame rikaanse universiteiten worden deze herfst overspoeld met het nieuwe me dium waarin iedereen veel ziet, maar waarvan niemand weet wat er uitkomt: de cassettes. De producenten zullen er de belang stelling van de jeugd testen. Voor naamste opererende producent is Motorola (licentiehouder van CBS- EVR), die een gecoördineerde activi teit op meer dan 50 campussen on derneemt. Studentenorganisaties zor gen voor de „mondreclame". Na de Amerikaanse universiteiten staan de Britse en dan de continen tale op het programma. De programmering van de cassettes gaat van pop naar drama en van lite ratuur naar politiek. Men verwacht veel van registraties van shows, to neelstukken e.d. en van speciaal ge maakte discussies tussen populaire voormannen. Voorts zijn produktie- verbindingen gelegd met de studen ten- en underground-filmproducenten. Andere noviteit blijkt, dat populaire cassettes zich ook laten „Opblazen" tot bioscoopfilm zoals al is gebeurd met een optreden van de Juicy Lucey pop-group voor het ABC-theater-cir- cuit. KINDEREN HOUDEN VAN PITTIGE FILM In Engeland werd kortelings een on derzoek gedaan naar belangstellings centra: kinderen van 11 tot 15 jaar moesten zich uitspreken over wat zij het liefste in een bioscoop wilden zien als zij het voor het zeggen hadden. Vierduizend kinderen in grotere en kleinere steden werden ondervraagd. 2 Van hen was nog nooit in een bioscoop geweest. 16% Had diezelfde week nog een film gezien. 46 Deelde mede de afgelopen maand een film te hebben genoten. 5 Gaat vier maal per maand naar de bioscoop. In het algemeen vonden zij die films het leukst, die oorspronkelijk voor ouderen zijn gemaakt, maar door de ontwikkeling in de tijd in het vlak van de kindervertoningen zijn terechtge komen. Zij stonden kritisch tegenover de spe ciaal voor kinderen gemaakte films, met dien verstande dat deze houding beneden negen jaar snel verminder de. Onder de negen waren kinder films wel populair. De Britten zijn erg geïnteresseerd in een dergelijk onderzoek omdat de Britse filmers een respectabel aantal films voor deze in wezen beperkte markt maken. De kinderen vertelden ook in grote meerderheid dat zij eigenlijk liever een film zien dan voetballen. Jongens zien meer films dan meisjes. De jongens spelen 3.5 miljoen pond in en de meisjes 2.16 miljoen pond. Helaas vermeldt de historie niet over welk tijdvak. Wel dat producenten en theaterbezitters verbaasd deze tellin gen zagen, het bedrag „beduidend hoger dan algemeen aangenomen werd" vonden en van plan zijn deze jeugdmarkt zorgvuldig te bewaken en te bewaren. 29

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 25