CASINO WESTERN MARATHON: GESLAAGD MINI-FESTIVAL De leiding van het Casino Theater in Hilversum stelde vast: „In deze tijd van uitersten moet je mee doen of je zit er naast. De mensen gaan anders uit dan anders. Geef ze dus de kans om het helemaal eens anders te doen!" Het theater (met 608 plaatsen) in een middelgrote provinciestad stond er per slot van rekening niet om alles maar af te wachten. Men stak de hoofden bij elkaar en bedacht een western-marathon. L'Histoire se repète werd het uitgangspunt. Met andere woorden iets ouds in een nieuwe jas kan nieuwer zijn dan nieuw. Men zocht publiciteit én mensen die bereid waren een vrijdagse TV-avond te ruilen voor een bioscoop. Alles moest passen in een klein bud get. Maar een marathon oftewel 22 uur film draaien is ook géén volstrekt nieuw gegeven. Het zou er om gaan een programma samen te stellen, dat zelfs over de slaapgrens heen kon boeien. En dat zou alleen kunnen, wanneer tussen de films artiesten zou den optreden met een „Live show". Men stelde een goed theater beschik baar aan een reeks van jonge arties ten met als voorwaarde: „wat er ge bracht wordt moet de westernsfeer ademen". Na twee maanden voorbe reiding had men beatmuziek, danse ressen, een modeshow, zangers en zangeressen georganiseerd. Zij zou den afwisselend optreden met wes ternfilms. Zo werd de westernmarathon ge boren. Er werd een prijs vastgesteld van f 10 voor de gehele manifestatie en f 5 voor de helft van het festival na 12.00 uur 's nachts. De start zou zijn om 14.00 uur op vrij dagmiddag en zaterdag om 12.00 uur moest het afgelopen zijn. 30 Deze opzet paste niet zonder meer in de bondsreglementering, die deze vorm van marathonprogrammering niet kent. Het hoofdbestuur stelde zich echter op het standpunt, dat een der gelijk experiment een kans moet wor den gegeven, zodat die moeilijkheid vanuit een positieve opstelling kon worden opgelost. De heer W. G. van der Dussen, die de drijvende motor was van het mini- festival zegt: „Het moet me van het hart dat men in ons eigen bedrijf zo gemakkelijk overal sceptisch tegen over staat. Angst voor nieuwe dingen mocht geen raadgeefster zijn." De publiciteit werd ingeleid met pos ters en stickers. De optredenden kon digden aan hun medewerking om niet te willen geven én wat een kleinigheid teek, maar wat de doorslag gaf tot ferme bekendheid was het initiatief een scheerstand in te richten om 's morgens acht uur. Voor de dames zou er annex een gelegenheid zijn zich „cosmetisch" te verfrissen. Om de stickers heeft men gevochten. De scheerstand kreeg een enorme pu bliciteit. Vooral de plaatselijke bladen hebben zich vóór, tijdens en na de marathon erg vriendschappelijk opge steld. De start vrijdag 14 augustus om twee uur was matig tot goed. Er meidden zich ca, 250 mensen aan de kassa, al dan niet beladen met wapenen tegen overnachting. De avond bleet echter de aanblik houden van „niet uitverkocht" en pes simisten riepen al „zie je nu wel", toen tegen elf uur een stormloop op de kassa ontstond. Als er nog 1000 plaatsen waren geweest had men ze alle verkocht. Het was duidelijk dat vele avondwer kers uit bedrijven het late uur ver kozen boven het vroege. Ook de op stelling van het programma droeg bij aan dè toeloop, want voor midder nacht was een van de beste westerns ingezet. Van middernacht af is de marathon een weergaloos succes geworden. Wie het allemaal wat teveel werd ging simpelweg een tukje doen in het gangpad. Het buffet was onafgebroken geopend met (met voorbedachten rade) schap pelijk gehouden tarieven. De afwisseling tussen films en acts van levende artiesten sloeg geweldig in. De algemene sfeer was uitstekend. Er waren geen verboden. Roken was toe gestaan (omdat het niet viel te ver bieden). Desondanks is er geen wan klank geweest. Het publiek reageerde zeer positief, ook al mislukte er af en toe wat op het toneel. Iets na middernacht is de bierverkoop cm tactische redenen gestaakt om ten tijde van het ontbijt te worden hervat. Vijfhonderd mensen hebben gebruik gemaakt van scheer- en make-up- faciliteiten. Op het grasperk voor het theater rekte en strekte men zich rond achten de stijfgezeten leden. Beatgroepen joe gen met dreunende muziek de laatste slaap op de vlucht. Toen om 12.45 uur bijna 23 uur na het begin zaterdagmiddag het voordoek voor de laatste keer dicht ging en het zaallicht werd ontstoken is er minutenlang geapplaudisseerd voor de artiesten en de mensen, die de voorstelling aan de gang hadden gehouden. Er werd overluid „bis bis bis" geroepen. De conclusie van de heer Van der Dussen was: „Timmer aan de weg en laat, in goede banen geleid, het pu bliek verder zijn eigen gang gaan. We hebben een medium waarmee je in het groot wat kunt doen. We hebben het in het klein aangetoond."

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1970 | | pagina 26