STER-RECLAME AFSCHAFFEN? Cinemanifestatie 1976 Voor de zesde keer zal dit jaar in Utrecht een Cine manifestatie worden gehouden, en wel van 27 okto ber tot en met 3 november Evenals in het verleden zal hierin voornamelijk aan dacht worden besteed aan artistiek waardevolle films, voornamelijk uit het art-house genre. De Cinemanifes tatie wil reeds geïmporteerde films van dit type steu nen door een presentatie in Utrecht. Daarnaast wil de Cinemanifestatie ook de import zelf bevorderen door een groot aantal films tijdelijk naar ons land te halen zodat, naast het publiek en de pers, ook de impor teurs ervan kennis kunnen nemen. Hierbij zal ge streefd worden naar de aanwezigheid van zoveel mo gelijk creatieve medewerkers van de te vertonen films. De programmering van de Cinemanifestatie wordt verzorgd door de heer Hans Saaltink. De manifes tatie zal zich concentreren in de theaters Camera en Studio; voorts wordt nagegaan of wellicht nog een der andere Utrechtse theaters in enige vorm bij de manifestatie zal worden betrokken. Dit jaar voor het eerst is de praktische organisatie van de Cinemanifestatie in handen van het Bureau van de Nederlandse Bioscoopbond. Het Bestuur van de Stichting Cinemanifestatie be staat uit de heren Drs. J. Ph. Wolff, Voorzitter; A. L. M. Zetz, Drs. C. A. Voskuil, J. Th. van Taalingen en Mr. P. A. Meerburg. Er zijn subsidies en garantie-subsidies gevraagd aan de gemeente Utrecht, het Ministerie van C.R.M., de provincie Utrecht en het Stimuleringsfonds voor het Film- en Bioscoopwezen. Enige tijd geleden gingen er in de Tweede Kamer enkele stemmen op om de STER-televisiereclame af te schaffen. Al meteen is tegen een zodanig voornemen dat onder andere voor het televisiebedrijf zelf grote financiële gevol gen zou hebben ernstig bezwaar gemaakt. Een van de aspecten die daarbij weinig naar voren werden gebracht had betrekking op de situatie in het Nederlandse filmpro- duktiebedrijf. Daarom heeft de Bedrijfsafdeling Filmpro- duktie van de Nederlandse Bioscoopbond in maart het onderstaande memorandum verspreid onder de politieke decision-mak3rs in het Parlement en in de regering. Aangezien het niet onmogelijk is, dat de discussie over de STER-reclame in de toekomst hervat zal worden, laten wij de tekst van dit memorandum hieronder integraal volgen. MEMORANDUM INZAKE DE STER-RECLAME Sedert de oprichting van de STER hebben de Nederlandse filmproducenten zich mede gericht op de produktie van t.v.-reclamefilms, ook t.v.-commercials genaamd. Deze produktie betekende een welkome verbreding van de smalle basis, waarop het filmbedrijf in ons land werkte, namelijk met een omzet van thans ruim 1 miljoen gulden, dit is ca. 30 van de totale Nederlandse filmproduktie, exclusief de speelfilmproduktie. Producenten investeerden tonnen in de noodzakelijke kost bare beeld- en geluidsapparatuur, in de inrichting van welis waar kleine, maar goed geoutilleerde studio's voor beeld- opnamen en/of geluidsafwerking. Laboratoria investeerden vele honderdduizenden guldens in machines voor het uitvoeren van de veelsoortige speciale effecten, die juist in t.v.-reclamefilms worden toegepast. De produktie van t.v.-commercials is een zeer gespeciali seerde activiteit, en derhalve werd in de loop der jaren een reservoir van specialisten op de verschillende deelge bieden gevormd. Filmtechnieken, zoals de beeld voor beeld- opnamen van poppen en bewegende voorwerpen, en de tekenfilm zijn zonder de commercial-produktie niet meer kostendekkend in ons land in stand te houden en zouden slechts door Rijkssubsidie aan kunstzinnige filmers kunnen blijven bestaan. Hoe merkwaardig het ook moge klinken, de STER-reclame- films vormen een belangrijke leerschool voor regisseurs, cameralieden en geluidstechnici door de eisen van gecom primeerde kennisoverdracht, technische perfectie, preciese timing, spelregie e.d. waar men bij de realisering van speel films, bedrijfs-, instructie- en documentaire films, profijt van trekt. In de conjunctuurgevoelige filmproduktie draagt de STER bij tot een zodanige mate van continuïteit in de betrokken bedrijven, dat het wegvallen van deze produktietak zeer ernstige gevolgen zou hebben voor de werkgelegenheid, zo niet voor de bestaansmogelijkheid van een aantal pro- duktie-ondernemingen. Verliezen op de geïnvesteerde kapi talen kunnen deze situatie nog slechts verergeren. Wij voorzien, dat bij het wegvallen van de STER-produktie ongeveer 100 vaste medewerkers in produktie-, studio- en laboratoriumbedrijven ontslagen zullen moeten worden, waarboven nog enige honderden free lance-medewerkers komend uit de sectoren van commentaarsprekers, decor bouwers, cameralieden, camera-assistenten, elektriciens, belichters, requisiteurs, materiaalleveranciers etc. De omzetverliezen bij beeld- en geluidsstudio's en de labo ratoriumbedrijven kunnen op enige miljoenen per jaar ge steld worden. Wij pleiten dan ook voor handhaving van de STER, waarbij wij buiten het voorgaande de volgende argumenten aan voeren. De uitvoering van de STER-reclame is een weloverwogen besluit geweest van Regering en Parlement, dat verstrek kende gevolgen heeft meegebracht in de personele en financiële sfeer van film- en reclame-ondernemingen. De discussie, zoals die tot nu toe in de Tweede Kamer werd gevoerd, is aan deze aspecten volledig voorbijgegaan. Bovendien komen in de normale t..v-uitzendingen reclame- en commerciële uitingen dermate veelvuldig en dikwijls onvermijdelijk voor, dat het discriminerend zou zijn de t.v.- reclame als een té indringend en onethisch reclamemedium af te wijzen. Het zou evenzeer discriminerend zijn t.v.- reclame op andere wijze te benaderen als de overige reclamemedia. Indien wij het al eens zouden kunnen zijn met de kritiek op bepaalde commercials, waarvan de vele goede dan mede de dupe zouden worden, dan is het zaak te wijzen op het nimmer gehanteerde artikel 14 van de STER-voor- schriften betreffende limitering van het aantal uitzendingen van dezelfde commercial. Onzerzijds is in het verleden bij herhaling op hantering van deze bepaling aangedrongen, echter zonder resultaat. Het eigen belang van de producent in deze weegt minder zwaar dan de gemakzucht van de adverteerder. Voor de 16

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1976 | | pagina 16