FILMS FROM HOLWND FILMMARKT CANNES 1976 Voor de vierde maal heeft de Bond met behulp van de in tussen bekende fraaie stand samen met de Afdeling Film van de Rijksvoorlichtingsdienst, acte de présence gegeven tijdens de Internationale Filmmarkt, die van 13 tot en met 28 mei is gehouden in het kader van het jaarlijkse Film festival van Cannes. Helaas was ons land er in tegenstelling tot het vorige jaar („Mariken van Nieumeghen") niet in geslaagd met een Nederlandse hoofdfilm tot het festival programma door te dringen, zodat wij het moesten doen zonder de extra gla mour van het ,,en compétition" zijn. Er werd dit jaar, na onderling overleg met de betrokken producenten, vrijwel geheel overgestapt op het gebruik van video-banden voor de presentatie van Nederlandse films in de stand. Dit medium levert onder andere veel minder transportproblemen op en biedt het grote voordeel, dat adspirant-kopers onmiddelijk de gewenste films of gedeel ten daarvan te zien kunnen krijgen. In de stand was voor dit doel een schuifwand aangebracht, waardoor een deel van de ruimte in een kleine showroom getransformeerd kon worden, uitgerust met kleuren video afspeelapparatuur. Dit nieuwe systeem heeft naar tevredenheid gewerkt en zal dan ook worden geprolongeerd. Voor een aantal van de Nederlandse hoofdfilms en korte films bestond een redelijke belangstelling, hetgeen leidde tot verkopen naar het buitenland of afspraken voor nadere onderhandelingen daarover. De aanwezige hoofdfilmpro ducenten en de vertegenwoordigers van de Rijksvoorlich tingsdienst, die zich speciaal bezighielden met de verkoop van korte films, toonden zich aan het einde van de film markt niet ontevreden over de gang van zaken en waren het er over eens, dat de resultaten van onze collectieve ver tegenwoordiging tijdens deze en voorgaande filmmarkten, thans merkbaar gaan worden, zodat, naar hun mening, zeker op de ingeslagen weg dient te worden voortgegaan. In het kader van de filmmarkt werd dit jaar opnieuw met medewerking van C.R.M, een brochure over recente Neder landse speelfilms uitgegeven. Dit boekje, dat een goed onthaal kreeg, sloot aan op de uitgave van 1973, zodat thans een compleet overzicht bestaat van de sindsdien ver schenen Nederlandse hoofdfims. Op 24 mei werd een Nederlandse dag in Cannes georgani seerd, waarbij in een non-stop vertoning van 13.00 tot ca. 01.30 uur 10 korte films en 5 hoofdfilms zijn vertoond in de bioscoop Le Royal, die ook in 1975 voor dit doel was ge bruikt. De korte films hadden alle betrekking op Nederland se beeldende kunstenaars en het programma van hoofd films bestond uit „Sherlock Jones" „Flanagan", „Pallieter" als Belgische/Nederlandse co-produktie, ,,De vrolijke bloed verwanten" en „Het jaar van de Kreeft". De filmvoorstellingen waren gratis toegankelijk voor het publiek van Cannes, maar ondervonden desondanks van die zijde minder belangstelling dan in 1975. In cle namiddag werd in een plaatselijk restaurant een Ne derlands borreluurtje gehouden, waarbij ook ditmaal de nieuwe haring en de kaashapjes niet ontbraken. De belangstelling hiervoor was weer bijzonder groot en er bleek duidelijk dat dit evenement zeer in de smaak viel, niet in de laatste plaats bij do talrijke aanwezige Neder landers. Ds party werd mede opgeluisterd door de aan- wedigheid van onder andere Willeke van Ammelrooy, Sylvia Kristel, Hugo Claus en Joris Ivens. Resumerend kan worden gsteld, dat de Nederlandse akti- viteiten ook dit jaar geslaagd kunnen worden beschouwd en derhalve herhaling verdienen. Sylvia Kristel in volle glorie

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1976 | | pagina 18