SPREKENDE MUZIEK VOOR ZWIJGENDE FILMS OSTOTHS ENGLISCHE FILMMUSIK Albert W Ketèlb^y lil fm hit BoSWORTH^Cb. LEIPZïG' mji BAN© I 'M», i - a Jiomponierl von In bijna honderd jaar filmgeschiedenis is veel van wat de film heeft gemaakt tot wat het nu is verloren gegaan. Als gevolg van mens elijke nalatigheid, dan wel kleine of grotere natuurrampen, weten we van het bestaan van ontelbare films alleen uit tijdschriften of overgebleven notities van filmdistributeurs. Het celluloid, waarop de film ooit bestond, is verloren gegaan of gewoon vernietigd. Vergelijkbaar, maar erger, is het gesteld met de filmmuziek, en dan met name die uit de tijd van de zwijgende film. De muziek die toen geklonken heeft bij films in tenten op kermissen, in Veau-de- Ville-theaters en Music-halls, in Nickle-Odeons en in de eerste grote bioscopen, is veelal vervlogen na het moment dat The End' op het doek verscheen. Uit geschriften en overlevering weten we echter dat er nooit een film werd vertoond zonder enige vorm van muzikale begeleiding. Er werd zelfs aandacht aan geschonken in speciale wekelijkse rubrieken en tijdschriften (kom daar tegen woordig maar eens om) en de kwaliteit van de muziek vormde een belangrijke factor in de onderlinge concurrentiestrijd tussen bioscopen. Steeds meer geld werd geïnvesteerd in musici en orkesten en naarmate de films langer en duurder werden en de bioscopen groter en luxer, kwamen er steeds meer musici in dienst van de filmindustrie. In Amerika ontstonden in de twintiger jaren mam moet bioscopen (zoals het 'Roxy' in New York met 6.200 zitplaat sen) die meer dan honderd orkest-musici op de loonlijst hadden staan, nog afgezien van de solisten, het koor, het ballet en de variètè-artiesten van het voorprogramma. Film was groot spek takel geworden en dat wilde men ter plaatse zien. „ATMOSPHERIC SYMPHONtES" Aangezien elke bioscoop zelf zorg droeg voor de muzikale bege leiding van het filmprogramma, was de variëteit erg groot. Afge zien van het financiële aspect, dat de grootte van het orkest be paalde, vervulde de smaak van het plaatselijke publiek een be langrijke rol: De exploitant wilde dat de film door zijn 'doelgroep' gewaardeerd werd en muziek had daarin een dienende functie. Het was toentertijd dan ook onmogelijk om, zoals tegenwoordig, te spreken van 'de' filmmuziek van een film. Wat er bij de film gespeeld werd hing af van waar, in welke bioscoop, hij gedraaid werd. Neem je nu, 60 jaar na dato, een kijkje in wat er over is aan muzi kale aanwijzingen en partituren voor zwijgende films dan lijkt het in eerste instantie of er niet veel veranderd is. Allereerst zijn er van veel films zogenaamde Cue-Sheets overge bleven. Door distributeurs bijgeleverde overzichten, waarin het gebruik van bepaalde muziekwerken, per scène werd voorgeschre ven. Op het eerste gezicht een duidelijk houvast, ware het niet dat deze aanwijzingen meestal niet opgevolgd werden, om verschil lende praktische redenen: Voorgeschreven stukken waren niet voorhanden, of stonden niet op het repertoire, men vond de muziek niet geschikt voor het publiek, de film was op allerlei manieren ingekort zodat het tijd schema niet meer klopte, etcetera. Daarnaast werden voor een in verhouding klein aantal films (in Amerika circa 500) geheel uitge schreven 'synchrone' partituren samengesteld dan wel gecom poneerd. Zo'n partituur werd geleverd bij de film, maar ook deze werd meestal alleen in het première-theater gespeeld en daarna, wanneer de film door het land ging, opzij geschoven. 17 Nr. 1. NV 2, Nr. 3. Nr. 4. Band I. Dramatic Agitato. Szenen. Araary ilisi OraziSser Tanx. Arabian Nights i Arabiscise Nachts. OrtatteMScta SïetH'a Professional Mar.;!» Feat- marsch. Tnureph- mi PttBtfaHW*«> True Love i Treue Lïebe. Sentiratmtaie «rtci txnari^e Sxeoen. Mysterieus Qeheimni». ftiKbfeclsef-umSftiirfc'satne Sxefietï. i Sr. Band II. 7. Comedy Komödie. S.The Wanderer'g Return, Waoderers Heirakehr, HausUch© Szenen. Seriïimemaifc 9. Storm-Music Stitnn- Musik, Wind «ïui Wetter. W. Love's Awakening I Lie- beserwacben. i-iebessjeneit. 1 È^ha«£ody Appassionata. i.2. Agitato Furtoso. Par Aol- ftjhf-, Tomtiit- umi StreifcsxeHefl. Preïse der F;i«)te1m«amer: Orcliestöf M. 3. y Saioa-Orchester M. 2M, Pfano-Kür.<J. M. —.6fi, t»r«(*e d*r ÏA&8«t«: Piano-Kottd. t*J«t HannufliüffiM. 2,--, fede Eiïtielstiintïie M. L20, PtariO'Stfio je M. 2,50. NEW Y€>m,K >~>!ti'.'..t£kiï!"ti,

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 17