MEEVALLERS MISSERS MEEVALLER Republic Pictures Centrafilm was door de jaren heen het kantoor met jeugdfilms geweest. Vooral met de in het Nederlands nagesynchroniseerde sprookjesfilms werden vóór 1940 al behoorlijke zaken gedaan. Een vast produkt had Centrafilm eigenlijk niet. Van de Amerikaan se kantoren was er vóór 1940 niet één meer vrij. Republic Pictures was in 1937 voor twee jaar gekontrakteerd door Odeon Film tegen vaste royalties. Het was de periode van de westerns met o.a. Roy Rogers, Gene Autry, Alan Lane en Tom Mix. Odeon Film werkte met de Republic films heel aardig en daar in die vooroorlogse periode tegen vaste prijzen werd verhuurd, kon elke vrijdag een lijstje worden opgemaakt van de in die speel- week lopende programma's met de verhuurprijzen. Wanneer de films tegen vaste royalties waren ingekocht, kon elke week pre cies worden bijgehouden hoe het met het terugverdienen van de investeringen stond en of de vaste kosten gedekt waren. Tegen woordig is verhuur tegen vaste prijzen ondenkbaar, omdat de omstandigheden niet meer te vergelijken zijn. In maart 1940 moest er door Odeon Film weer onderhandeld wordem met Republic Pictures over een nieuwe overeenkomst. Uit Londen kwam de onderhandelaar Mr. Kalker, een vriendelijke maar keiharde zakenman en recht door zee! Tijdens de onderhan delingen bleek dat Republic enkele A-films op percentage-basis wilde laten distribueren en dat de royalties voor de rest van het produkt flink verhoogd - en in sommige gevallen zelfs verdubbeld - moesten worden. Odeon Film draaide weliswaar aardig, maar had met de produktie van de Nederlandse film "De drie wensen" een flink verlies gele den en wilde niet direkt weer zulke zware verplichtingen aangaan. De heer Kalker besloot hierop kontakt op te nemen met Centra film, dat ook geïnteresseerd was en deed Odeon de toezegging alsnog een poging tot het afsluiten van de deal te doen, mocht hij met Centrafilm niet tot zaken kunnen komen. Tegen de verwachting in aarzelde Centrafilm geen moment en sloot een kontrakt af met Republic. Ondanks de oorlogssituatie bestelde Centrafilm van een groot aantal films het kopie- en reklamemateriaal dat in de loop van april 1940 binnenkwam. Toen dus in mei 1940 Nederland in de oorlog betrokken raakte, lagen de kluizen van Centrafilm vol met nieuw materiaal. Dit materiaal doorstond de oorlog goed en Centrafilm kon na de bevrijding direkt een groot aantal nieuwe films uitbren gen en was daarmee bijna alle onafhankelijke verhuurkantoren voor. Waren de z.g. A-films op enkele uitzonderingen na weinig suksesvol, Gene Autry, Herman Brix, Roy Rogers en al die ande ren waren echte kassuksessen. En niet te vergeten de onverge lijkbare serie-films, zoals "De trommen van Fu manchu", "Jesse James" en "De duivels van de rode cirkel", die liepen als een trein. Na enkele jaren, toen het aanbod van films steeds groter werd, verdwenen deze films naar de matinee-voorstellingen, waar ze een vast onderdeel van de programmatie werden. Er waren maan dagen dat er twintig of meer matinee-programma's werden ge boekt. Het totaal aantal matinee-programma's varieerde weke lijks van zo'n zestig tot negentig met als uitschieters de feestwe- ken met soms meer dan honderd. Voor zover ik me kan herinne ren was er record een totaal van 117 matinee-programma's in één week! De opbrengst varieerde per plaats en per theater aanmerkelijk, maar in de vijftiger jaren lag het gemiddelde toch wel op f 100,--. In totaliteit was het een behoorlijke dekking van de vaste kosten. Maar de terugggang in het bioscoopbezoek begon zich al aan te dienen en ook de matinee-voorstellingen hadden daar onder te lijden. Stimuleren van het bezoek lukte niet erg. Tot op een dag onze huisfotograaf zich liet ontvallen, dat hij ver moedelijk een reuze miskoop had gedaan. Hij had uit een faillisse ment tweehonderdduizend velletjes fotopapier gekocht in de veronderstelling dat hij daar wel emplooi voor zou kunnen vin den, maar na weken was dat nog niet gelukt. Er ging een lampje branden! Daar zat voor ons iets in: bij elke matinee-voorstelling aan elke bezoeker een foto uitreiken van de acteur uit de vertoonn- de film. We namen de proef op de som. De kostprijs werd bepaald op 2 cent per foto en aan de theaters werd f 25,-- per 1000 foto's in rekening gebracht. Het werd een enorm sukses! Vooral in de grote steden waar meerdere theaters in dezelfde speelweek mati- nee-films van Centra vertoonden, werd het een rage. Er ontstond een levendige ruilhandel. Het bezoek steeg aanzienlijk vergeleken bij de voorafgaande weken, de recettes stegen met 50%. Na het einde van de aktie bleek echter dat de langzaam ingezette teruggang van het bioscoopbezoek niet te stoppen was. Het ging weliswaar langzaam en er zaten vooral bij nieuwe Nederlands gesproken films en Walt Disney-films nog genoeg uitschieters, maar wanneer men nu de agenda's van de bioscopen bekijkt, dan komt men nog maar enkele matinee-programma's tegen. Zestig tot negentig matinee-programma's inéén week van één verhuurkantoor! Die lopen er nu niet meer in het hele land! Niettemin profiteerde Centrafilm behoorlijk van de 'miskoop' van de huisfotograaf en eerder dus al van het kontrakt met Republic Pictures. MISSER Filmverhuur tijdens de bezetting. Een stap in het duister. Een van de maatregelen die tijdens de bezetting werd genomen, was die volgens welke een verhuurkantoor verplicht was haar volledige produktie voor de aanvang van het seizoen aan te kon digen. Bovendien moesten de films worden ingedeeld in een bepaalde rangorde aan de hand waarvan dan de verhuurpercen- tages werden vastgesteld. De uit te brengen films moesten der halve van te voren worden gewaardeerd en in een bepaalde per centage-groep worden ingedeeld. Deze indeling mocht geduren de het betreffende verhuurjaar niet meer worden gewijzigd. Verder moest de produktie in twee gelijkwaardige blokken wor den verdeeld en nog een keer in drie gelijkwaardige blokken etc. De gelijkwaardigheid kon natuurlijk vooraf uitsluitend worden bepaald door de aan de films toegewezen verhuurpercentages. De verhuurkontrakten waren voorbedrukt met blokindelingen en verhuurpercentages. Ook alle andere bepalingen, o.a. een vergoe ding voor het gebruik van reklamemateriaal, lagen van te voren vast en konden niet worden veranderd. De verhuur van een produkt in plaatsen met meer dan éeen bios coop beperkte zich dan ook eigenlijk tot het verdelen van de blok ken. In de praktijk kwam het erop neer, dat de 'vaste' klant het eerste keuze-recht kreeg. Wanneer die er niet was, werd er ge- 21

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 21