VAP-NIEUWS SAM NIEUWS DE AV FEDERATIE NEDERLAND AFN EN DE MAP Op 17 april 1990 is de Audiovisuele Federatie Nederland AFN geïntroduceerd. De AFN is tot stand gekomen na signalen van het Ministerie van Economische Zaken, die een gebrek aan organisa tie en samenwerking in de av-sector signaleerde. De av-branche is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen tak van economische bedrijvigheid. De totale omzet in de sector bedroeg in 1989 circa 1,2 miljard gulden (0,8 ten behoeve van de omroe pen en 0,5 voor het particuliere bedrijfsleven). Ruim 5.000 per sonen vinden inmiddels werk in de av-sector. De AFN kwam er niet zonder slag of stoot. De stuurgroep die ruim een half jaar gewerkt heeft aan de formering, had moeite om de visies van de sectoren produktie, faciliteiten en hardware even wichtig op elkaar af te stemmen. De VAP heeft een aktief aandeel gehad in de dicussies; de bestuursleden P. de Man, P. Schepman en P. Dekker woonden vrijwel alle besprekingen bij. Het verheugt de VAP dat de heer B. Kroon, tot september 1990 directeur van Toonder Studio's, bereid is gevonden als onafhan kelijk voorzitter van de AFN op te treden. De jarenlange ervaring van Kroon en zijn inzicht in het functioneren van de av-industrie rechtvaardigen de verwachting dat de federatie in hem een krach tige coördinator heeft gevonden. Het ANF-bestuur zal daarnaast een directeur aantrekken zodra het Ministerie van EZ definitieve toezeggingen omtrent de medefinanciering heeft gedaan. Tevens komt er administratieve ondersteuning en zal waarschijnlijk een full time functionaris kunnen worden aangesteld die zich uitslui tend gaat bezighouden met Nederlandse av-opleidingen. In de interim-periode is de heer P. Schouten, directeur van de NVAVFB, voor drie dagen per week aangesteld als projectleider Quick Scans voor de AFN. Drie sectoren De AFN bestaat nu uit drie sectoren te weten: produktie, facilitei ten en hardware. De VAP vervult de voortrekkersrol in de sectie produktie en is in gesprek met andere organisaties over mogelij ke toetreding. De OTP heeft een welwillende houding aangeno men. Daarnaast bestaat ook overleg met de Speelfilmproducen ten en de Vereniging der Verenigde Commercial Producenten VCP. Einddoel van de VAP is een evenwichtige verdeling van de verte genwoordiging van produktiebedrijven binnen de AFN. Met het bestuur van de Vereniging van Film- en Televisiemakers NBF bestaat eveneens overleg. Mogelijk zal de NBF te zijner tijd als geassocieerd lid van de AFN toetreden. Vanaf het begin van de discussies heeft het VAP-bestuur binnen de sector faciliteiten intensief overleg gevoerd met de Nederland se Vereniging van Audio/Video Facilitaire Bedrijven NVAVFB. Daarbij stond centraal de enigszins onlogische situatie dat zowel de VAP als NVAVFB een aantal facilitaire leden in de gelederen kent. Gemis aan regelmatig overleg tussen de verenigingen werd door beide partijen als negatief beoordeeld. Diverse formules tot samenwerking zijn met de NVAVFB besproken. Intern is bij de VAP inmiddels een herstructurering in gang gezet, waarbij de facilitaire leden in een aparte groep met eigen bestuur zijn ondergebracht. In de toekomst wordt verdere samenwerking met de NVAVFB niet uitgesloten, maar het eigen karakter van de VAP mag daarbij niet in het geding komen. Aktiviteiten Hoewel de AFN nog niet volledig operationeel is zolang de staf niet is aangesteld, werpen de eerste inspanningen hun vruchten af. Zo is de AFN nu vertegenwoordigd in het Nederlands Platvorm HDTV. Het projekt Toeleveren en Uitbesteden T&U van het Minis terie van EZ biedt av-bedrijven de mogelijkheid tot het uitvoeren van quick scans. Het gaat om de analyse van de aktiviteiten met daaraan gekoppeld een advies voor het toekomstige bedrijfsbe leid. De kosten bedragen f 10.000,-- tot f 15.000-, met een sub sidie van 50% door het Ministerie van EZ. In een later stadium zullen via het T&U projekt ook experimente le, brancheversterkende av-projekten ondersteuning krijgen. Daarbij gaan de gedachten uit naar de produktie van een CD-1, het starten van een branchetijdschrift en promotionele aktivitei ten. Zogeheten verbeterakties die voortkomen uit de quick scans kunnen door het Ministerie van EZ voor 40% gesubsidieerd wor den met een maximum van f 40.000,--. Ook is de AFN direct betrokken bij de organisatie van de vakbeurs Media Visie 1991, in samenwerking met de RAI in Amsterdam. De producentenpresentatie zal hier een verbeterde aanpak krij gen, terwijl daarnaast opnieuw een uitgebreid congresprogram ma op stapel staat. Instelling van een studiecentrum voor de av-sector heeft inmid dels de aandacht van het AFN-bestuur. Het is denkbaar dat diver se hardwarefabrikanten hun produkten centraal gaan demonstre ren, terwijl er bovendien wellicht in samenwerking met het Plat form HDTV een demonstratie- en promotieafdeling voor high definition tv komt. Consequenties Voor de VAP heeft de start van de AV Federatie Nederland als consequentie dat een aantal aktiviteiten nu op een meer centraal niveau kunnen plaatsvinden, met een te verwachten verhoogde effectiviteit. De bestuursleden van de VAP kunnen zich hierdoor sterker richten op zaken die in het directe belang zijn van de leden. Dit zal mede worden gerealiseerd doordat VAP-bestuursleden, volgens de bestaande plannen, gerichte taken krijgen en binnen het bestuur verslag doen van hun inspanningen. De VAP heeft zich in luttele jaren ontwikkeld van kleine vereniging tot de meest daadkrachtige en omvangrijke vereniging binnen de av-wereld. Het bestuur hoopt van harte dat de start van AFN deze ontwikkeling verder kan versterken. NIEUWE LEDEN Het audiovisuele produktiebdrijf Pérukel Klaus is op advies van de ballotage commissie door het VAP bestuur geaccepteerd als lid. Het adres is: Pérukel Klaus, mevrouw E.KIaus, Oosteinde 15-17, 1017 WT Amsterdam. Tel. 020-249954. SAMAWARD VOOR TOONDER STUDIO'S EN NOLET DISTILLEERDERIJ Tijdens de jaarlijkse SAM Film- en Videomanifestatie zijn op 12 en 13 juni 1990 de onderscheidingen uitgereikt aan de beste audio visuele programma's. Deze programma's zijn het afgelopen jaar gemaakt in opdracht van het bedrijfsleven, overheid en instellin gen. De hoogste onderscheiding, de SAM Award, is toegekend aan 'The Ketel One Story' van opdrachtgever Nolet Distilleerderij en pro ducent Toonder Studio's. De regie was in handen van Pieter-Rim de Kroon en het scenario is van Henjo Guitjens. 27

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 27