RECIFICATIE "Het programma gaat recht op het doel af. In nog geen negen minuten wordt het produkt - handgestookte jenever - als een exclusiviteit gepresenteerd. In mooie beelden en met innemende humor. Een technisch juweeltje", aldus het juryrapport. De eerste prijswinnaars in de vijf catgorieën waren automatisch genomineerd voor de SAM Award. Het waren 'Pushing the Li- mits' van opdrachtgever Philips International en producent Henk van Mierlo Kreatieve Kommunikatie, 'The Ketel One Story' van opdrachtgever Nolet Distilleerderij en producent Toonder Studio's, 'Elcker' van opdrachtgever Bank voor Nederlandsche Gemeen ten en producent Polygoon, 'Ganzenproblemen' van opdracht gever Vogelbescherming en producent Musch en Tinbergen en 'Onder vuur' van opdrachtgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en producent Circon. Prijswinaars SAM Award en Ie prijs categorie Industriële produkten, projecten en materialen 19e SAM Film- en Video manifestatie. Vlnr. G. van Dorth (voorzit ter SAM), P de Kroon (Toonder Studio's) en CD. Nolet (Nolet Distilleerderij) Extra prijzen Dit jaar zijn twee extra prijzen door de jury uitgereikt, te weten: Prix d'Amsterdam De Prix d'Amsterdam is gegeven aan de produktie met het beste scenario. De winnaar van de Prix d'Amsterdam is 'Elcker'. Het juryrapport meldt over deze film:"Hoewel doelgroep gericht - burgemeesters en wethouders - ook zeer onderhoudend voor een groot publiek. De film duurt 43 minuten, maar de jury heeft zich geen moment verveeld. Hier en daar is het spel wat gechargeerd, maar dat is ternauwernood storend. De regie is prima, evenals de casting. En: er zit humor in, geslaagde humor." Het scenario is geschreven door Sander Francken, Pieter Harts en Diederik Koo- pal. De opdrachtgever is Bank voor Nederlandsche Gemeenten en de producent Polygoon. De nominaties waren 'Ucosan, omdat baden een genoegen is' van Kool, de Smeth anderen, 'Elcker' van Ploygoon, 'Wonder lijke Impressies uit de Automatiseringswereld' van Fröger en Staudenmaijer en 'Nachtwake' van Cisca Mommenhoff. VAP vakprijs De VAP vakprijs wordt uitgereikt aan een opdrachtgever voor de meest vernieuwende produktie. Deze extra prijs wordt gegeven aan een opdrachtgever voor wie het moeilijk is geweest om op voorhand goedkeuring te geven aan de uitvoering van de produk tie aan de hand van het scenario. De VAP vakprijs ging naar 'Dat houden we apart' van het Ministerie van VROM en producent Added Films Holland. De nominaties waren 'Bandstand' van Forbo Novilon en 'Auto matisch meer verdienen' van Schuitema Groothandel, beide produkties zijn van producent Majoor Beishuizen, 'Dat houden we apart' van het Ministerie van VROM en producent Added Films Holland en 'Onder vuur' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en producent Circon. ALGEMEEN Het aantal inzendingen voor de manifestatie is ten opzichte van 1989 gedaald van 150 naar 130 inzendingen in 1990. Van deze 130 inzendingen zijn er 104 vertoond. De jury was van oordeel dat 26 programma's de toets der kritiek niet konden doorstaan. Het aantal te vertonen produkties op film bedraagt 23 en op video 81. Het totale produktiebedrag van de 104 programma's bedraagt 16 miljoen gulden. Het gemiddelde produktiebedrag ligt op 154.000,- -, dat is 29.000 gulden hoger dan in 1989. De jury De heer Van Dorth meldt als juryvoorzitter in zijn juryrapport nog het volgende: "Zoals elk jaar waren er nu ook weer tal van, voor het doel, goed bruikbare film- en videoprogramma's. Het niveau van de in dit jaar beoordeelde produkties ligt gemiddeld duidelijk lager dan vorig jaar. Gemiddeld: dat betekent dat er uitschieters zijn zowel naar boven als naar beneden. Maar de uitschieters naar beneden waren in de meerderheid. Het percentage niet vertoonde produkties is te groot, ongeveer 20 procent. Met name in de cate gorieën A en B vond de jury de kwaliteit matig en soms ronduit slecht, terwijl dit categorieën zijn die nogal eens voor vuurwerk plegen te zorgen. Het is moeilijk om daarvoor een oorzaak of oorzaken aan te wij zen. De vraag is gesteld of de grote omvang van het aantal op drachten - en dus de verhoogde werkdruk bij de producenten - van invloed is geweest op de kwaliteit, ledere producent kan die vraag voor zichzelf het beste beantwoorden. Ook vraagt de jury zich af of menige produktie niet tot een kwali tatief beter resultaat zou zijn gekomen als er een evenwichtiger samenspel zou zijn geweest tussen opdrachtgever en producent. Meermalen is opgemerkt dat muziek nogal eens het stiefkind van een produktie is en voorts dat het scenario ook nogal eens onder de maat is. De vraag zal opnieuw aan de orde moeten komen of twee film- en videodagen niet teveel is. Als kwaliteit tonen een beslissend crite rium is, is teruggaan naar één film- en videodag misschien wen selijk. Tegelijkertijd moeten wij de vermelde kritiek relativeren door, zoals in het begin reeds gezegd, op te merken dat er ook veel goeds is gemaakt. En dat verdient grote waardering." Peter Kanters In het juninummer (pag. 15) werd vermeld dat de program ma's van het Filmmuseum met ingang van 1 september tij delijk in Kriterion (Roesterstraat) worden vertoond. De korrekte aanvangstijden van de voorstellingen zijn: 17.30 uur en 19.30 uur, om 22.00 uur worden films van IAR vertoond. 28 ttMÊiÈÈÈÈÈÈÈÈÈÉ, -- -I

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 28