Cinescope-info Kassa-automatisering <Söm@g@°)[p( Een nieuwe vaste rubriek in FILM. Voortaan zal Cinescope in ieder nummer van FILM wetenswaardigheden over bioscoopreclame melden. Dit kan nieuws zijn over vertoningsmogelijkheden, technische zaken, de kijk van ad verteerders op de bioscoop etc. Tevens zullen wij u op de hoogte houden van de ont wikkelingen op het gebied van de kassa-automatisering waarin Cinescope ook een rol speelt met name ten behoeve van de moederondernemingen Jogchems Theaters B.V. en Wolft Beheermaatschappij B.V. Deze keer beschrijft onze sales-medewerker Albert van Rijmenam een aantal zaken die speelden op het SAWA-reclame festival in Cannes en wij zijn in het archief gedoken om een aantal oude, bijna antieke, dia's onder het stof vandaan te halen, letterlijk bios coopreclame uit de oude doos. De laatste jaren is er veel gezegd en geschreven over automatisering van de kaartver koop. Ondermeer ingegeven door de overtuiging dat er aan bezoekers meer service geboden moet worden zijn een aantal exploitanten gaan zoeken naar een systeem dat aan een aantal eisen moest voldoen zoals: - snelle afhandeling aan de kassa - eenvoudige bediening voor kassière en bedrijfsleiding - goede verwerking van reserveringen Om dit optimaal te realiseren moet er met minimaal 2 PC's gewerkt worden zodat 2 kassières gelijktijdig tickets kunnen verkopen of dat er tijdens de verkoop reserverin gen kunnen worden opgenomen. Dit systeem kan worden uitgebreid met 1 PC op het kantoor van de bedrijfsleiding. Hierop kan de verkoop worden gevolgd, reserveringen opgenomen en dag- en weekoverzichten worden aangevraagd. Aangezien de PC's met elkaar moeten communiceren dient er tevens netwerk hard- en software te worden aangeschaft. Afhankelijk van de hardware-keus (IBM of compatible PC's - snelle ticket-printers of eenvoudige matrixprinters) en eisen hieromtrent van de software-leverancier zijn de kosten hierdoor vaak een belangrijk argument voor de keuze. Er bestonden reeds enige jaren twee software-pakketten die in een aantal Europese landen in voornamelijk grotere bioscoopcomplexen in bedrijf waren. De laatste tijd zijn hier twee aanbieders bijgekomen. Aanbieders software Het eerste systeem dat in Nederland werd gepresenteerd was van het Westduitse bedrijf Cinema Computer Svstems (CCS). Dit systeem is ontstaan vanuit de bioscoop en draait momenteel in een groot aantal Europese theaters. Het voldoet zonder meer van alle bovenvermelde eisen zoals uit proefopstellingen bij de 3 grote exploitanten Jogchem's, Cannon en Wolff is gebleken. Nadeel van het systeem is echter dat CCS de software in principe uitsluitend levert samen met de vrij dure IBM - hardware hetgeen, zeker hij de netwerk-versie, een vrij dure aangelegenheid wordt. Een ander systeem dat reeds in vele theaters draait is het Engelse C.A.T.S. (Compu- terised Automatic Tickets Sales) systeem, in Nederland vertegenwoordig door Film- tronics. Dit systeem kan zowel op IBM als op compatible systemen draaien. Het Deense bedrijf Control Systems heeft het pakket Biotek ontwikkeld. Dit is in Skan- dinavië in een aantal kleine en grote bioscopen geïnstalleerd. De Nederlandse verte genwoordiger Audilog levert de hardware (compatible) voor deze software en innmid- dels is in Wageningen een eerste proefopstelling gerealiseerd. Duware. het bedrijf van Herman Dubach heeft inmiddels, als eerste serieuze Neder landse aanbieder, een systeem in ontwikkeling hetgeen binnenkort in Vlissingen en Nijmegen een proefopstellingen zal kennen. Aangezien hij de andere systemen en ervaringen van exploitanten heeft bestudeerd en hij reeds geruime tijd alle ins en outs Filmreclame b.v. Bioscoopreclame b.v. Automatisering b.v. Oudegracht 154 Postbus 773 3500 AT Utrecht tel.: 030-315872/315819 fax 030-315227 In het volgende nummer van FILM zullen wij uitgebreid ingaan op het door Cinescope nieuw ontwikkelde voorprogramma. Nu reeds kunnen wij u mededelen dat dit, door Toonder Studio's vervaardigde, VOORFILMFESTIVAL" op 7 september a.s. in Bios coop Catharijne gepresenteerd zal worden. Vanaf 15.30 uur kan iedere geïnteresseerde hier kennis van nemen. Ook zullen wij in iedere aflevering van Cinescope-info èèn of meerdere medewerkers van Cinescope aan u voorstellen. Wij hopen dat èèn en ander de lezers van FILM zal interesseren en staan uiteraard altijd open voor uw suggesties. Piet Davelaar Adj. Directeur en van de Nederlandse bioscoopwereld kent zal waarschijnlijk ook dit systeem zeer goed bruikbaar zijn en specifiek op de Nederlandse situatie zijn toegespitst. Bespreekgejd Zonder uitzondering hadden alle buitenlandse leveranciers in eerste instantie geen rekening gehouden met het blijkbaar typisch Nederlandse verschijnsel van bespreek- geld. Door CCS en CATS is dit inmiddels ingebouwd en ook Biotek zal dit doen om een kans op de Nederlandse-markt te maken. Belangrijk is uiteraard hoe dit bespreekgeld tot uiting komt op tickets, lijsten e.d. Appels en Peren Een ieder die overweegt een systeem aan te schaffen dient er op te letten dat hij zich goed moet realiseren aan welke eisen en wensen èèn en ander moest voldoen. Er moet worden opgepast dat er geen appels met peren worden vergeleken. Een IBM-netwerk met 2 snelle ticket-printers is niet vergelijkbaar met een enkelvoudi ge PC voorzien van een eenvoudige matrixprinter, alles overigens met bijbehorende prijskaartjes. Kosten Als men kassa-automatisering overweegt spelen kosten uiteraard een grote rol. alleen de eerste investering doch ook doorlopend onderhoudskosten van hard software, aanschaf tickets, linten e.d. dienen te worden meegewogen. Niet te berekenen valt het eventuele aantal extra bezoekers die vanwege een soepelere bespreeksysteem worden getrokken. Ook kan dit systeem er toe leiden dat er, door volume of prijsverhoging meer bespreek geld binnenkomt. Voorts zijn een aantal kosten te dekken door reclame op de tickets te drukken. Andere mogelijkheden Behalve de kaartverkoop zijn er in de bioscoop uiteraard veel meer mogelijkheden voor de PC's. In de eerste plaats valt te denken aan de buffet- en uren-administratie. Voorts bestaat er (bij CCS en C.A.T.S.) een systeem voor monitor-informatie, zoals b.v. in Grand Amersfoort is geïnstalleerd. Koppeling van de kassa-cijfers aan filmhuur- en financiële administratie kan uiteraard een volgende stap zijn. Bij de grote exploitanten met bestaande automatisering op het hoofdkantoor kan dit door middel van modems of diskettes, bij de kleinere zou een, speciaal op Nederland gericht, stuk software moeten komen om afrekenstaten te berekenen, statistieken bij te houden etc. Een andere mogelijkheid is dit pakket af te luiden om èèn van de bestaande systemen. Onderzoek Gezien het grote aantal mogelijkheden en andere zaken waar men rekening mee moet houden lijkt het een goede zaak om op een objectieve manier de produkten met elkaar te vergelijken. Wellicht kan dit in het najaar gebeuren door middel van een enquête in alle bioscopen waar systemen staan opgesteld. Rekening gehouden zal moeten worden met zaken als prijs, functionalteit, bedieningsgemak en snelheid. Verder zou het wellicht aanbieders waardig zijn dat alle positieve en negatieve ervarin gen zouden worden uitgewisseld zodat een ieder zijn beslissing kan baseren op ratio nele gronden. Cinescope kan in dit geheel een informatieve en adviserende functie vervullen gezien ons bemoeienissen met de automatisering bij de beide moederonder nemingen Wolff en Jogchems's Theater. Voorts kunnen wij ticketreclame boeken. In de toekomst bestaat zelfs de mogelijkheid dat er een soort service-bureau wordt opgericht die het technisch onderhoud kan verzorgen. Zeker als er in Nederland veel systemen van dezelfde software zijn geïnstalleerd zal dit voor een ieder kosten- bespa rend kunnen werken. 32 I I

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 32