TER NAGEDACHTENIS AAN A.H. PIETERSE PERSONALIA COMMISSIES VERHUISD Op 15 juni 1990 is op 76-jarige leeftijd de oud-medewerker van het Bondsburo de heer A.H.Pieterse overleden. Bob Pieterse trad op 1 maart 1932 in dienst van de - toen nog -Nederlandsche Bioscoop bond, die nog maar 14 jaar bestond. Hij behoorde tot de werkers van het eerste uur, die het kleine Bondsburo onder leiding van de Heer A.Hoop, kende. Toen Bob Pieterse in 1979 met pensioen ging was hij 47 jaar werkzaam bij het Bondsburo. Allereerst als een soort duvel- stoejager. De vooroorlogse jaren waren voor hem min of meer een stageperiode, die hem rijp maakten voor de vele secretariaatsfuncties, die hij na de oorlog vervulde. Toen ik kort na de oorlog bij het Bondsburo kwam, heb ik uit eigen ervaring kunnen consta teren hoeveel werk Bob verzette, hoezeer hij ook altijd - en vaak ongevraagd - werk mee naar huis nam: de job moest worden gedaan, punt uit! In de beginjaren na de oorlog werd op het Bondsburo, dat toen onder directie van Jan Bosman stond, ontzettend veel werk verzet. Het was met recht een dolle, dwaze wereld. Er werd gezwoegd, maar ook veel gelachen. Het Bondsburo bruiste. In de wederopbouw van ons land gaf de Bond, wat het filmbedrijf betreft, leiding aan de ontwikkeling. Er zijn in die tijd grote dingen verricht, dingen waarop zij die erbij betrokken waren, terechts trots mogen zijn en zeker Bob. De werkdruk was zwaar. Men lette niet op de tijd en van overwerkvergoedingen had nog niemand gehoord. We vormden een geweldig team en Bob was daarin een voorbeeld. In die hectische jaren heeft Bob zich ontwikkeld tot een uiterst bekwaam secretariaatsmede werker. Hij had de verantwoordelijkheid voor het secretariaat van de Afdelingsraad (min of meer te vergelijken met de huidige Exploitantenraad), van de Afdeling Amsterdam en enige tijd later ook van het Dagelijkse Bestuur. Voorts was hij secretaris van het vestigingscollege de Commissie Nieuwe zaken. Bob beheerde ook het leden- en bedrijfsregister, dat hij van de' grond af opbouwde. Dit maakte hem tot de vraagbaak bij uitstek waar het aankwam op het verkrijgen van inlichtingen over personen en ondernemingen in de bedrijfstak. In dit opzicht schiep zijn pensionering een grote lacune op het buro, want het aantal mensen dat zich het verleden van de Bond, vanaf het prille begin, kon herinneren wordt steeds kleiner. Wanneer men spreekt over iemand die 47 jaar dezelfde zaak heeft gediend dan is men gauw geneigd te denken aan een stoffige figuur die, rustig op zijn stoel gezeten, het moment van zijn pensionering afwacht. Bob Pieterse was het tegendeel. Naarmate de jaren vorderden, nam hij zelfs meer taken op zich. Zo werd hij o.m. secretaris van de Bedrijfsafdeling Filmver huurders, van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopreclame-exploitanten en van de Nieu we Ledencommissie van deze vereniging. De uitbreiding van het bioscoop-park in de zeven tiger jaren maakte zijn taak als secretaris van de Commissie Nieuwe Zaken bijzonder com plex en veelomvattend. Een dergelijke, droge opsomming van feiten geeft onvoldoende inzicht in de mens Pieterse Bob stond altijd klaar voor de Bondsleden, de -bestuurders en -commissieleden en zijn collega's. Wat hem echter primair kenmerkte was zijn collegialiteit, zijn solidariteit en zijn hulpvaardigheid. Hij was altijd recht door zee en hield zich niet op met gekuip. Ik persoonlijk ben Bob zeer dankbaar voor de steun, die hij mij, eerst als collega en later als Bondsdirecteur heeft gegeven. Het moet geen eenvoudige zaak zijn geweest om iemand als echtgenoot en vader te hebben, die in zo sterke mate in zijn werk opging. Hij heeft echter altijd de volle steun gehad van zijn' grote gezin om dat werk te doen. Omgekeerd heeft hij zijn uiterste best gedaan zijn gezin niet de dupe te laten worden van zijn werk. Voor deze levenshouding van hem zowel als van zijn vrouw en kinderen heb ik het grootste respect. Voor zijn vrouw, die zelf ook nog enige jaren secretariaatswerk op het Bondsburo heeft verricht, zal het in het bijzonder moeilijk zijn dit verlies te dragen. De wetenschap dat zij met Bob een gelukkige tijd heeft gehad, ook al waren de moeilijkheden die een groot gezin meebrengen niet gering, en dat hij door een ieder - vriend, collega, Bondslid en Bondsfunc tionaris - in hoge mate wordt gewaardeerd en geacht, moge haar in staat stellen zich door deze moeilijke tijd heen te slaan. Hierbij is zij verzekerd van de steun van haar kinderen en kleinkinderen. J.Th.van Taalingen SAN FU MALTHA (32 jr.) is sinds 1 juli jl. als manager in dienst getreden van COLUMBIA/TRI- STAR FILMS BV. Hij was eerder werk zaam als account manager bij Grey Advertising en Ogilvy Mather en publicity advertising manager bij Warner Bros. Sinds februari dit jaar was San Fu Maltha bij Columbia be trokken als zelfstandig publiciteit- sadviseur. HOLLAND FILM PROMOTION heeft een nieuw bestuur, waarin zit ting hebben: Paul Noorman - vz. (Dir. Rotterdamse Kunststichting), H.J. van Taalingen - secr./penning- meester, Dorothee Verdaasdonk, Mady Saks en Jan Haasbroek (VPRO). JAN BRUINSTROOP (38 jr.) zal Cannon per uiterlijk 1 oktober verlaten om toe te treden tot de direktie van BASEMENT HOLDING, de moe dermaatschappij van FIRST FLOOR FEATURES. De heer drs. M. HELLING is namens de Associatie van Nederlandse Filmtheaters toegetreden tot de Commissie Marketing Commu nicatie. De heer Helling maakt deel uit van het recentelijk geïnstalleer de bestuur van ANF. Hij vervangt de heer Jac. van Heijningen die tot voor kort de belangen van de Asso ciatie in de commissie vertegen woordigde. In verband met zijn (verlate) pen sionering heeft de heer TH. DE RUITER besloten te bedanken voor het lidmaatschap van de commis sie. International Documentary Filmfes tival Amsterdam. Kleine Gartmanplantsoen 10 (De Balie), 1017 RR Amsterdam. Het oude telefoonnr. 035-236476 wordt t/m januari 1991 automatisch doorgeschakeld naar Amsterdam. De nieuwe telefoon- en faxnrs. zijn nog niet bekend.

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1990 | | pagina 4