bijvoorbeeld het haantje van Pathé, de zonnebloem van Gaumont, de adelaar van Vitagraph, de letters AB van American Biograph e.d. Overigens is voorzichtigheid hierbij geboden, want soms duiden naam en embleem alleen op de distributeur en niet op de produktiemaatschappij. In sommige gevallen is de naam van de produktiemaatschappij aangegeven op de perforatierand van de film, of bevindt zich een eindleader van de filmmaatschappij aan het eind van de film. Maar met het laatstgenoemde moet je opnieuw heel voorzichtig zijn, want met name distributeurs plakten dergelijke leaders lukraak aan een film, zodat men rustig Pathé-films met Gaumont-eind- leaders kan tegenkomen! Tenslotte zetten in de jaren van de patenten-oorlog (ca. 1905- 1912), toen het copyright nog slecht geregeld was, produktie- maatschappijen hun embleem in het dekor van de film. Bijvoor beeld in de films van Pathé van de jaren 1906-1909 ziet men vaak een haantje in het dekor hangen. Aan de hand van de produktiemaatschappij is meestal ook het land van origine vast te stellen, al moet ook daarbij niet te snel geoordeeld worden. Filmmaatschappijen hadden ook filialen in het buitenland. Pathé had o.a. filialen in Italië: de Film d'Arte Italiana, in de Verenigde Staten: de American Kinema, in Groot- Brittannië: de Brittannia Film, in Japan: the Japanese Film, en in Nederland: de Hollandsche Film. Daarnaast distribueerde Pathé films voor verschillende Franse en niet-Franse filmmaatschappijen. Grote filmmaatschappijen wa ren namelijk vaak niet alleen producent, maar ook distributeur, en keken daarbij niet alleen wat betreft de vraag, maar ook wat betreft het aanbod gemakkelijk over de grenzen. Nordisk was oorspron kelijk een Deense produktiemaatschappij (de meest toonaange vende van de jaren tien), maar werd al snel een grote Duits- Deense distributeur. Men had voor Nederland b.v. bijna een soort monopolie voor de distributie van Duitse en Scandinavischefilms en leverde zelfs Italiaanse films aan ons land. COULEUR LOCALE Het land waar de film geproduceerd is, is vast te stellen door simpele zaken in het filmbeeld: straatnaambordjes, brieven hoofden, letters op gevels e.d. Of omdat je een bepaalde stad herkent en weet dat er daar gefilmd is. Maar je kunt ook hierbij niet te snel conclusies trekken: filmers schoten ook wel eens in het buitenland als dat de 'couleur locale' van de film ten goede kwam. Zofilmde de Duitse regisseur Joseph Delmont scènes in de haven van Rotterdam voor zgn. Hollandsche vissersdrama's als AUF EINSAMER INSEL (1913), maar het blijven toch Duitse films. Cineasten pasten ook wel eens gedetailleerd het dekor aan aan film, zodat niet ieder gebouw met het opschrift 'saloon' hoeft te duiden op een Amerikaanse film. ROKLENGTE EN NUMMERPLATEN De datering van een oude nitraatfilm is vaak net zo'n problema tische bezigheid als het vaststellen van productieland of productiemaatschappij. Het is eigenlijk bijna altijd een benadering, zo je niet de beschikking hebt over b.v. oude verkoopcatalogi, moderne overzichtscatalogi van landen of produktiemaatschap- pijen, of censuurlijsten. Wil je echter snel een film dateren en kun je niet wachten tot een specialist je een precieze datum kan geven (als dat al mogelijk is), dan zijn er verschillende manieren om een film bij benadering te dateren. Zo kan er gelet worden op de jaren die in de film verschijnen, b.v. op brievenhoofden, telegrammen e.d, al kan het natuurlijk zo zijn dat een film zich in het verleden afspeelt of dat de datum in beeld lukraak gekozen is. Bovendien zijn de films van het archief van het Filmmuseum vaak kopieën met Nederlandse tussentitels. Teksten in beeld zoals brieven en telegrammen zijn dan gemaakt voor de Nederlandse vertoning en die kan jaren later zijn geweest dan de datum van de originele film. Bij journaals kun je afgaan op de data van bepaalde historische gebeurtenissen, die via encyclopedieën e.d. te traceren zijn, b.v. de kroning van koningin Wilhelmina of de Olympische Spelen van "Het haantje van Pathé" (midden onder) 30

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 31