PERSONALIA AANTAL LEDEN BIJ Cl.C.A.E. AFDELING NEDERLAND BIJNA VERDUBBELD COMMISSIE NIEUWE ZAKEN Het Executive Committee van MGM/PATHé heeft GIANCAR- LO PARRETTI, YORAM GLO- BUS en GILBERT AUDRAIN van hun functie als directeur van de Nederlandse onderne mingen van THE CANNON GROUP NEDERLAND BV. ont heven. Tot directeur van The Cannon Group Nederland zijn benoemd ALAN LADD Jr., CHARLES R.MEEKER en JAY KANTER. Charles Meeker is tevens be noemd tot direkteur van de di verse Nederlandse onderne mingen. GERARD J.P.M.van ZWIETEN is tijdelijk belast met de leiding van de Nederlandse Vennootschappen in afwach ting van definitieve voorzienin gen in de direktie. Drs. MONIQUE H.A.KRUIZE (29) is op 18 juni in vaste dienst getreden bij MOTION PICTURE GROUP BV. Zij is af gestudeerd in de Communi catiewetenschap aan de Uni versiteit van Amsterdam. Voor degenen die het nog niet wisten: M.P.G.is gevestigd op Franciscusweg 265, 1216 SG Hilversum, tel. 035-255750en ook bereikbaar via faxnummer 035-213951. Mevr.E.C.ROOTH (The Cannon Group Nederland BV)) heeft haar functies neergelegd in de Sociale Commissie voor het Bioscoopbedrijf, het bestuur van de Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor het Bioscoopbedrijf en het bestuur van de Stichting Bedrijfspen sioenfonds voor het Film- en Bioscoopbedrijf. Zij is in deze functies opgevolgd door de heer F.de BOEF (eveneens The Cannon Group Nederland). De Commissie Nieuwe Zaken heeft toestemming verleend aan STICHTING CULTUREEL CENTRUM IJSSELSTEIN tot overname van de exploitatie van theater 't FULCO te IJsselstein. Hoewel de stichting de bioscoop reeds een aantal jaren zelfstandig exploiteert, was een formele goedkeuring van Bondswege nog niet afge geven. Tevens is door de commissie aan de Fa.F.A.ROMIJN toe stemming verleend tot overna me van de exploitatie van de reisbioscoop, welke voorheen werd geëxploiteerd door Arfi BV. Een gelijktijdige aanvrage tot overname van de bioscoop Theater Trebol te Harlingen - eveneens voorheen Arfi BV- kon door de commissie nog niet formeel worden goedge keurd, aangezien aanvraagster niet in staat bleek een deugde lijk huurcontract te overleggen. De Fa.Romijn is door de com missie in de gelegenheid ge steld dit alsnog vóór 1 januari 1992 in orde te maken. VERHUISD Vanaf 1 juli j.l. zijn BASEMENT HOLDING BV., FIRST FLOOR FEATURES BV. en ELEVATOR PROJECTS BV. gevestigd aan de Oranje Nassaulaan 39-41, 1075 AK Amsterdam. Tel: 020- 6647471, fax: 020-6768028. Correspondentie: Postbus 53221, 1007 RE Amsterdam. Op hetzelfde adres is tevens bereikbaar DOWN- STAIRS EDITING HANS VAN DONGEN, tel: 020-6645180. IN MEMORIAM Op 20 mei overleed na een kort ziekbed JAN SCHUITEMA KER. Tot zijn pensionering was hij een bekende en ge moedelijke persoonlijkheid binnen het filmbedrijf. Jarenlang was hij degene die het Nederlandse Profilti- journaal en het Polygoon Wereldnieuws onderbracht in de bioskopen. Door de invloed van televisie werd de belang stelling voor deze journaals steeds geringer en trad Jan als vertegenwoordiger op voor het filmverhuurkantoor Spiendal Films, een dochtervan Cinecentrum. Hij ruste in vrede. De naam C.I.C.A.E. staat voor 'Confédération Internationale des Cinémas d'Art et d'Essai Européens'. Een internationale organisa tie van Filmkunsttheaters. De zetel is in Parijs. Aangesloten zijn di verse verenigingen van Filmkunsttheaters in diverse landen, zoals bijv. 'Gilde Deutscher Filmkunsttheater1, Association Beige Francophone du Cinéma d'Art et d'Essai, Association Frangaise des Cinémas d'Art et d'Essai (AFCAE), Associazone Italiana Amici Cinema d'Essai (AIACE), Association Suisse des Cinémas d'Art en d'Essai en C.I.C.A.E., section Hollande. Ook verschillende Filmfestivals zijn als 'membres adherents' ingeschreven. De festivals van Belfort, Figueira da Foz, Nantes, Biarritz, Locarno, Annecy en sinds kort ook De Nederlandse Filmdagen maken deel uit van de C.I.C.A.E. Ook filmverhuurkantoren die zich bezighouden met import van art-films, kunnen zich aansluiten. Fédération Internationale des Distributeurs des Film 'Art en d'Essai (FIDAE) is reeds lid en Cor Koppies Filmdistribution B.V. heeft het lidmaatschap aangevraagd. In Nederland is nu de mogelijkheid, dat niet alleen N.B.B.-leden, maar ook de belangrijkste associatieleden tot de C.I.C.A.E. afde ling Nederland kunnen worden toegelaten. Inmiddels zijn de volgende nieuwe leden ingeschreven: Amsterdam: Cinecenter II, III, IV (C. Koppies), Breda: Filmhuis Concordia (Mevr. I. Exoo), Haags Filmhuis (Dhr. Hagen), Groningen: Filmhuis Liga '68 (F. Westra), 's-Hertogenbosch: Casino III (A.J.H. Odems), Nijmegen: Calypso III (W. van Dommelen) en 'De Marienburg' (Mevr. Klein), Rotterdam: 't Venster I', Tilburg: Cinecitta I (F.A.A.M. van Beek) en Utrecht: 't Hoogt (H. Camping). Vorig jaar 14 zalen, nu zijn 27 zalen aangesloten. Het bestuur van de C.I.C.A.E. afdeling Nederland wordt gevormd door Julia De Nijs (voorzitter), Gerben Kuipers (vice-voorzitter), Rudi Bakker (secretaris-penningmeester) en Henk Camping, ter wijl Rudi Bakker al enige jaren deel uitmaakt van het 'comité-di- recteur' (vice président) van de internationale organisatie van de C.I.C.A.E. in Parijs. De mogelijkheid wordt onderzocht om eventueel in oktober/no vember en in februari/maart volgend jaar speciale weken te gaan organiseren in een aantal C.I.C.A.E.-theaters, waarin de Europese film centraal staat. Cl.CA.E.-Europeen is inmiddels ook betrokken bij de besprekin gen met de leiding van 'Media 95' over het toekennen van EG-sub- sidies voor acties ten behoeve van de Europese film in bioscopen. R. Bakker

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 6