The best way to PERFECTION filmtronics c c s DOLBY ft O L B Y ft J B L ft T A S A M ft C I N E M E C A N I C JBL ft TASCAM ft KINOTON ft OSRAM ft SCHNEIDER ft JBL ft CINEMECCANICA B A C U K I N O T O N P E R M A S E L ft D O L B ABACUS ft OSRAM ft KINOTON ft SCHNEIDER ft ELECTRO VOICE 6 PERMASEL ft DOLBY Phone: 02526 - 75877 and 06 - 52822427 Fax: 02526 - 89810 van privaatrechtelijke aard. De beoordeling, welke aard van win- dowregeling de voorkeur verdient, hangt in belangrijke mate af van de feitelijke situatie in een land, met name van de marktpositie van de producenten en de onafhankelijke distributeurs en hun re laties met video en televisie. Overigens hebben de vertegenwoor digers van producenten, distributeurs, exploitanten, alsmede van de publieke en de commerciële televisie zich al in 1988 uitgespro ken voor een Europese windowregeling)4. Het ligt dan ook niet voor de hand, de wenselijkheid van formele regelingen te betwij felen. Men kan bezwaar hebben tegen gehanteerde sliding scales (blz. 15, linker kolom). Als deze verouderd zijn, kan dit echter niet aan de Bond worden geweten, aangezien sliding scales geen on derdeel van de Bondsreglementering vormen. De uitspraak, dat werkzame concurrentie zeker niet mogelijk is zo lang de exploitanten in de organisatie de grootste partij vormen (blz. 15, rechter kolom), mist elke grond. De statuten van de N.B.B, garanderen immers volledige pariteit van verhuurders en exploitanten. Voor het nemen van de leden bindende besluiten is namelijk de meerderheid vereist van elk der betrokken Afdelingen, en bij de Federatie zal dat op overeenkomstige wijze het geval zijn. Sanering betekent inderdaad gezondmaking (blz. 15, rechter ko lom). Niet alle sluitingen komen evenwel uit saneringen voort, resp. zijn als zodanig aan te merken. Indien er bijvoorbeeld in een stad of regio min of meer gelijktijdig meerdere complexen worden gevestigd, en deze zelfs bij de meest stoutmoedige bezoeksver- wachting een aanmerkelijke overcapaciteit met zich zouden bren gen, is het niet zinvol, van sanering te spreken als één van de nieuwe vestigingen na betrekkelijk korte tijd blijkt te moeten slui ten. Ook het uit de markt drukken van goed geleide en goed geë quipeerde bedrijven is weliswaar een gevolg van concurrentie, maar kan moeilijk als gezondmaking worden bestempeld. DE BONDSREGLEMENTERING NADER BEZIEN Mijn bezwaar tegen Maltha's opvattingen over doel en effect van de Bondsreglementering houdt in dat hij te veel protectionistische motieven veronderstelt en dat de gevolgen van de reglementering sterk door hem worden overschat. Het doel van regelingen be treffende het onderlinge handelsverkeer en de ruimte die daarvoor bestaat, zijn duidelijk omschreven in de beleidsnota van oktober 1989: 'Een goede regeling met betrekking tot het onderlinge han delsverkeer moet in grote trekken overeenkomen met datgene wat tot stand zou komen in vrije onderhandelingen door niet kortzich tige marktpartijen.')5 Deze uitspraak wijst er al op, dat de Bond geen vergaande afwijkingen van vrije concurrentie op het oog heeft, noch illusies koestert over de mogelijkheid, deze toch te be werkstelligen. Daarnaast kan worden gezegd, dat men in de Bond altijd heeft gestreefd naar het zo veel mogelijk tegengaan van agressieve handelwijzen, een streven dat eveneens in de regle mentering terug te vinden is. Hierbij gaat het dus niet om een doelstelling van uitsluitend economische aard, maar ook om een soort van gedragscode waarvoor men heeft gekozen. Mogelijk is, dat de marktontwikkeling een dergelijke houding tot een luxe zal maken die wij ons dus niet meer, althans in mindere mate, kunnen veroorloven. Met het aangeven van de ruimte waarbinnen een Bondsregle mentering effectief kan zijn, ben ik gekomen bij de concrete pun ten van kritiek op deze reglementering. Een 'hot item' is daarbij de vestigingsregeling (blz. 15, rechter kolom). Het is mijn overtuiging dat ook hier de effecten van hetgeen door de Bond is bijgestuurd sterk worden overschat. Niet gemakkelijk te bewijzen is natuurlijk, dat het vestigingsbeleid van leden en buitenstaanders zonder de vestigingsreglementering niet fundamenteel anders zou zijn ge weest. Het tegenovergestelde is evenwel nog veel moeilijker aan nemelijk te maken. Hoewel in het artikel niet expliciet is gesteld dat de komst van multiplexen nieuwe stijl in Nederland tot nu toe is tegengehouden door de vestigingsregeling, kan met de uit spraak dat deze regeling 'de heetste aardappel' van de 'hot items' is (blz. 15, rechter kolom), toch nauwelijks iets anders zijn be doeld. Niets wijst evenwel op de houdbaarheid van een dergelijk standpunt. Mogelijk is dat de vestiging van met name een bepaald

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 8