Bioscoop-, theater-, schouwburg en congresmeubilair MEER WETEN? Ik houd me niet alleen bezig met organisatie, het scheppen van gunstige financiële omstandigheden enz.. Laat ik het zo zeggen: producent zijn is op de eerste plaats een creatief vak en ik probeer een zodanige ruimte te creëren, dat het resultaat meer oplevert dan waarmee het scenario start. Ik ben niet alleen nauw betrokken bij de productie-fase, maar ook bij de scenario-ontwikkeling en de ontwikkeling van het draaiboek. Een dergelijke samenwerking vereist duidelijke afspraken. Als er iemand bij me komt met een script, dat me aanspreekt, stel ik met het oog daarop altijd drie punten aan de orde, namelijk wat zijn je verwachtingen, waarom heb je mij als producent gekozen en wat is ons gezamenlijk doel. Pas als we over deze punten overeen stemming bereiken, kunnen we eventueel samen in zee gaan." "Productie is een chaotisch vak", vervolgt Ank,"maar er zit wel de gelijk structuur in, zij het een flexibele structuur. Ik besteedt dan ook veel tijd en aandacht aan de voorbereiding. Voordat je begint te draaien moet alles tot in detail bedacht zijn. Je moet ook ruim te tijd nemen om alternatieven te bedenken. Als je dat soort zaken - wat maar al te vaak gebeurt - op de set moet gaan bedenken, kom je in de problemen. Een ander punt waar ik de nadruk op leg, is, waar we het eerder al over hadden, respect voor je omgeving en gevoel voor menselijke verhoudingen. Ook tijdens een productie van het grootste belang voor het uiteindelijke resultaat. Een voorbeeld: als er op lokatie opnamen worden gemaakt, zorg er dan voor dat na afloop alles opgeruimd wordt. Je gaat toch ook niet bij iemand op bezoek en laat er een puinhoop achter!" Naast de productie-werkzaamheden houdt Ank haar vak bij door veel te lezen, zowel literatuur als vakgerichte bladen. Daarbij pro beert zij de creatieve aktiviteiten bij te houden, zij het zeer selectief bij gebrek aan tijd. Nog steeds gaat haar belangstelling uit naar meer zaken dan film alleen. "Je zou mijn boekenkast eens moeten zien", vertelt ze, "noem maar een onderwerp, ik heb er wel boeken over!" Speciale interesse heeft ze o.a. in recht, met name auteursrecht, filosofie, en planten en dieren. Een groot deel van haar tijd besteedt Ank op het ogenblik aan de Nederlandse Film en Televisie Academie, waaraan ze sinds vorig jaar verbonden is als Stafdocent/Studieleider Productie. Ank: "Ik probeer mijn ideeën over het vak in een gesprek over te dragen aan de studenten, ze wegwijs te maken in 'productie-land'." Al pratend komt het gesprek op de situatie van het Nederlandse filmbedrijf in het algemeen en de filmfondsen in het bijzonder. Ank is er niet erg van gecharmeerd en probeert zich er zo mogelijk ver van te houden. "Het hele fondsgebeuren in Nederland staat me eigenlijk tegen. Ik ben het niet eens met de selectiecriteria, die door de fondsen ge hanteerd worden. Als je de trend vooruit bent, stuit je al gauw op een muur van onbegrip. Je past dan niet meer in een - in Nederland zo geliefd - hokje. Ik laat me nu eenmaal niet in een hokje stoppen, maar heb juist altijd getracht mij aan alle stempels te onttrekken! Ooit diende ik een aanvraag in voor een co-produktie op een tijd stip dat zoiets nog niet vaak voorkwam en werd om de onbekend heid daarmee afgewezen. Tegen filmfondsen op zich heb ik geen bezwaar, alleen valt of staat alles met de mensen die de beslissingen nemen. Hetzelfde geldt trouwens voor de 'studio-gedachte' van minister d'Ancona. Een prima idee, zij het niet origineel, maar ook het welslagen hier van is totaal afhankelijk van de persoon of personen die de leiding hebben. Over het algemeen, moet ik helaas zeggen, is er bij de fondsen weinig visie aanwezig. Op die manier worden ontwikkeling en vooruitgang tegengehouden. Het zou helemaal geen kwaad kunnen als we onze blik 'ns meer richten op wat er in het buitenland aan nieuwe ontwikkelingen plaatsvindt. De sfeer binnen het Nederlandse filmbedrijf is m.i. geen goede voedingsbodem voor de ontwikkeling van het medium film. Men is bang voor concurrentie, er is te veel onderlinge rivaliteit, waar door vruchtbare samenwerking tussen de verschillende discipli nes ver te zoeken is. De oorzaak voor de problemen wordt te veel gezocht in het gebrek aan middelen. Er zijn financiële mogelijkheden genoeg! De omroe pen zitten om producties te springen, maar met name de kleine producent is te weinig op de hoogte van omroepland om voor zijn productie de juiste persoon te vinden. Hier ligt op het gebied van begeleiding en introductie nog een heel terrein braak." We laten het functioneren van het Nederlandse filmbedrijf voorlo pig voor wat het is. Toekomstplannen? Ank: "Eerst even een paar weken 'niets' doen en dan weer verder met de ontwikkeling van een aantal projecten, waaronder enige lange speelfilms en drama-series. In het najaar staan er ook weer enkele ballet-adaptaties gepland in samenwer king met het Nederlands Dans Theater." Annita Dekker mm Showroom, verkoop en informatiecentrum Bemuurde Weerd O.Z. 10, 3514 AN Utrecht Telefoon 030 - 730666 718448 717213 14

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 14