Filmtronics Import telefoon: 02526-75877 en 06-52822427 fax: 02526-89810 DOLBY JBL PERMASEL TASCAM STRONG ELECTRO-VOICE CINEMECCANICA STRONG, een produkt uit de fabriek van Ballantyne of Omaha Inc., Ballantyne een bedrijf dat al meer dan 60 jaar in de USA actief is met het maken van film projectoren, lampenhuizen, gelijkrichters, non-rewinds en rand apparatuur. Filmtronics is vanaf heden exclusief importeur van BALLANTYNE'S produkten in de Benelux. Hierdoor zijn wij in de gelegenheid om U een totaal pakket uit eigen huis te leveren zoals gewoonlijk tegen een zeer gunstige prijs, voor meer informatie, aarzel niet en bel: FILMTRONICS ABACUS BALLANTYNE JBL SCHNEIDER ELECTRO-VOICE PERMASEL DOLBY king. En de eerste doelstelling van de huidige Filmkeuring is niet "het verbieden van films omdat deze strijdig zijn met de goede zeden of de openbare orde", maar haar eerste beleidslijn is "dat de Nederlandse Filmkeuring zich ten doel stelt om jeugdigen zo min mogelijk films te onthouden". Daarbij doet zich dan de merkwaardige' paradox voor dat de Filmkeuring niet bevreesd is dat door haar opheffing de film keuring 'te slap' zou worden...maar juist 'te streng'!. Want zolang nog wekelijks in ons land bioscopen films uitbrengen op 12 of 16 jaar - terwijl de keuringsuitslag 'AL' was-, worden jongeren op grond van commerciële redenen beperkt in hun vrijheid. Leeftijdsaanduiding staat hierbij niet in relatie tot de (belangen van) jongeren, maar is voor alles een middel om de omzet te vergroten!. Zó wordt van de filmkeuring een oneigenlijk gebruik gemaakt. Bovenstaand voorbeeld brengt dan haast vanzelf de kern van het rap port op tafel. Het is jammer dat de auteurs zó veel bomen moesten planten om de kern van hun rapport (on)zichtbaar te maken. Want al die bomen en conclusies gaan uiteindelijk niet om de vraag hóe er ge keurd wordt. Als men op de begrafenis is uitgelachen, ligt er nog steeds de kernvraag: door wie moet er gekeurd worden! Moet de overheid deze taak zélf -of indirekt via een daartoe bevoegd orgaan- in handen blijven houden óf moet de bedrijfstak zelf deze keuring uit voeren?. Kiezen wij voor 'produktinformatie' van de producenten óf voor 'consumenten-informatie' door een onafhankelijke instelling? Deze vraagstelling wordt in het rapport geplaatst tegen de achter grond van de (nieuwe) verhouding tussen de overheid en haar bur gers. De auteurs verwijzen hierbij naar de steeds vaker afgesloten overeenkomsten ('convenanten') tussen overheid en bedrijfsleven. Goedkoper, efficiënter en een grotere vrijheid van en voor de burgers zijn de kernwoorden. De nadelen worden minder sterk benadrukt: de 'convenanten-cultuur' onttrekt de toetsing, inspraak en mogelijkheid tot verweer voor een deel aan de openbaarheid. Binnen deze kontekst zal de samenleving (Tweede Kamer) de discussie over de filmkeuring in het perspektief van de jeugdbescherming moeten voeren. Dat de Nederlandse Filmkeuring daarbij op voorhand tot een 'restant van een voorbije cultuur' wordt bestempeld is merkwaardig. Juist in haarfunktioneren als afspiegelingscollege van de Nederlandse bevol king geeft zij -én is zij- uitdrukking aan het zoeken naar nieuwe wegen in de verhouding tussen de overheid en haar burgers. En drukt zij te vens uit dat de belangen van de producenten ('omzet te vergroten') niet zomaar identiek (zullen) zijn met die van de jeugdbescherming!. Het verzoek van de Filmkeuring aan de minister om haar voorlichten de taak te verruimen ligt daar sinds 1986 in de la, en in het licht van bovenstaande opmerkingen is dat te betreuren. Door zó als overheid de wet als norm te hanteren, wordt de Filmkeuring als nog gebonden aan het verleden. En meet óók de overheid met twee maten door juist dit voorlichtingsaspekt bij het video-experiment nadrukkelijk wél te ondersteunen. Over de doden niets dan goed.... Vaak wordt er op begrafenissen op recht geluisterd. Ontdekt men opeens vele verrassende en tot dan toe onbekende kwaliteiten. Maar ook op begraafplaatsen groeit er on kruid. Deze oprechte woorden kunnen spoedig weer overschaduwd worden door een nieuwe wildgroei aan onjuiste beweringen en halve (on)waarheden. De Nederlandse Filmkeuring is nog niet begraven; haar praktijk is gelukkig nog springlevend!. Nog nooit was het aantal ter keuring voorgelegde films zó groot als het afgelopen jaar. In Europees perspektief bezien (1992!) bestaat er grote belangstelling voor de eigentijdse wijze waarop de Nederlandse Filmkeuring funktio- neert voor het 'schijn-bedrag' van circa twee en halve ton per jaar!. C.N. Crans Secretaris-direkteur Nederlandse Filmkeuring. M. Glastra, Maarn Lid Nederlandse Filmkeuring. Nieuw in Nederland 26

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 25