VOORWOORD FILM is een uitgave van de Nederlandse Bond van Bios coop- en Filmondernemingen Jan Luykenstraat 2 1071 CM Amsterdam Postbus 75048 1070 AA Amsterdam Telefoon 020 - 6799261 Telefax 020-6750398 Redaktie: Drs. Wim J.A. van Roosmalen Drs. Annita Dekker Frank van der Putte Adres: p/a Edisonhuis Postbus 334 3430 AH Nieuwegein Telefoon 03402 - 70200/70202 Telefax 03402 -70283 Advertenties: Adviesburo Filmpian V.O.F, van Eeghenstraat 38 1071 GH Amsterdam Telefoon 020 - 793843 Druk: Drukkerij Atlas BV/Soest Abonnementen: 70,- per kalenderjaar Voorpagina (l.b.): Camera 1 - Groningen Al geruime tijd wordt er binnen de organisatie gedacht, gepraat en, niet in de laat ste plaats, gewerkt aan de overgang van de NBB naar een federatieve structuur. FILM heeft in de diverse afleveringen uitgebreide informatie gegeven over de op zet van deze operatie en de doelstellingen die hiermee worden beoogd. Een van deze doelstellingen is de betrokkenheid van de leden te vergroten, onder meer door de huidige afdelingen om te zetten in verenigingen met een zeer grote mate van zelfstandigheid. Voor veel leden is, ondanks de vele informatie die door het bondsbureau is verstrekt en de artikelen in FILM, de hele aanpassing van de Bondsstructuur toch een 'ver van mijn bed show' gebleven, hetgeen niet al te ver bazingwekkend is gezien de complexheid van de materie. Toch hoopt de redaktie van harte dat alle tijd en arbeid die in dit alles wordt gestopt door bestuurders en Bondsbureau zal resulteren in een organisatie waarin de leden zich meer thuis voelen dan thans voor vele, met name kleinere leden het geval is. Laat er geen misverstand over bestaan, ook nu zet de NBB en het Bondsbureau zich naar vermogen voor alle leden in, maar het is vaak gebleken, dat men meer verwacht van een brancheorganisatie als de NBB dan deze vaak waar kan maken. De problemen waar men in het bedrijf dagelijks mee te maken krijgt, kan de NBB lang niet altijd oplossen en veelal is dit ook niet haar taak. Ook in de nieuwe opzet zal dit zo blijven. Aan de andere kant wordt soms verzuimd een beroep te doen op het Bondsbureau in gevallen waarbij wel geholpen of geadviseerd kan worden. De NBB en straks de Federatie is en blijft een organisatie van en voor de leden en de organisatie zal dan ook zo sterk zijn als de gezamenlijke opstelling van degenen die in haar zijn verenigd. Uiteraard dient hierbij in het oog te worden gehouden dat er belangentegenstellingen zullen blijven bestaan, waartussen een middenweg dient te worden gevonden, die soms niet voor iedereen bevredigend zal zijn. Het is aan de organisatie om de argumenten die aan de basis van deze middenweg lig gen, krachtig voor het voetlicht te brengen, opdat de leden de behartiging van hun belangen in goede handen weten.Hier ligt een belangrijke taak niet alleen voor de Federatie en de verenigingen, maar zeker ook voor de aangesloten leden, die im mers de structuur en de inhoud van de nieuwe organisatie vorm dienen te geven. De redaktie 4 5 7 10 13 15 16 18 21 21 23 25 27 28 29 30 32 34 FILM verschijnt 8 a 9 keer per jaar en wordt via controlled circulation toe gestuurd aan de leden van de N.B.B., geassocieerde en facilitaire bedrijven, media en overheid. INHOUD pag. Top 25 Statistiek Drs.J.Ph.WoIff: Te weinig of te veel EG-geld voor bioscopen? De conferentie in Cork Dr.P.H.Admiraal: Concurrentie en de NBB-nieuwe stijl And the winners are... Vrouwen in het vak: Ank Muller L.CIaassen: Operateursbijeenkomst in Nieuwegein Triacetaat en Polyester Feestelijke opening Nederlands Filmmuseum L.CIaassen: Ozon in de projectie-cabine H.Beerekamp: In het hol van de leeuw F.P.van den Berg: Meevallers Missers C.N.Crans/M.GIastra: De Nederlandse Filmkeuring Bio Nieuws Titels kopieën Mevr.J.Wijchers: Nederlandse speelfilms en hun waardering Wordt Verwacht Cinescope Info Agenda

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 3