H vice en tracht intensiever in te spelen op de wensen van de film liefhebber. In de nieuwe organisatiestructuur van de NBB is de ruimte gecreëerd, die nodig is voor concurrentie die de bioscoop ondernemingen stimuleert tot dergelijk gedrag. Ook een concern, dat op een solide basis een grote multiplex zou willen exploiteren, kan onder de voorgestelde vestigingsreglementen niet van de markt worden geweerd. In de NBB-nieuwe stijl is nog een tweede oplossing voor handen wanneer de onderlinge concurrentie toch door de ruimtelijke spreiding van de bioscopen tekort zou schieten. De Vereniging van Filmverhuurders zou in hun onderhandelingen met betrekking tot de periodieke overeenkomst met de Vereniging van Bioscoopeigenaren serviceverlening en innovatief gedrag op de agenda kunnen plaatsen. Trouwens de verhuurders kunnen even tueel in samenhang met die overeenkomst, ook een bijdrage aan de bevordering van de concurrentie leveren door het aantal co- pieën van hun speelfilms in te perken(*5). Mogelijk komt het u als lezer niet allemaal even spectaculair voor. Mogelijk klinkt het aantrekkelijk nu een dikke streep te zetten door die oude reglementen en opnieuw met vrije concurrentie te begin nen. Doch zij gewaarschuwd: de kans is groot, dat met het bad water ook de baby wordt weggegooid. Dr. P.H. Admiraal GEEN FILMTRANSPORT MET KERSTMIS EN OUD NIEUW De Stichting Transport N.B.B, heeft na overleg met het Bondbestuur besloten dat op donderdag 26 december en op donderdag 2 januari 1992 géén transport van filmmateriaal via van Gend Loos zal plaatsvinden. In de Kerstvakantie staat voor bijna alle theaters de program- matie vast en het verzenden en op tijd arriveren van plaketiket- ten zal in die periode nagenoeg onmogelijk zijn. De laatste verzenddag in 1991 valt derhalve op 19 december en de eerst daaropvolgende verzenddag op 9 januari 1992. SPECIAL EFFECTS IN HET FILMMUSEUM De NBF organiseert in samenwerking met het heropende Filmmuseum een reeks filmforums. ledere tweede zondag van de maand zal er vanuit verschillende invalshoeken worden ingegaan op een keur van onderwerpen waaronder documentaire, montage en artfilm. De reeks wordt zondag 10 november geopend met een forum over Special Effects en Special Effects Make-up. Jan Doense - de organisator van het jaarlijkse weekend of Terror - voert een gesprek met Harry Wiessenhaan (o.a. "Een brug te ver", "De Aanslag" en "Lethal Weapon II") en Sjoerd Didden (o.a. "Amsterdamned", "Intensive Care" en "Prospero's Books"). Aan de hand van demonstraties en filmfragmenten wordt tekst en uitleg gegeven over dit zeer specialistische en spectaculaire onderdeel van hetfilmmaken. Het gebeuren vindt plaats in de prachtig gerenoveerde Franse zaal van het Filmmuseum te Amsterdam. Aanvang: 14.00 uur. INFORMATIE OVER FILMS OOK VIA VIDEOTEX Informatie over filmgids (06-7400) Sinds kort is het mogelijk om met het netwerk van Videotex Nederland diverse informatie over films en bioscopen op te vra gen. De dienst biedt een overzicht van de filmprogramma's van de Nederlandse bioscopen. Informatie kan opgevraagd worden op plaats, bioscoop of film. Tevens zijn er rubrieken met recensies en uitgebreide inhoudsbeschrijvingen, met filmtips en informatie over de filmkrant en de rubrieken 'recensies voor en door u' en 'filmdating berichtensysteem', waarin videotex gebruikers met elkaar kunnen communiceren. PERSONALIA Per 1 januari 1992 zal ERIC DE KUYPER zijn functie van ad junct-directeur van het Neder lands Filmmuseum neerleggen. De afgelopen vier jaar bepaalde hij met name het beleid t.a.v. de conservering en de pro grammering, en leverde hij een belangrijke bijdrage aan de po sitionering van het Film museum in de internationale film-archiefwereld. Eric de Kuyper zal zich gaan toeleggen op het schrijver schap. Het programmeringsbeleid zal worden overgenomen door PETER DELPEUT, de werk zaamheden m.b.t. de conserve ring door MARK PAUL MEYER. J.G.VAN KEMPEN heeft 4 okto ber jl. afscheid genomen van GOFILEX FILM BV na 39 jaar procuratiehouder geweest te zijn. (Vervolg van pagina 7) Erasmus Universiteit Faculteit der Economische Wetenschappen Noten *1 P.H. Admiraal en S.R. Maltha, Economisch beeld van de Bioscoop, NBB, 1991. *2 Bijvoorbeeld R. van Scheers, Droomcomplexen in Brussel; Film moet weer ver leidelijke cinema worden, Elsevier, nr. 32,1991 en S.F. Maltha, Een persoonlij ke visie op het economisch beeld van de bioscoop, Film, nr. 4,1991 *3 Voor andere voorbeelden op het terrein van transactiekosten kan worden ver wezen naar Economisch beeld van de Bioscoop, blz. 21 en 22. *4 Zie in dit verband J.Ph. Wolff, Het complexe probleem van de supercomplexen, Film, nr. 5,1989. *5 Indien concurrentie, zoals in België, ooJ< in Nederlandse omstandigheden het filmaanbod zou stimuleren dan zou inperking van het aantal copieën er toe lei den, dat de opbrengst per film voor de meest succesrijke rolprenten iets ach teruitloopt, maar dat de totale opbrengst van speelfilms (op den duur) toe zal nemen. "Zandalee" (Concorde Film)

Historie Film- en Bioscoopbranche

Film | 1991 | | pagina 9