TWEE VOOR EEN: TOP OF FLOP? 2 UI SE Z L. Wat u nu gaat lezen is bij velen van u al bekend. Dus u kunt dit stuk wel over slaan!? Toch wil ik u adviseren om even de moeite te nemen om door te lezen. Want de afgelo pen twee voor een actie heeft dan welis waar niet het verwachte succes gebracht; wij hebben er van geleerd. En wij zijn er met z'n allen toch verantwoordelijk voor geweest. door: R. Muller ■MË I Aanvankelijk zag de actie er goed uit: heldere doelstellingen, een redelijk eenvoudige mecha niek, veel communicatie en een enorm budget van de partner. Toch heeft het allemaal niet mogen werken. Vele oorzaken zijn aan te wijzen waarom dat zo is: Chippen is niet bekend, het wordt niet veel gedaan, de te hoge drempel, het weer, het aanbod, etc. etc. Ook de cijfers uit het onderzoek spre ken boekdelen: gedurende de onderzoeksperiode (week 25) heeft 12% van de onder vraagde responden ten, verspreid over zeventien bioscopen in Nederland, gebruik gemaakt van de twee-voor een actie. Van deze groep geeft 68% aan zelf gechipt te hebben, waarvan ruim één derde dit heeft gedaan met een Postbank-/ING-pas. Van de personen die zelf gechipt hebben voor de twee-voor een actie blijkt 20% dit voor het eerst te hebben gedaan (dit zijn negen personen van de totale steekproef). Van hen denkt 78% in de toekomst gebruikt te blij ven maken van de Chipper/Chipknip. Respondenten die van de actie gebruik hebben gemaakt zijn met name op de hoogte gebracht van de actie via de bios coop (40%) en via de radio (31%). Gezien de hoge score van de bioscopen is dit zeker richting de bioscopen een compliment waard. Het onderzoeksrapport zegt: "In alle bioscopen waar veldwerk is verricht was reclame in enigerlei vorm aanwezig, veelal posters, folders en bor den. 82% van onze enquêtrices vond de zichtbaarheid van de reclame erg goed." Wat wij hieruit geleerd hebben is duidelijk: het actiemechaniek was te complex om van deze, van oor sprong 'volume actie', een succes te maken. Voorgaande acties hebben door hun relatief eenvoudige opzet bewezen suc cesvol te kunnen zijn. Dit staat even los van 'het film- aanbod' waar het uiteindelijk toch allemaal om draait. Acties met de Postbank, Shell en AH hebben in de actieperiode tussen de 800.000 en de miljoen(!) bezoe kers gegenereerd. De bezoekers die zonder deze acties niet naar de bios coop zouden zijn geweest ligt tussen de 20 en 40%! Helaas kunnen wij dat van de Chipper actie niet zeggen. NFC Marketing zal in haar nieuwe opzet, als het gaat om volume acties, zich daarom zeker niet alleen bezig houden met het effect richting 'de consument' maar zich ook zeker bezighou den met de consequenties voor de bioscoop. 1 3 wêêèÈ

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2000 | | pagina 12