FILMEDUCATIE STAAT NIET STIL u FILMMAKERS MOGEN 18 JANUARI NIET MISSEN! Q SE! J Terwijl er achter de schermen hard wordt gewerkt aan het vormgeven van de orga nisatie waarmee f ilmeducatie in Nederland een grote stap voorwaarts lijkt te kunnen gaan maken, wordt er bij Film Educatie Nederland (FEN) ook het nodige onderno men om de activiteiten voor het komende schooljaar gestalte te geven. door: J. Huijsdens In de afgelopen jaren werd het scholenprogramma, dat bekend werd onder de naam FilmFan, uitgevoerd als samenwerkings project tussen het in Amsterdam gevestigde centrum voor kunsteducatie, Kunstweb en NFC Marketing. De samen werking tussen het filmbedrijf en de kunsteducatiesector gaf het project FilmFan de funda menten waarmee het kon uit groeien tot een programma waar dit jaar maar liefst 170.000 scholieren van het pri mair en voortgezet onderwijs aan deelnamen. Het einde van de groei, mede onder invloed van zaken zoals de invoering van het schoolvak Cultureel Kunstzinnige Vorming (CKV), is nog altijd niet in zicht. De vraag uit het onderwijs naar meer schoolvoorstellingen en meer en ander lesmateriaal neemt namelijk nog altijd toe. Momenteel staan er twintig steden op een wachtlijst om het filmprogramma ook op hun scholen te kunnen aanbieden. Een nieuwe uitdaging De groei van het scholenpro gramma en de wens tal van zaken tot ontwikkeling te laten komen maakten de oprichting van een zelfstandige organisatie voor filmeducatie vanzelfspre kend. De oprichting van de stichting Film Educatie Nederland (FEN) werd onlangs een feit. Om de stichting, maar vooral de activiteiten, continuïteit mee te geven zal de samenwerking met NFC Marketing door middel van een overeenkomst worden geformaliseerd. Daarnaast werd er een aanvraag ingediend in het kader van de komende cultuurnota. Ook worden samenwerkingsverbanden bestudeerd en uitgewerkt met partners, waaronder Coca-Cola Beverages (Netherlands) BV. Tijdens Prinsjesdag, de derde dinsdag van september, zal blij ken of het positieve advies van de Raad voor Cultuur voor wat betreft honorering van de sub sidieaanvraag van FEN door de regering zal worden overgeno men. Het advies, zoals dat begin mei door de Raad van Cultuur, de belangrijkste adviesorgaan van de regering inzake cultuurbeleid, werd uit gesproken kan overigens aan zienlijke gevolgen hebben voor de kersverse organisatie FEN. De raad sprak zich uit voor het scenario waarin de voornaam ste aanbieders van filmeducatie, waaronder ook Moviezone, de Stichting Media, Educatie en Informatie (MEI) en Intermediair voor Filmeducatie (IF), gaan fuseren. Momenteel worden er gesprekken gevoerd over de wijze waarop deze nieu- Beautyful People vervolg op pagina 20 DATUM EN LOCATIE TWEEDE DAG VAN DE NEDERLANDSE FILM VOOR SCHOLIEREN VASTGESTELD ii Onlangs is door de Film Educatie Nederland (FEN) bepaald dat de twee de dag van de Nederlandse film voor scholieren zal plaatsvinden op donder dag 18 januari 2001 in CineMec in Ede. Deze speciale dag kan niet langer alleen gezien worden als de aftrap van het FEN schoolvoorstellingenprogram ma (voorheen FilmFan), maar is in korte tijd uitgegroeid tot een geheel zelfstandige activiteit. De dag heeft tot doel leerlingen uit het voortgezet onderwijs in contact te brengen met de Nederlandse film. Maar de organisator wil met de dag vooral ook een bruisende en voor alle partijen inspirerende ontmoeting tus sen filmmakers en scholieren tot stand brengen. "Of hij of zij nu voor een programmaonderdeel naar Ede moet komen of dat ze er alleen maar willen rondkijken, de dag van de Nederlandse film mag eigenlijk door geen enkele filmmaker, regisseur, producent, acteur of actrice, worden gemist.", aldus Femie Willems van FEN. De tweede dag van de Nederlandse film wordt mede mogelijk gemaakt door het Ne derlands Fonds voor de Film en Coca- Cola Beverages (Netherlands) BV. 1 7 -iM.,:,,^;:.,

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2000 | | pagina 15