DE NVB NIEUWE STIJL AMBITIES VAN EEN BRANCHEORGANISATIE In 2000 is er door de leden van de Nederlandse Verenging van Bioscoopexploi tanten (NVB), een visie geformuleerd over de taken die een toekomstige NVB zou moeten gaan vervullen. Het resultaat? Een notitie, met de titel "2000-2005, de NVB naar een nieuwe koers", waarin het belang van een goede brancheorga nisatie voor de bioscoopexploitanten werd uitgewerkt en aangegeven werd dat een professioneel apparaat nodig zou zijn om dit inhoud te geven. De nadruk lag hierbij op de NVB als belangenorganisatie én servicecentrum voor de leden. Door Frank van der Putte i ■■al De NVB-notitie is voor het eerst gepresenteerd tijdens de algemene ledenvergadering die plaatsvond in november 2000 en vervolgens nog eens uitgebreid werd toegelicht tij dens de regiodagen in januari en februari 2001. Ook is in de NVB nieuwsbrief van september 2001 uitgebreid stilgestaan bij dit onder werp. Advies Omdat de voorgenomen nieuwe koers en de uiteindelijke uitvoe ring hiervan zeer bepalend zijn voor het functioneren van de NVB in de komende jaren én voor de mate waarin de vereniging erin zal slagen om op een hoger niveau diensten te verrichten voor de leden, is vorig jaar besloten de plannen door een objectief en deskundig oog te laten bekijken. Hiervoor is het bureau LAgroup Leisure Arts Consulting aangetrokken. De opdracht was het NVB-rapport te beoordelen en advies uit te brengen over de organisatiestructuur die het beste past bij de voorgenomen plannen. LAgroup is een toonaangevend bureau gespecialiseerd in advise ring binnen de dienstensector. Het heeft bijvoorbeeld eerder een fusierapport geschreven voor de samenvoeging van de verschil lende organisaties die zich met filmeducatie bezighouden. De fusie heeft geleid tot de oprichting van het Nederlands Instituut voor Filmeducatie. Op basis van gesprekken met bestuurders, exploitanten en bureaumedewer kers, heeft LAgroup in december een definitieve strategienota uit gebracht, die inmiddels is goedgekeurd door de Exploitantenraad. Doelstellingen en taken In de strategienota is de NVB gepositioneerd als dé belangenor ganisatie van de Nederlandse Bioscoopexploitanten en Filmtheaters, die zich primair richt op collectieve belangenbe hartiging, promotie, profession alisering en communicatie. Centraal staat het realiseren van taken die individuele leden niet, of althans niet in gelijke mate, zelfstandig kunnen realiseren. een eigen promotiebeleid te gaan ontwikkelen, gericht op een toe name van het bioscoopbezoek en een krachtige ondersteuning van de Nationale Bioscoopbon, die met ingang van 2002 niet langer door de Stichting Nationale Bioscoopbon, maar door de NVB wordt uitgegeven. Mede door een eigen promotiebeleid en de daaruit voortvloeiende activiteiten moet de NVB beter herkenbaar worden als professionele brancheorgani satie, ook bij zusterorganisaties, overheden en onderzoekers. Door zijn activiteiten moet de Uitsluitend door middel van een goede vertaling naar de leden toe kan de nvb een meer herkenbaar gezicht krijgen, waardoor de nvb wordt (h)erkend als hun brancheorganisatie. Op het gebied van belangenbehar tiging treedt de NVB op namens alle leden bij het maken van col lectieve afspraken en het afsluiten van contracten met werknemers organisaties (CAO afspraken), met filmdistributeurs (bijvoorbeeld algemene leveringsvoorwaarden, afspraken met betrekking tot de windows), leveranciers (te denken valt aan verzekeraars, juridische bijstand, inkoop elek triciteit en dergelijke) en andere voor de exploitatie en bedrijfsvoe ring relevante partijen. Daarnaast is de NVB gesprekspartner van overheden, (internationale) orga nisaties en netwerken op het gebied van exploitatie en bedrijfsvoering van bioscopen en filmtheaters. Promotiebeleid De NVB heeft zich als taak gesteld NVB voor de leden een duidelijke toegevoegde waarde kunnen bieden. In dit kader mogen de opleidingen voor operateurs en de trainingen voor servicemedewer kers en bedrijfsleiders zeker niet onvermeld blijven. Het opleidings- en trainingsprogramma moet blij ven aansluiten op actuele ontwik kelingen in de bedrijfstak en op de wensen van bioscopen en film theaters. Vooruitlopend op de nieuwe NVB koers is vorig jaar reeds besloten alle opleidingsac tiviteiten per 1 januari 2001 over te brengen van de Leo Claassen Stichting naar de NVB. Enerzijds omdat opleiding en training van bioscooppersoneel als een belang rijke NVB taak wordt gezien en anderzijds doordat op deze wijze sneller kan worden ingespeeld op marktontwikkelingen. i i .il

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 11