Communicatie Communicatie is bij dit alles van wezenlijk belang. Uitsluitend door middel van een goede vertaling naar de leden toe kan de NVB een meer herkenbaar gezicht krijgen, waardoor de NVB wordt (h)erk end als hun brancheorganisatie. Schriftelijke informatie, zoals een brochure, een nieuwsbrief en cir culaires, speelt een wezenlijke rol, maar daarnaast zijn de regiobij eenkomsten waar de leden wor den geïnformeerd over de activiteiten van de organisatie, niet meer weg te denken. Overigens zijn de regiodagen ook een middel om netwerken van met name kleinere exploitanten te laten ontstaan, waarbinnen men ideeën kan uitwisselen over het verenigingsbeleid en diensten waar veel behoefte aan bestaat. De toenemende integratie van Internet in het zakelijke verkeer, maakt het mogelijk ook dit medi um in te zetten om de organisatie en de beschikbare kennis toe gankelijker en beter bereikbaar te regelingen, inhoud en mogelijkhe den van contracten en raamover eenkomsten, filmtransport, oplei dingen voor bioscooppersoneel, informatie over de Nationale Bios coopbon, technische ontwikkelin gen, ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering en huisvesting van bioscopen en filmtheaters, de inhoud en consequenties van (inter-) nationaal beleid etcetera. DeNFC De krachtige profilering als bran cheorganisatie voor bioscopen en filmtheaters betekent dat de NVB enigszins los komt te staan van de NFC. De vereniging wil een her kenbaar beleid ontwikkelen en zal voor de uitvoering hiervan gaan beschikken over een zelfstandig opererend bureau, onder leiding van een eigen directeur. De direc teur is direct verantwoording schuldig aan het NVB bestuur, dat meer dan in het verleden gebrui kelijk was, als een bestuur op af stand zal gaan functioneren. Als de indruk ontstaat dat de NVB Als de indruk ontstaat dat de NVB geen deel meer zal uitmaken van de nfc, dan is dat onterecht. Het tegendeel is het geval. maken. Internet leent zich bij uit stek om exploitanten doorlopend te laten beschikken over betrouw bare statistieken en onderzoekge- gevens. Communicatie betekent tenslotte ook het informeren van derden over ontwikkelingen in de bedrijfstak en het verstrekken van betrouwbare gegevens om het be lang en de professionaliteit van de bedrijfstak onder de aandacht te brengen. Om zich te kunnen concentreren op een goede invulling van al deze taken, naast de gebruikelijke bureauwerkzaamheden die minder zichtbaar zijn maar wel veel tijd kosten, is een grotere mate van professionalisering een must. Het ligt in de bedoeling dat de NVB een kenniscentrum ontwikkelt, waar alle leden terechtkunnen voor brede actuele informatie over zaken die de bedrijfsvoering van bioscopen en filmtheaters beïn vloeden. Met de ontwikkeling als kenniscentrum voor ondersteu ning van de branche, richt de NVB zich nadrukkelijk op het ver strekken van mondelinge, schrif telijke en digitale informatie over zaken als CAO en sociale geen deel meer zal uitmaken van de NFC, dan is dat onterecht. Het tegendeel is het geval. Zaken zoals onder andere filmtransport, film- classificatie, Buma, Sena en con tacten met overheden zullen ook in de toekomst nadrukkelijk in NFC verband moeten worden geregeld. Uitgangspunt hierbij is dat collectieve belangenbeharti ging voor sommige onderwerpen beter door de NFC als vertegen woordiger van de gehele film- en bioscoopbranche, kan worden uit gevoerd. Ook zullen de diensten van de verschillende stichtingen die deel uitmaken van de NFC, een belang rijke rol blijven spelen bij de invul ling van het toekomstige NVB beleid. Het betreft hier met name NFC Marketing, NFC Onderzoek, de Stichting Buma/Stemra Regi stratie Statistiek en de Stichting Filmtransport. Ook voor de facili taire ondersteuning, zoals admi nistratie, postkamer en dergelijke blijft het NFC bureau onmisbaar. Bestuurlijke structuur De nieuwe koers van de NVB heeft ook consequenties voor de bestuurlijke inrichting van de or ganisatie. Formeel verandert er niets. De Exploitantenraad blijft de statutaire algemene ledenver gadering en er zal eens per jaar een statutaire algemene ledenbij eenkomst worden georganiseerd, waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten, respectievelijk plan nen, van de NVB. Nieuw is dat het Dagelijks Bestuur (DB) in eerste instantie verantwoordelijk wordt voor het ontwikkelen en uitvoeren van een meerjarenbeleid en voor de bedrijfsvoering van het NVB bureau. De uitvoering van deze plannen wordt gedelegeerd naar de directeur, die direct ver antwoording aflegt aan het DB. Hij wordt hierin bijgestaan door een manager kenniscentrum en een office manager. Het DB zal regelmatig rapporteren aan de Exploitantenraad, die de eindver antwoording blijft dragen voor het NVB beleid. In de Exploitantenraad van december jongstleden is een nieuw Dagelijks Bestuur benoemd, bestaande uit zeven leden: Ad Weststrate voorzitter, Mare Canisius (Pathé) vice-voorzitter en penningmeester, Jordi Wientjes (Jogchem's Theaters) Ron Sterk (Minerva), Dr. Joachim Wolff (Bioscooponderneming Wolff) en Gerard Bunnik (ANF). Voor de zevende plek bestaat op dit moment een vacature. Het was de bedoeling dat Albert Jan Vos (Luxor Hoogeveen) de zevende bestuurder zou worden, doch hij heeft zich in verband met drukke werkzaamheden teruggetrokken. Vruchten plukken Het zal overigens enige tijd duren voordat de vruchten van de nieuwe NVB koers zijn gerijpt en kunnen worden geplukt. 2002 zal hoofdza kelijk in het teken staan van het ontwikkelen van een goed plan van aanpak en het creëren van rand voorwaarden om dit plan te kun nen realiseren. Uiteraard zullen de leden op regelmatige basis verder worden geïnformeerd over de vor deringen daaromtrent. In de tussen liggende tijd houdt het bestuur zich aanbevolen voor ideeën. Voor vra gen over het bovenstaande kunt u uiteraard terecht bij bestuursleden en bij het secretariaat van de NVB. Frank van der Putte is secretaris van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) 1 2

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 12