NIEUWJAARSTOESPRAAK NFC VOORZITTER De cijfers uit de nieuwjaarstoespraak op een rij: Jaarscontactdag sprak NFC voorzitter Jan van Dommelen zijn traditionele nieuwjaarsrede uit tijdens de UlP-dag die dinsdag 8 januari jongst leden CineMec in Ede plaatsvond. Aan het einde van het middagprogramma van de UlP-dag sprak cabaretier Freek de Jonge de aanwezigen toe. Tijdens zijn toespraak stond de voorzitter stil bij een bewogen 2001. Het was het jaar waarin records werden gebroken. De kaartverkoop steeg naar een om zet van circa 149 miljoen Euro en 24 miljoen bezoekers passeerden de kassa's, een aantal dat sinds 1970 niet meer was gehaald. Ondanks deze florissante ontwik kelingen in de Nederlandse markt, attendeerde de NFC voor man iedereen op de financiële problemen waar zowel Europese als Amerikaanse bioscooponder nemingen, als gevolg van de felle concurrentiestrijd, mee worden geconfronteerd. Vanzelfsprekend werd er ook niet voorbij gegaan aan de ontwik kelingen bij de NFC. Zowel de Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB) als die van filmverhuurders (NVF) houden het functioneren van hun orga-nisaties tegen het licht. Dat een en ander gevolgen zal hebben voor het takenpakket en personele bezetting van zowel de verenigingen als de NFC zelf, liet de NFC voorzitter niet onver meld. Hij achtte het wel van belang te melden dat beide verenigingen het voortbestaan van de NFC niet in twijfel trekken. NFC zaken betreffende stond Van Dommelen ook even stil bij de markante persoonlijkheden die in 2001 overleden, te weten Robbert Wijsmulier, Paul Silvius en René Scholten. Ook werden er enige woorden gewijd aan de al enige tijd afwezige algemeen secretaris Hans Tijssen en de besluitvor ming binnen de NFC over het al dan niet zoeken naar een externe voorzitter voor de brancheorgani satie. Dit laatste als gevolg van het eindigen van de termijn van de huidige voorzitter in 2002. Aan het einde van zijn toespraak stipte Van Dommelen op open hartige wijze ook ontwikkelingen met betrekking tot filmtheaters aan. Met name de koers van enkele theaters betreffende de programmering zal onderwerp van gesprek worden tussen de NVB en ANF, zo voorspelde de NFC voorzitter. Bruto recette 2001: 149 miljoen Euro Procentuele stijging ten opzichte van 2000: 16% Bezoekers 2001: bijna 24 miljoen Procentuele stijging ten opzichte van 2000: 11% Aandeel van de top 20 films in de bruto recette: 52% Aantal Nederlandse films: 28 Aandeel Nederlandse film in totale bruto recette: 9,3% 1 3

Historie Film- en Bioscoopbranche

Holland Film Nieuws | 2002 | | pagina 13